Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Bir ilk daha; Renkli Martin Msytere
Gönderen Yunus, Perşembe, 25 Kasım 2004 04:12

Ýtalya'daki Aylýk serinin 200. sayýsýný kutlamak için, Martin Mystere okurlarýna renkli özel albümünü sunuyor: dört farklý çizerin resimlediði, her birinin farklý anlatým tarzlarýný vurgulamak için deðiþik tarzlarda renklendirilmiþ dört ayrý bölüm. Albümün sürprizlerinden biri de, kelimenin tam anlamýyla sayfadan dýþarý bir "hayaletin" fýrlamasýný saðlayan özel efektin varlýðý! Lâl Kitap Martin Mystere 33. sayýda yeni bir ilke imza atarak Martin Mystere (Atlantis)'yi Türkiye'de ilk kez renkli olarak yayýnlýyor.
Alfredo Castelli'nin yazdýðý hikayeleri, Vincenzo Beretta renklendirdi . Giancarlo Alessandrini - Franco Devescovi - Lucio Filippucci ve Rodolfo Torti resimledi. Kapak resm ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýstanbul'da ÇR Toplantýsý
Gönderen Yunus, Pazar, 14 Kasım 2004 22:36

20 Kasým 2004 günü saat 13:00 17:00 saatleri arasýnda Kadýköy Pasajý Zemin kattaki (Kadýköy PTT'sinin arkasý) çizgi roman toplantýsýna çizgi roman yayýncýsý olarak sizi de aramýzda görmek isteriz. Geniþ bir katýlýmcý kitlesi ve yayýnevleri yetkililerinin davet edileceði çizgi roman toplantýsýnda doya doya çizgi roman muhabbeti yapalým, eski dostlarla kucaklaþalým, yeni dostlar edinelim, yüzünü görmediðimiz dostlarýmýzla konuþalým vs vs....
Çizgi roman sever herkes toplantýmýza davetlidir.
Toplantý Afiþini görmek için týklayýn.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ramazan Bayramýnýz Mübarek Olsun!
Gönderen Yunus, Pazar, 14 Kasım 2004 22:28

Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sýcak bir mesaj kapatýr mesafeleri, birleþtirir gönülleri, bir sýcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaþtýrýr bizi birbirimize. Kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a þükürler olsun, Ramazan bayramý bereketiyle, bolluðuyla gelsin, Kalbin nur, evin huzur dolsun, tüm insanlar için hayýrlara vesile olsun!
Bayram Tebriði ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Resimli Roman Sitesinin logosu hangisi olsun?
Gönderen Yunus, Pazar, 14 Kasım 2004 19:21

Sitemiz için bir logo çalýþmasý yapalým dedik, Sevgili mehmet Sevinç 10 tane deðiþik logoyu bizim için çizdi. Site sakinlerinin oylarý ile seçilecek olan logo bundan sonra resimli roman sitesinin simgesi olacak. Logo seçildikten sonra Mehmet Sevinç daha detaylý olarak çizecek... Hepinizi oylamaya katýlmasýný bekliyorum..
Logolarý görmek ve oy kullanmak için;
Oy Kullan! ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Strip 2 çýktý.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 06 Kasım 2004 03:32

Strip'in ikinci sayýsý bu gün bayilerde yerini aldý.
Geçen ay, karanlýklarýn sinemada büründüðü anlamý Giovanni Scognamillo’nun kaleminden okumuþtuk. Aydýnlýk ve karanlýðýn birbirleri sayesinde varolduðunu, birinin yokluðunda diðerinin de anlamsýzlaþacaðýný söylüyordu yazarýmýz...
Bu sayýda ise, Büyük Karanlýk adý verilen korkunç bir dönemin ötesine taþýyoruz sizleri. Ýnsanlýk tarihindeki en büyük kýrýlmanýn yaþandýðý 2029 yýlýndan yaklaþýk 150 sene sonrasýna... Ekosistemin ve sosyal yapýnýn çöktüðü, bir zamanlarýn görkemli metropollerinden geriye harabelerin kaldýðý, insanoðlunun kendi ruhundaki karanlýk bölgeye göç edip, aydýnla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog 10 çýkýyor.
Gönderen Yunus, Çarşamba, 03 Kasım 2004 22:15

Kâbuslar detektifi Dylan, çifte kavrulmuþ kitaplarýnýn onuncusunda çifte belayla mücadele ediyor: Karanlýk ve Hayaletli Kayalýk adlý maceralarýn yer aldýðý Dylan Dog #10, kahramanýmýzý önce Dunganga'nýn, sonra da bir hayaletin çevirdiði dolaplarla uðraþmak zorunda býrakacak.
Dylan Dog #10'u yarýndan itibaren bayilerde bulabileceksiniz...

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
STRÝP Ekibi Bu Gece TRT Radyo-1'de
Gönderen Yunus, Salı, 02 Kasım 2004 20:42

Ýlk sayýsý halen gezete bayilerinin yanýsýra D&R, NT ve Remzi Kitabevi satýþ noktalarýnda blunabilen dergimiz STRÝP, medyada yoðun biçimde yer almaya devam ediyor.

Focus ve Blue Jean dergilerinin Kasým sayýlarýnda tanýttýklarý STRÝP, bu gece TRT Radyo-1'de yayýnlanacak olan Gecenin Ýçinden programýna da konu oluyor. STRÝP ekibinden dört kiþinin katýlacaðý canlý yayýnda, Rodeo'nun çizgi romana bakýþý ve STRÝP'in vizyonu geniþçe ele alýnacak.

23:00 haberlerini takiben baþlayacak yayýný kaçýrmayýn! Ýnternet üzerinden dinlemek için, trt.net.tr adresinden yararlanabilirsiniz.

Kaynak: Strip Haber ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it