Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Resimli Roman Dergisi'nde neler var?
Gönderen Yunus, Pazar, 31 Ekim 2004 18:25

Ýþte Resimli roman dergisindeki çizgi romanlarýn adlarý ve editörü Galip Tekin 'in sunuþ yazýsý. 68 sayfa ve büyük boy olan dergide þu çizgi romanlar yer alýyor:
Hep-Galip Tekin
Orda bir köy var uzakta-Yavuz öztürk
Kýyamet Gecesi-Levent Çanga
Ambulance-Doðan Güneþ
Taksim City-Abdül
7.Gün- Galip Tekin, Ergün Gündüz
Kýrýlma Noktasý-Galip Tekin
Çöl faresi harekatý- Ertug
Gudubet- Kenan Yarar
Gece Melek ve Bizim Çocuklar- Soner Tuna
16 harikalar-Birol Bayram
Maksat Muhabbet Olsun-Ýlban Ertem
Galip Tekin in sunuþ yazýsý:
Biz ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dört eðilim bu dergide isteyen girebilir isteyen çýkabilir
Gönderen Yunus, Pazar, 31 Ekim 2004 18:20

Çizgi-roman yüksek þehir kültürünün göstergesi

- Ergün Gündüz: Eskiden son gece yapardýk, þimdi 4 yýl sürdü bir dergiyi yapmamýz, herhalde 40 yaþ sendromu
- Birol Bayram: Dergiyi yaparken ben hiç eðlenmedim diðerleri çok eðlendiler
- Galip Tekin: Kulvarýmýz baþka. Benim Boðaziçi’nden, Bilgi’den yetiþtirdiðim öðrencilerim de çiziyor
- BB : Ben bir tek kendi çocuðumu yetiþtirebiliyorum
- EG : Dört eðilimden bu dergide buluþtuk. Bize herkes girebilir, çýkabilir. Rakip deðiliz kimseye
- GT : Yahu, çizgi-roman okuyorum diye babamdan dayak yemiþtim
- BB : Ben de okumayý Red Kit’te söktüm.
- GT : Politik bir dergi olmayacak ama para cebimizden çýktýðý için baðýmsýzýz
- BB : Ýlk sayý 68 sayfa, 40 bin basýldý ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kýsa Kýsa
Gönderen Yunus, Pazar, 31 Ekim 2004 18:15

Medayada çizgi romana ilgi giderek artýyor. 31 Ekim Pazar Günü Saat 10:00'da CNN Türk'de yayýnevleri ilgili söyleþi yapýlacak.


Galip Tekin yönetimindeki Resimli Roman dergisi 30 Ekim günü Ýstanbul'da daðýtýma verildi, 31 Ekim Pazar günü ise tüm Türkiye de daðýtýma verilecek. Bayinizeden ýsrarla isteyin.

Ýnkilap yayýnlarý Djinn'in 1. sayýsýný yayýnladý. Jean Dufaux ve Ana Mirallès'nýn Dargaud edisyonundan çýkarttýklarý Djinn adlý çizgi romanýn her cildi yaklaþýk 50 sayfa, batý da tutmasýnýn sebebi oryantalist bir çr olmasý ve oradaki insanlara bize gelemeyeceði kadar ilginç gelmesi. Ýlk sayý La favorite (gözde). ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
23.Ýstanbul Kitap Fuarý,Çizgi Roman Emekçileri Paneli Ýle ilgili Görüþ ve Yorumlar
Gönderen Yunus, Cuma, 29 Ekim 2004 17:42

Söze nereden nasýl baþlayacaðýmý bilemiyorum,yalnýz ilk baþta sevgili dostum Ýlyas ERKUL’a ciddi anlamda bir teþekkür borçluyuz, Çizgi Roman Emekçileri olarak; Geçen sene 22 senelik Ýstanbul Kitap Fuarýnda bir ilk gerçekleþmiþti, ilk defa, her türlü kitabýn satýldýðý onlarca, yüzlerce standýn arasýnda bizlerin aþinasý olduðumuz, fuar ziyaretçilerinden kimilerininse belki ilk defa gördüðü farklý bir stand yer almýþtý.Evet 22 senelik tarihinde minikte olsa sadece ve sadece Çizgi Roman satan bir stand yer almýþtý onlarca,yüzlerce çeþit kitabýn var olduðu standlarýn arasýnda.Fuar tarihinde bir ilki gerçekleþtiren sevgili Ýlyas ERKUL, bu s ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Karabasan Albüm sonunda çýktý.
Gönderen Yunus, Salı, 26 Ekim 2004 17:28

Eylül ayýnda çýkmasý planlanan Karabasan Albüm Tüyap Kitap Fuarýnda Arka Bahçe standýnda okuyucusu ile buluþuyor. Karabasan 0. sayýda albüm içinde olacak. Batman'i 3 cildi yine Tüyap Kitap fuarýndaki Arka Bahçe standýnda. (Kapaðýn büyük halini görmek için resmin üstüne týklayýnýz!) ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ankara'da mini çizgi roman toplantýsý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 25 Ekim 2004 17:12

Forum da tanýþan üyelerimiz, çizgi roman sohbetleri yapmak için çeþitli þehirlerde bir araya geliyorlar. En son 24 Ekimde Ankara Arenes cafe de toplanan Resimli Roman Forum'un Ankara'daki üyeleri, saatlerce çizgi roman sohbeti yaptýlar. Geçen yýl Ýzmir toplantýlarý nedeniyle toplanma konusunda uzman olmuþ site yapýmcýsýnýn Ankara'ya geldiðinde topladýðý kalabalýða halen ulaþamasalar da, (En son 22 kiþi bir araya gelmiþ ama ne yazýk ki Ankara hala bu rakama ulaþamamýþtýr. Ankaralý çizgi roman severlerin toplantýlara katýlarak arkadaþlarýmýzý yüreklendirmesini diliyoruz.) geçen yýlýn rekorunu kýrmak için büyük bir çaba harcamaktadýrlar. 24 Ekimde yapýlan toplantýda Türkiye'nin en büyük koleksi ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Renkli Judas 1 Kasým'da Çýkýyor.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 25 Ekim 2004 17:08

Daha önce Tay yayýnlarýndan 16 sayý çýkan Judas adlý çizgi roman, deðiþik bir formatta; büyük boy, 56 sayfa, renkli, hardcover kapakla Stüdyo Dino'dan çýkýyor. Dergi hakkýnda diðer bilgiler aþaðýda,
Çýkýþ tarihi: 1 Kasým 2004
Format: Hardcover Kapak, Büyük boy - 56 Sayfa, Renkli Özel dosya - 1 : Pinkerton Dedektiflik Bürosu tarihçesi (4 Sayfa)
Özel dosya - 2 : Vladimiro ve Ennio Missaglia
Fiyatý: 13 Milyon TL
Macera Adý : Kalleþ
Peryod : Aylýk
Senaryo : Ennio Missaglia
Çizen : Vladimiro Missaglia
(Kapaðýn büyük halini görmek için kapaðýn üstüne týklayýn.) ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it