Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Age Of Conan: Hyborian Adventures
Gönderen Yunus, Cuma, 21 Aralık 2007 12:00

 Hikaye:
Stygia'lı bir köle gemisi Barachan adaları açıklarında Kızıl Kardeşlik korsanları tarafından saldırıya uğrar. Gemi içindeki pek çok köleyle birlikte denize gömülür. Kurtulan bir kaç kişiden biri de sahile vuran, hafızasını kaybetmiş bir köledir. Sahilde tuhaf bir şekilde Ibis rahibi Kalanthes ile karşılaşan kahramanımız önce korsanlar şehri Tortage'a gidecek ve geçmişini hatırlamaya çalışacak, sonra da kendisini bekleyen büyük kaderin izini sürecektir. Öte yandan Thoth-Amon, sinsi planlar içinde Acheron tanrılarını diriltme çabasındadır.

Türü: MMORPG
Yapımc ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Çizgi roman Albümü ve Sincity 4
Gönderen Yunus, Salı, 11 Aralık 2007 16:49

 Arka Bahçe Yayıncılık'tan sene sonunda iki yayın birden çıktı. Sincity 4. kitap ve 400 sayfalık Çapa Albüm.

Çapa Çizgi roman Albümü: Amatör ruhun kutlandığı bir albüm elinizdeki. Çizgi Roman sanatının ve amatör ruhun... İçinde profesyonel çizgiler de olmasına rağmen bu sayfalar sıcak, ışıl ışıl bir amatör ruhu kutluyor. O ruh ki; üretimin ve emeğin en has, en rafine, en eğlenceli yanını, istek dışında tüm üretim dinamiklerinden bağımsız emeği temsil ediyor... On yıldır bu ruhu taşıyan bir avuç genç kendilerine Çapa Çizgiroman ...

Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Türkiye'de çýkmamýþ Bonelli serileri 1
Gönderen Yunus, Cumartesi, 08 Aralık 2007 19:18

 Demian Kimdir?
Marsilyalý, dosta güven düþmana korku veren bir arkadaþ.
Otuzlarýnýn baþýnda, uzun boylu, uzun sarý saçlarý hep daðýnýk. Ýnsanlarýn içine iþleyen bakýþlarý olan menekþe renkli gözleri var.
Ortam olduðunda maceradan kaçmayan, arkadaþ canlýsý ve manitacý bir adam. Þiir okumayý, iyi yemeyi içmeyi ve hayattan küçük zevkler almayý sever.

Geçmiþi gizemli, ama vücudunda geçmiþine dair bir iz taþýyor. Göðsünde kýlýç þeklinde ilginç bir yara izi var ve kimine göre bu Kardeþlik" adý verilen efsanevi bir þövalyeler birliði ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zagor Windows Xp Temasý
Gönderen Yunus, Perşembe, 06 Aralık 2007 01:49

Resimli roman sitesi sakinlerinden Z@gor'un hazýrladýðý Windows xp iþletim sistemlerinde kullanýlmak üzere Windows Xp nin arayüzünü deðiþtirmeye yarayan Zagor Xp Tema çalýþmasý deðerli çizgi roman severlerin paylaþýmýna sunulmuþtur..

Temayý http://www.resimliroman.net/index.php?ind=downloads&op=entry_view&iden=20 adresinden çizgi roman indir yazan boyuna basarak indirebilirsiniz. Kurulumla ilgili gerekli olan açýklamalar dosya içerisinde mevcuttur.Zagor Windows Xp Temasý (temanýn ön izlemesinin büyük halini görmek için aþaðýdaki resmin üstüne t ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sergio Bonelli ile Çizgiroman satýþlarý ve çizgi romanýn geleceði hakkýnda yapýlmýþ bir röportaj
Gönderen Yunus, Çarşamba, 05 Aralık 2007 10:28

Sayýn Bonelli, Ýtalyan çizgi romanýnýn genel durumu nedir?
Genel durum pek de iç açýcý deðil. Piyasada istikrarlý bir düþüþ var. Bunun farklý pek çok sebebi var ve analizi uzun sürer. Herkesin etkilendiði bir kriz diyebilirim, bizim gibi büyük yayýnevlerini de küçükleri de etkiliyor.

Rakamlar ortada gibi duruyor, yayýnlarýnýz yüz binlerce satýyor ve halen pazar liderisiniz.
Doðru, ancak bu rakamlar çok daha yüksekti. Þöyle açýklayayým, bugün 250.000 satan Tex piyasada lider konumda. Ancak 10 yýl önce bu sayý 500.000 di. Demek ki her sene ortalama satýþlarý %10 azalmýþ.

En ç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Northlanders
Gönderen Yunus, Salı, 04 Aralık 2007 01:46

 "Yalnýz nüfusunu yitirmiþ kentler, yýkýlmýþ veya yakýlmýþ manastýrlar, yalnýzlýklarýna terk edilmiþ tarlalar... Her yerde güçlü zayýfý eziyor ve insanlar denizdeki balýklar gibi karmakarýþýk bir þekilde birbirlerini yutuyorlar"

909'da Trosly toplanan Reims bölgesi piskoposlarý böyle konuþuyorlardý. 9. ve 10. yüzyýl edebiyatý, sözleþmeler, dinsel toplantý tutanaklarý bu yakýnmalarla doludur. Ortaçað Avrupa'sýnýn biçimlendiði bu dönemde yaþlý ve yorgun Kýtayý tehdit eden 3 unsur vardý. Arap Ýstilacýlar, yaðmacý Macarlar ve Kuzeyin sert insanlarý VÝKÝNGLER...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
CRIME BIBLE: The Five Lessons of Blood
Gönderen Yunus, Pazartesi, 03 Aralık 2007 02:06

Geçtiðimiz yýl yayýnlanan 52 WEEKS serisinde; DC evreninde tüm taþlarýn yerinden oynamasýna neden olan Infinite Crisis macerasý sonrasýndaki 1 yýllýk dönem anlatýlmýþtý. 52 WEEKS'de Vic Sage tarafýndan Question kostümünü giymesi için eðitilen, Gotham Polis teþkilatýnýn sert Kýzý Renee Monata'nýn etrafýnda geçen, CRIME BIBLE: THE FIVE LESSONS OF BLOOD'ýn ilk sayýsý önümüzdeki hafta yayýnlanacak (31 Ekim 2007). 5 sayý sürecek olan CRIME BIBLE'ýn yazarlýðýný Eisner ödüllü Greg Rucka üstlenmiþ durumda. Matthew Clark, Jose Saiz, Tom Mandrake gibi çizerlerin yer aldýðý serinin kapaklarý ise John Van Fleet tarafýndan hazýrlanýyor.

The Question; ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it