Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Yüzbaþý Volkan 5. sayý çýktý.
Gönderen Yunus, Salı, 27 Kasım 2007 18:53

 Yüzbaþý Volkan 5. sayý çýktý. Dün akþam 17:00 itibari ile Kadýköy deki çizgi roman dükkanlarýna daðýtýldý. Bu hafta içinde yurt çapýnda satýþ noktalarýnda da yerini alacak Aþaðýda dergi içinden ön izleme sayfalarýný görebilirsiniz. Resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini de görebilirsiniz.

Kapak resmi çizgi roman üstadý Ragýp Derin'e ait olan 5. sayýda Kýrmýzý Alarm macerasýnýn devamý, Kuzeyden Gelen Ölüm ve Macera Adamý adlý serüvenler bulunuyor. (Macera Adamý 6. sayýda devam edecek) 224 sayfalýk dergid ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
30 Gün Gece
Gönderen Yunus, Pazar, 25 Kasım 2007 20:14

 Jedbang Collectibles, Jbc Yayýmcýlýk olarak ilk grafik romaný 30 Gün Gece'yi (30 Days of Night), 25 Kasým'da raflarda yerini alacaðýný daha önce duyurmuþtuk.

Firma yetkilisi Ertan Ergil 30 Gün Gece'nin (30 Days of Night), ön izleme resimlerini RR forumda bizlerler paylaþtý. Aþaðýda bulunan 30 Gün Gece'nin ön izleme resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.

Çizgi romaný sipariþ etmek isteyenler, gelecek hafta itibari ile www.jedbang.com sitesinden sipariþ verebilcekler. Ayrýca, bu yeni grafik roman D&R, MegaVizyon, Remzi, Dost ve Baykuþ Home maðazalarýndan temin edilebilecek.

30 Days Of Night : 30 Gün Gece ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yalýnayak Gen 2- Ertesi Gün çýktý.
Gönderen Yunus, Pazar, 25 Kasım 2007 15:04

 Atom bombasýnýn atýldýðý günün sonrasýný, bir çocuðun gözünden anlatan güçlü, trajik ve otobiyografik bir öyküsünün anlatýldýðý Bu kitap dört bölümlük bir dizinin ikinci kitabý Ertesi Gün çýktý. Yalýnayak Gen, savaþýn masum insanlara yaþattýðý acýlarýn bir hatýrlatýcýsý ve korkunç bir acý kaynaðý olan atom bombasýnýn belgesidir.

"Ertesi Gün" elime üç gün önce 22 Kasým günü sabah saat 08.00 sýralarý geçti ve sabah saat 11.00 sýralarý okundu, bitti. GATA'daydým ve bir tedavi için yapýlan tahlillerin sonuçlarýný almaya gitmiþtim ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
PERSEPOLIS ÇIKTI
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Kasım 2007 21:13

 Þule Çiltaþ'ýn çevirisi ve  Aykan Sever'in editörlüðünde Persepolis Minima logosuyla çýktý. Kitap 352 sayfa. Orijinali 4 cilt olan serinin tamamýný kapsayan bir almanak olma özelliði taþýyor. Yayýnevinin ilk çizgi romaný da ayný zamanda. Aldýðýmýz duyumlar Satrapi'nin diðer kitaplarýný da Türkçe'ye kazandýracaklarý yönünde...

Frankofon denilince sitemizde ismi ilk akýllara gelen kiþileriden biri olan olan Karlýova'nýn gözünden Persepolis – Marjane Satrapi;
Persepolis, açýk görüþlü, cesur, duyarlý bir küçük kýzýn gözlerinden, 80’li yýllarýn baþýndaki kargaþa içerisindeki Ýran, isl ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Lucky Luke Go West
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Kasım 2007 01:13

 Önümüzdeki yýlbaþýnda vizyona girecek olan Fransýz yapýmý Lucky Luke Go West isimli fimle ayný ismi taþýyan oyun çýktý arkadaþlar. PC, Wii ve DS platformlarý için çýkan oyunun daðýtýcý Atari ve geliþtiricisi Tate Interactive. Film ile benzer bir senaryoya sahip oyunda hýzlý silah çekme, dans, vagonlarýn peþinden koþma gibi atraksiyonlar mevcut.

Bana bir zamanlar C64'te oynadýðým Kane isimli oyunu hatýrlattý. Grafikleri de XIII'ün grafiklerini andýrýyor. Oyun sistemleri fazla kastýracak bir oyun deðil. Red Kit severlerin pc baþýna geçmesi için bir bahane olabilir.

Oyun ile ilgili siteler;

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Frp Kitap sitesi açýldý.
Gönderen Yunus, Pazar, 18 Kasım 2007 15:12

 Tüm Fantastik Kurgu - Bilimkurgu ve Çizgi Roman Sevenlere Duyurulur..!

Fantastik Kurgu konseptli ilk Ýnternet Satýþ sitesi FrpKitap açýldý. Kitaplara daha fazla para vermeyeceksiniz. Artýk tüm Fantastik Kurgu - Bilimkurgu kitaplarýný ve Çizgi Romanlarý çok daha uygun fiyatlara alabilirsiniz.

128 Bit Güvenlik aðýnýn olduðu sistemimizde gönül rahatlýðýyla Kredi Kartý ile alýþveriþ yapabilirsiniz. Ýsterseniz Havale ile ödeme yaparak %3 Ýndirimden faydalanabilirsiniz.

Daha fazla söze gerek yok. Girin kendiniz görün..!


www.FrpKitap.com

...

Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Teksas 1 - Tommiks 1
Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Kasım 2007 00:41

Hoz Comics Türkiye Çizgi roman piyasasýnda bir ilki gerçekleþtirmiþti. Yýllardýr çeþitli formatlarda düzensiz olarak sunulan Teksas ve Tommiks'in EsseGesse tarafýndan çizilen sayýlarýný kronolojik olarak ve tek bir formatta yayýnlayýp bitirdi. Fakat ilk iki sayýlarýný daha önce renkli olarak yayýnladýðý için bu dizi 3. sayýdan baþlamýþtý. Okuyucudan gelen yoðun istek üzerine Teksas ve Tommiks'in renkli yayýnlanan 2 sayýsý da 3. sayýdan baþlayan ve biten dizinin formatýnda ve siyah beyaz olarak yayýnlýyor. EsseGesse Teksas ve EsseGesse Tommiks'in 1. saylarýný kitapçýlarda ve gazete bayilerinde bulabilirsiniz.  Konu ile ilgili Hoz Comics'ten yapýlan açýklama;

H ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it