Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Teksas 1 - Tommiks 1
Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Kasım 2007 00:41

Hoz Comics Türkiye Çizgi roman piyasasýnda bir ilki gerçekleþtirmiþti. Yýllardýr çeþitli formatlarda düzensiz olarak sunulan Teksas ve Tommiks'in EsseGesse tarafýndan çizilen sayýlarýný kronolojik olarak ve tek bir formatta yayýnlayýp bitirdi. Fakat ilk iki sayýlarýný daha önce renkli olarak yayýnladýðý için bu dizi 3. sayýdan baþlamýþtý. Okuyucudan gelen yoðun istek üzerine Teksas ve Tommiks'in renkli yayýnlanan 2 sayýsý da 3. sayýdan baþlayan ve biten dizinin formatýnda ve siyah beyaz olarak yayýnlýyor. EsseGesse Teksas ve EsseGesse Tommiks'in 1. saylarýný kitapçýlarda ve gazete bayilerinde bulabilirsiniz.  Konu ile ilgili Hoz Comics'ten yapýlan açýklama;

H ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dampyr Süper Cilt No:15
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Kasım 2007 12:14

 Dampyr'in 15 Süper Cilt'i yayýnlandý. Orjinal 57, 58, 59, 60. sayýlardan oluþan 386 sayfalýk cilt içinde Rüya Ülkesi, Dreamland'ýn Sýrrý, Yok ediciler, Zyarne Madeni isimli 4 macera bulunuyor. Oðuz Özteker cilt içinde bulunan 3 sayýnýn özetini hazýrladý;

Özel dedektif Lenny Meyer, Los Angeles'in ünlü iþadamlarýndan birinin oðlu olan Ossie Reuben'i bulmak için Nevada'daki 51. Bölge'ye gelir. Yirmi bir yaþýndaki Ossie, tek baþýna yolculuk etmek üzere Las Vegas'taki evinden altý gün önce ayrýlmýþ ve bir daha kendisinden haber alýnamamýþtýr.

Meyer'in edindiði bilgiye göre Ossie'nin niyeti Dreamland isimli g ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
30 Days Of Night Türkçe'de
Gönderen Nick Fury, Çarşamba, 07 Kasım 2007 16:39

 Jedbang Collectibles, Jbc Yayýmcýlýk olarak ilk grafik romaný 30 Gün Gece'yi (30 Days of Night), 25 Kasým'da raflarda yerini alacak þekilde yayýmlayacak. Tamamen Türkçe basýlacak grafik roman, 104 sayfa olacak ve ikinci ve üçüncü bölümlerden ilave kareler içerecek. Amerika'da çýkan versiyonun kalitesi ile bire bir ayný hazýrlanan çizgi romaný seveceðinizi düþünüyoruz.

Firma yetkilisi Ertan Ergil, konu hakkýnda þu açýklamayý yaptý:
"Aslýnda bu ilk çizgi roman iþimiz olduðu için biraz duygusalým. Hele ki söz konusu hikaye hem korku, hem de vampirler ile ilgili olduðundan heyecaným daha da art ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sanal dergi Gölge'nin 2. sayýsý çýktý.
Gönderen Yunus, Cuma, 02 Kasım 2007 20:33

 Bu defa dopdolu bir sanal dergi var huzurlarýnýzda. Tam 34 sayfalýk bir Gölge bulacaksýnýz bu kez karþýnýzda...
Bir kere kapak çok çekici olmuþ. Þükrü Baðcý'ya, kendi adýma teþekkür ederim. Kapaðý çok beðendim. Sizlere de bu nefis resmi yakýndan görmenizi tavsiye ederim.
Diðer taraftan, birinci sayýya göre çok daha "renkli" bir dergi olmuþ bu sefer...
Ümit Kireççi ve Sýtký Sýyrýl, çizgi roman konusundaki denemeleriyle,
Hasan Nadir Derin ve Eda Ýhtiyar film yorumlarýyla,
Mustafa Emre Özgen, günümüz gençliðine dair ilginç bir eleþtiriyle,
Oðuz Özteker, Utku Tönel, Nur Gürleyük, B ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Metin Demirhan vefat etti
Gönderen Yunus, Cuma, 02 Kasım 2007 19:45

 Sinema yazarý ve tarihçisi, kýsa film yönetmeni ve karikatürist Metin Demirhan, Ramazan Bayramý'nýn ikinci günü geçirdiði rahatsýzlýða karþý 20 günden bu yana verdiði savaþý kaybederek 1 Kasým Perþembe sabahý vefat etti.

1965-Ýstanbul doðumlu olan Demirhan, karikatür, illüstrasyon ve sinema ile lise yýllarýndan itibaren ilgilenmeye baþladý. Gaziosmanpaþa Plevne Lisesi'ndeki eðitimini tamamlamasýnýn ardýndan haftalýk mizah dergilerinde meslek hayatýna atýlan sanatçý, Çarþaf, Fýrt, Gýrgýr ve Piþmiþ Kelle gibi dönemin önde gelen yayýnlarýnda profesyonel çizerlik yaptý. Özellikle kendisinin türettiði bir kahraman olan “Kozm ...


Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Kaptan Swing format deðiþtirdi.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 29 Ekim 2007 01:55

 EsseGesse Teksas 32 ve EsseGesse Tommiks 34 sayýlarý ile Türkiye'de ilk kez bu seriler tam olarak yayýnlanmýþ oldu. Yine Hoz Comics tarafýndan yayýnlanmakta olan Swing Özel Seri dizisi ile ilgili yaptýðý duyuru;
Severek okuduðumuz Kaptanýmýz Swing 34. sayýda son kez bayilerde.

35. sayýdan sonra 5 macera, 320 sayfa formatýna dönüþ yapacak olan Kaptan Swing bundan sonra sadece çizgiroman satýþ noktalarýnda ve hozcomics'e abone usulüyle satýþa sunulacaktýr.

320 sayfalýk yeni formatýn fiyatý 20 YTL'dir.

Kaptan Swing'in ilk sayýlarýný kaçýranlara da buradan bir müjde...
Swing Aralýk ayýndan itibaren kýsýtlý sayýda 1. sayýdan tekrar ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Noble Causes'ýn Beþ Yýllýk Sýçrayýþý Hakkýnda Jay Faerber Ýle Söyleþi
Gönderen Yunus, Pazar, 28 Ekim 2007 00:22

Baltimore Çizgi Roman Fuarý'nýn pazar günkü oturumunda belirtildiði üzere, Jay Faerber'in Noble Causes (Soylu Nedenler) serisi önemli bir sýçrayýþ gerçekleþtirip, geleceðe doðru beþ senelik bir öteleme yapacak...

Bu ay yayýmlanan 31. sayýdan itibaren maceraya ara verilecek ve 2008 yýlýnýn Mart ayýnda piyasada olmasý planlanan 32. sayýda, geleceðe doðru beþ senelik bir sýçrayýþ yapýlmýþ olacak.

Faerber'le bu deðiþikliðin nedeni, kendisi ve karakterlerin üzerindeki etkisi hakkýnda konuþtuk......

Newsarama çizgi roman sitesinde yer alan ve Oðuz Özteker tarafýndan çevrilen


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it