Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Metin Demirhan'a yardim edelim!
Gönderen Yunus, Perşembe, 18 Ekim 2007 01:50

Gýrgýr, Çarþaf, Piþmiþ Kelle Dergisi'nin ünlü çizeri Metin Demirhan, beyin kanamasý geçirdi. Bayramýn 2. günü þiddetli baþ aðýrýsý þikayeti ile Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi'ne kaldýrýlan Metin Demirhan'ýn beyin kanamasý ve ardýndan felç geçirdiði, yaþamasýnýn da mucizelere baðlý olduðu öðrenildi.

"Bilimkurgu, çizgiroman, korku, fantastikle ilgili herkesin ona gönül borcu var. Piyasada bulunmayan kaç filmi, kaç çizgiromaný, kaç eski film posterini seveniyle buluþturmþtur bu adam. Sevin sevmeyin, hayatýný altkültürlere adamýþ, bu adanmýþlýðýndan hiç ödün vermemiþ, nesli ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Tex Büyük Albüm 16
Gönderen Yunus, Pazar, 07 Ekim 2007 12:57

 Joe Kubert'in "Yalnýz Atlý" sýndan yaklaþýk 11 ay sonra, Maceraperest 2007 yýlýnýn dev Tex albümünü yayýmladý. Ýtalya'da Temmuz'da yayýmlanan son albümle 21. sayýsýna ulaþan serinin 16.cýsý Eylül sonunda Türk okuruyla buluþtu.

Bu sayýyla, Giolitti, Galep, Zaniboni, Ticci, Capitanio, Magnus ve Milazzo'dan sonra sekizinci kez dev albüm bir Ýtalyan çizere, Dylan Dog'dan tanýdýðýmýz Brindisi'ye emanet edilmiþ.

Nizzi'nin senaryosunun Pratt'ýn "Bir Tuz Denizi Þarkýsý" na selam gönderdiði anlaþýlýyor. Kit Willer, çölde kaybolmuþtur. Ölmek üzereyken, asker kýlýðýna girerek kervanlara saldýran bir grup yaðm ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog Özel 1
Gönderen Yunus, Cuma, 05 Ekim 2007 18:03

 Rodeo Kitap Dylan Dog Özel 1. sayý ile ilgili açýklamasý aþaðýda;
Bugüne dek Ken Parker ve Dylan Dog’un tekrar-daðýtýmlarýný saðladýðýmýz paketlerde, þimdi Dylan Dog Özel #1 de var.

4 Ekim 2007 itibarýyla ülke çapýnda bulunabilecek paketlerin %50’sini, Korku Kulübü adlý macerayý içeren DD Özel #1; diðer yarýsýný ise, DD Klasik Seri kitaplarý oluþturuyor. Her bir paket 10 ytl.

Yaþadýðýnýz yerde ne bir çizgi roman dükkaný, ne de Ýnkýlâp, Remzi, Dost gibi kitabevi zincirlerinden birinin maðazasý varsa… Buna raðmen, kâbuslar detektifiyle birlikte Loch Ness fantazilerine dalmak, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gölge sayý 1
Gönderen Yunus, Pazar, 30 Eylül 2007 13:52

 Ýþte, sonunda baþardýk. Uzun zamandýr üzerinde kafa yorduðumuz e-dergimizi sonunda ortaya çýkardýk…

Gölge, ilk sayýsý ile beðenilerinize sunulmuþtur. Ýçerisinde çizgi roman, þiir ve çeþitli yazým çalýþmalarýmýzý bulabileceðimiz dergimizde ayrýca Burak Turna ile röportajýmýz da bulunuyor…

19 sayfa olan ilk sayýmýzý anasayfamýzýn sol tarafýnda yer alacak Gölge dergisi afiþine 15 Ekim'den itibaren týklayarak bilgisayarýnýza indirip okuyabilirsiniz. Hayal Saati sitesinin katkýlarý ile hazýrlanan dergiyi Firefox kullanýcýlarý ise www.hayalsaati.com sitesinde dergi formatýnda da okuyabili ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Red Kit: Doktor Doxey'in Ýksiri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 29 Eylül 2007 12:55

 Yapý Kredi Yayýnlarý'ndan Red Kit Serüvenleri albümlerinin 5. kitabý  Doktor Doxey'in Ýksiri  (L'Elixir du Docteur Doxey) çýktý. Morris'in çizip, René Goscinny'nin yazdýðý 5. sayýyý Eray Canberk çevirdi. Ýki aylýk olarak yayýnlaan dizinin 5. sayýsý Fransa'nýn kapak onayý onayý uzadýðý için biraz geç çýktý. Fransýzlar kapak içinde Lucky Luke (Red Kit'in orjinal ismi) ismini istemelerinden kaynaklanmýþ olan sorun. Yapý Kredi Yayýnlarý'nýn solda Red Kit portresinin yanýnda  Lucky Luke yazýsýný eklemesiyle sorun çözülmüþ.  Kasým ayýnda çýkmasý bek ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Büyülü Rüzgar 60
Gönderen Yunus, Perşembe, 27 Eylül 2007 17:55

 Silahþor görünümlü bir adam olan Vic Bolt, yaðmurlu bir akþam, tam ortasýnda saat kulesi yükselen New Zurich kasabasýna gelir. Kasaba da, (barmen dýþýnda) salon da boþtur. Biraz caka sattýktan sonra kasabadaki otelde bir odaya yerleþir. Ancak ertesi sabah yüzüne çevrilmiþ bir çifteliyle uyandýðýnda kasabanýn sandýðý gibi bir yer olmadýðýný fark eder.

Ýsviçre'den göçen kasaba halký, saat üretimiyle geçimini saðlamakta ve kasaba, bir komite tarafýndan yönetilmektedir.
...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera da ara veriyor.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 22 Eylül 2007 09:49

 Ancak 4 sayý yayýnlanan bilen Tam Macera Dergisi'nýn yayýnlarýna ara vermeleri ile ilgili deviantart ve sitesinde yaptýðý açýklama þöyle;

"Nisan ayýndan beri aylýk olarak yayýnladýðýmýz Tam Macera Dergisi'ne maddi ve manevi koþullar nedeniyle ara vermek zorunda kaldýk. Koþullarýmýzý iyileþtirmek için çabamýz sürüyor. Umuyoruz yakýn bir zamanda 5. sayý ile devam edeceðiz.
Dostlarýmýza ve okuyucularýmýza duyurulur."

......................................................................
Daha ayrýntýlý bilgiyi www.tammacera.deviantart.com ve
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it