Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Fransa'da XIII Serisi -þimdilik- sona eriyor
Gönderen Yunus, Pazar, 16 Eylül 2007 15:29

 Ýlk albümün yayýmlandýðý 1984 yýlýndan itibaren, Franco-Belge ekolünün lokomotifi haline gelen, milyonlarca satan bir kült seri finale ulaþmak için gün sayýyor. Yayýnevi Dargaud, 13 Kasým 2007'de ayný anda satýþa sunulacak iki albümle ses getiren bir final yapmayý planlýyor. Kronolojik sýrada, 18 no.lu albüm "La Version Irlandaise" (Ýrlanda Versiyonu) bir sürprizi barýndýrýyor. Van Hamme'ýn senaryosunu Jean Giraud, namý diðer efsanevi Moebius (Incal, Bluberry, Jim Cutlass) resimlemiþ.

Son albüm "Le Dernier Round" (Son raunt) Van Hamme ve Vance imzalarýný taþýyor. Bu albümde esrarengiz XIII' ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Martin Mystere Klasik Maceralar
Gönderen Yunus, Perşembe, 13 Eylül 2007 18:38

 Lâl Kitap geçen ay renkli olarak yayýnlanan Martin Mystere Özel Seri'nin yayýný sona ermiþti. Bu ayda renkli olarak yayýnlanacak Zagor Özel Seri'nin yayýnýna son veriyor. Konu ile Lâl kitap'tan yapýlan açýklama;

Merhaba sevgili arkadaþlar,..
Geçen ayki yazýmýzda belirtmiþtik, Martin Özel serinin ardýndan 15 Eyiüi'de özel renkli sayý ile birlikte Zagor Özel seri de sona eriyor.

Ve þimdi... Sona eren serilerin duyurularý, yerini yeni bir dizinin baþladýðý haberine býrakýyor, müjdemiz Martin Mystere tutkunlarýna: Lâl Kitap Martin amcanýn klasikleþmiþ, ilk maceralarýný gururla sunar! Kasým ayý itibariyle Zagor Klasik Maceralar ile Mister NO Klasik Maceralar se ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Nadas
Gönderen Yunus, Çarşamba, 12 Eylül 2007 13:10

 Caner Özdurak'ýn çeþitli dergilerde yaptýðý iþlerin karmasý bir koleksiyon dergisi olan Nadas A5 boyunda, kapaklar dahil 44 sayfa ve 1 YTL. Ayrýca dergi içinde Dehliz'in ilk 5 sayýsýnýn özeti olan bir DEHLÝZ öyküsü var

Ýçindekiler;
Nietzsche'nin Býyýklarý (Gargi Mizah Dergisi)
Bugün (Patatez Mizah Dergisi)
Hayali ve Katil (Klan Çizgi Roman Fanzin)
Dehliz (Dehliz 1-2-3-4-5 özeti)
Ceviz Aðacý ve Ezop vs La fontaine ( ilk defa Dehliz'in son sayýsýnda yayýnlandýlar)
Kapak galerisi

Kapak resminin büyük halini görmek için resmin üzerine týklayýn!


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
San Diego Comic-Con 2007
Gönderen Yunus, Pazartesi, 10 Eylül 2007 16:41

 Jedbang Collectibles sahibi Ertan ' Jedmau ' Ergil; San Diego Comic-Con 2007 katýldý ve buradaki izlenimlerini bizlerle paylaþtý;

1. Gün :

Yaklaþýk 30 saatlik bir uçuþtan sonra nihayet San Diegoya varmýþtým , Havasý muhteþem , insanlar güler yüzlü ve inanýlmaz bir marina ilk gözüme çarpanlardý. Ýlk günün heycaný ve kalabalýklýðýndan dolayý pek bir gezme þansým olmamýþtý. Binlerce kiþilik kuyruklar , mahþer kalabalýðý ve rengarenk standlar baþýmý döndürmüþtü.Hemen bir silkelenip gezmeye baþladým.

Alan o kadar büyüktü ki nerden baþlayacaðýma kara verememiþtim. Bende en baþtaki giri ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Yüzbaþý Volkan 4. sayý çýktý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 10 Eylül 2007 00:50

 Yüzbaþý Volkan'ýn bu  sayýnda; geçen sayýda baþlayan Çok Gizli adlý macera sona eriyor. Belki de en güzel Volkan macerasý olan Firar Gecesi adlý serüven tüm bölümleri ile yer alýrken, Kýrmýzý Alarm adlý macera'nýn ilk bölümü de yine 4. sayýda.

Ayrýca dergi içinde; Okuyucu mektuplarý, uçak tanýtýmý ve Yunus Çengel'in hazýrladýðý "Millet-i Sadýka" adlý Ermeni sorunu ile ilgili 5 sayfalýk bir dosya çalýþmasý var.

224 sayfa ve yine Fatih Okta'nýn enfes bir kapak çizimi ile çizgi roman satýþ noktalarý ve seçkin kitapçýlar ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
CAPTAIN AMERICA: THE CHOSEN
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 05 Eylül 2007 01:29


CAPTAIN AMERICA: THE CHOSEN


(Forum alanýnda arkadaþýmýz Oðuz Özteker'in paylaþtýðý yazýyý anasayfaya aktardýk. Oðuz'a teþekkür ederken, okuyanlarý Captain America: The Chosen ile ilgili görüþ ve düþüncelerinizi paylaþmak için forum alanýmýza bekliyoruz.)

Ülkemizde, romanlarýndan bazýlarý "Ýlk Kan", "Ýntikam Çocuklarý", "Taþlarýn Kardeþliði" adlarýyla Türkçeye çevrilen polisiye/gerilim tarzý kitaplarýn Kanada asýllý Amerikalý yazarý David Morrell, senaryosunu kaleme aldýðý Captain America (Kaptan Amerika)'nýn yeni serisi The Chosen ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Agathanýn dedektifi çizgi romanda
Gönderen Yunus, Cuma, 31 Ağustos 2007 18:11

 Agatha Christie’nin efsanevi dedektif karakteri Hercule Poirot, çizgi roman kahramaný oluyor. Times gazetesinin haberine göre, 83 adet Agatha Christie romanýnýn tamamýnýn yayýn haklarýný elinde tutan HarperCollins yayýncýlýk, bu yýl romanlardan 8’inin çizgi roman versiyonunu piyasaya sürecek.

Çizgiye uyarlanacak eserler arasýnda Poirot’nun baþ karakter olduðu “Nil’de Ölüm” ve “Orient Ekspres’te Cinayet” gibi romanlar da var. Firma, gelecek yýl da 8 çizgi roman yayýnlayacaðýný duyurdu. Çizgi romanlarý, ünlü çizerler C.S. Lewis ve Alastair MacLean hazýrlayacak.

Akþam gazetesi - Ma ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it