Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Agathanýn dedektifi çizgi romanda
Gönderen Yunus, Cuma, 31 Ağustos 2007 18:11

 Agatha Christie’nin efsanevi dedektif karakteri Hercule Poirot, çizgi roman kahramaný oluyor. Times gazetesinin haberine göre, 83 adet Agatha Christie romanýnýn tamamýnýn yayýn haklarýný elinde tutan HarperCollins yayýncýlýk, bu yýl romanlardan 8’inin çizgi roman versiyonunu piyasaya sürecek.

Çizgiye uyarlanacak eserler arasýnda Poirot’nun baþ karakter olduðu “Nil’de Ölüm” ve “Orient Ekspres’te Cinayet” gibi romanlar da var. Firma, gelecek yýl da 8 çizgi roman yayýnlayacaðýný duyurdu. Çizgi romanlarý, ünlü çizerler C.S. Lewis ve Alastair MacLean hazýrlayacak.

Akþam gazetesi - Ma ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar #4 - #5
Gönderen Yunus, Çarşamba, 29 Ağustos 2007 12:22

Selamlar!

Olaylar deðiþti. Bazen, doðru fikirlerin nasýl olup da ters sonuçlara neden olduðunu görüp, þaþýyorum. Bu seneki San Diego çizgi roman fuarýnda, geçen seneki aþýrý kalabalýðýn bir defa daha tekrarlanmamasý için Cumartesi günü katýlýmcýlarýnýn sayýsý sýnýrlandý ve alýnan karar iþe yaradý. Bugün öðleden sonra konuþma imkâný bulduðum tüm firma yetkilileri, San Diego'da þu ana dek gördükleri en kötü satýþlarýn yaþandýðýndan bahsettiler. Aslýnda Cumartesileri en fazla satýþýn yapýldýðý günlerdir fakat 2007'de en kötü satýþlar bugün gerçekleþti.

Ýyi ama bu nasýl oldu? Basitçe ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Warcraft'ýn Mangasý Türkiye'de
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Ağustos 2007 09:55

Anime.gen.tr sitesini takip edenlerin hatýrlayacaðý üzere Türkiye'deki en büyük yayýnevlerinden birisinin isteði üzerine Ocak 2006'da Türkiye'de satýþa sunulacak mangalarýn belirlenmesine yönelik bir anket yapýlmýþtý. Þirket, sitemizdeki anket sonuçlarýna bakarak belirlediði ilk mangalarý bastý. Bahsi geçen þirket Türkiye en büyük medya grubu olan Doðan Medya Grubu ile Avrupanýn en büyük manga yayýncýlarýndan biri olan Egmont'un Türkiye'de ortaklaþa kurduklarý Doðan Egmont'du.

Þirket birkaç ay öncesinden basýma karar verdikleri manga'nýn detaylarýný anime.gen.tr sitesine iletmiþ ama basýlan ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Persepolis 3. Uluslararasý Avrasya Film Festivali'nde
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 23 Ağustos 2007 14:54

 19-28 Aðustos 2007 tarihleri arasýnda 44. Antalya Altýn Portakal film festivaliyle birlikte bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen uluslararasý Avrasya film festivali'nin listesinde bir çizgi roman uyarlamasý olan Persepolis var.

Cannes Film Festivali
'nde jüri özel ödülü alan Persepolis eserin yazarý Marjene Satrapi'nin öz yaþam öyküsü niteliðinde, filmin dublaj kadrosunda ise Catherine Deneuve, Gena Rowlands ve Chiara Mastrioanni gibi ünlü isimler var.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Red Kit Açýk Radyo'da - YKY'dan yeni projeler
Gönderen karlýova, Salı, 21 Ağustos 2007 21:24

Yapý Kredi Yayýnlarý Genel Yayýn Yönetmeni Raþit Çavaþ, 21 Aðustos 2007 Salý günü saat 18:30’da 94.9 Açýk Radyo'da Açýk Dergi programýna konuk oldu.

Programda, Red Kit'in (Fransýzlarýn Lucky Luke) Türkiye'de ismini kimin koyduðundan, Türkiye ve Fransa'daki serüvenine kadar geniþ bir yelpazede bilgiler verildi. Joe Dassin'den "Les Freres Dalton" Dalton biraderlerin þarkýsý çalýndý. Bir dönem ülkemizde oldukça popüler olan karakterin, sinemalarýmýza Öztürk Serengil ve Sadri Alýþýk gibi aktörlerin baþrolünde bulunduðu filmlerle gelmesi de anýldý.

Þimdilik bir evvelki yayýnevi Ýnkilap'ýn yayýnladýðý Red Kit'lerin dýþýnda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hulk Filminin Yeni Senaristi Edward Norton
Gönderen kurtaran_adam, Pazartesi, 20 Ağustos 2007 20:27

 Los Angeles Times'te yakýn zamanda çýkan Jay Fernandez imzalý makale Marvel Stüdyolarýnýn 13 Haziran 2008'de gösterime girecek yeni Hulk filminin senaristi konusundaki soru iþaretlerine açýklýk getirdi. Marvel Stüdyolarýnýn baþkaný Kevin Feige'nin San Diego Comic-Con'da yapmýþ olduðu bazý yorumlar Hulk filminin senaristi konusunda belirsizliklere neden olmuþtu.

Daha önce Elektra, X-Men 2 ve 3 filmlerinin senaryolarýný yazmýþ olan ve Edward Norton'un isminin telaffuz edilmesinden önce 1 yýl kadar Hulk senaryosu için çalýþmýþ olan Zak Penn'in yazdýklarýnýn Louis Leterrier'yi tatmin etmemiþ olmasý ve kafasýnda senaryoyu nasýl geliþtirebileceðine dair belirgin fikirleri olan E ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Godfather figürleri 2008 MacFarlane
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 17 Ağustos 2007 15:44

MacFarlane Toys Francis Ford Coppola’nýn 1972 tarihli sinema klasiði Godfather filmine ait ilk figürlerin resimlerini yayýnladý. Ocak 2008’de çýkacak ilk figür 6 inçlik Marlon Brando’nun Don Vito Corleone’si olacak.

Oldukça ayrýntýlý olan figürün koleksiyoncularýn 1970’li yýllarýn en iyi kara filmlerinin baþýnda gelen Godfather’ýn atmosferlerini yansýtan diorama yapmalarýna imkan veren bir kaidesi ve Venedik tarzý bir perdeli arka planý olacak.

Þöhretini hala kaybetmemiþ olan Godfather serisinin önümüzdeki kýþ ayýnda Boom Studios! etiketli &cce ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it