Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Le Tueur: bir katilin otobiyografisi
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 16 Ağustos 2007 21:17

Senaryo: Matz, Desen: Luc Jacamon, Yayýnevi: Casterman, Format: renkli 64’er sayfa, büyük boy karton kapak
Adýndan anlaþýlacaðý üzere, bu seride soðukkanlý bir kiralýk katilin maceralarý anlatýlmakta.Katil icraatýndan suçluluk duymaz, profesyonel anlamda kendine sorular sormaz. Para kazanmak için bildiði tek yolu izler.
Fransa’da polisiye BD tarzýnda son yýllarýn en önemli çalýþmalarýndan sayýlan çizgi romanda þiddet, erotizm içeren sahneler de olmakla beraber karakterin psikolojisine ayrýlan bölü ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Netame
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 16 Ağustos 2007 16:36

 Alef Yayýnevi, Senem Akçay'ýn yazdýðý, Sadi Güran'ýn çizdiði ve Deniz Cuylan'ýn müzikleri ile katkýda bulunduðu bir grafik roman çýkardý. Sessiz sedasýz satýþa sunulan eserin tanýtým yazýsýndan alýntý yaptýk:

"Batý’da çok ünlü ve çarpýcý örnekleri olan Türkiye’de çok az denenmiþ bir tür olan Grafik Roman türünde cesur bir deneme. Üç sanatçýyý, üç farklý sanat alanýný bir araya getiriyor. Mimar-yazar Senem Akçay, Anima’nýn albüm kapaðý ile tanýnan ilüstratör, ressam Sadi Güran ve Portecho grubunun beyni, müzisyen Deniz Cuylan’ýn kolektif &ccedi ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Conan Yayýn Haklarý Millenium'da
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 16 Ağustos 2007 15:14


Millennium (Yedi Basamaklý Bir Ücret Karþýlýðýnda) Conan'ý Ele Geçirdi

Millennium Film þirketi, yeni bir film serisi çekmek üzere, Robert E. Howard'ýn Barbar Conan eserinin haklarýný satýn aldý. Howard'ýn yarattýðý karakterlere ait telif hakkýný elinde tutan Paradox Entertainment, New Line Cinema ile görüþmelerinden bir sonuç alýnamayýnca Millennium ile antlaþtý. Variety dergisinin haberine göre, herhangi bir geliþme için yedi yýldýr Warner Bros.'a tahammül eden Paradox, artýk daha fazla dayanamadý ve Millennium ile sözleþme imzaladý. Yeni sözleþmeye, "yapým aþamasý geliþmelerine sýký sýkýya baðlý kalýnacaktýr," i ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar # 3
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 16 Ağustos 2007 08:23

Arkadaþýmýz Oðuz Özteker'in çevirdiði San Diego Çizgi Roman Fuar'ýndan Notlar'ýn 3. bölümünü de sizlerle paylaþýyoruz:

Selamlar!

Korkunç bir þekilde rahatsýzlandým ve iyileþmeyi bekliyorum. Neden bilmiyorum ama sabah 9:00'da, Batý Nil virüsü hastalýðým beni gene yakaladý ve 11 civarýnda fuar alanýnýn tam ortasýna düþüp bayýlacaðýmý sandým. (Ç.N. Batý Nil virüsü, Afrika'da 1930'larýn sonunda ortaya çýkmýþtýr. O zamandan bu yana Asya, Avrupa, Orta Doðu ile Kuzey ve Güney Amerika'da yayýlmýþtýr. Birleþik Devletler'de Bat ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Captain America 1940'lardan Geri Geliyor
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 15 Ağustos 2007 19:26

Alex Ross'un "Return" etiketli Captain America çiziminin basýna sýzmasýndan birkaç gün sonra Marvel Ross/Jim Krueger ortaklýðýnda gerçekleþecek Avangers/Invaders isimli 12 sayýlýk seri hakkýnda detaylarý duyurdu. Serinin isminden anlaþýlacaðý üzere Marvel, Captain America'yý 1940'lý yýllarýn super kahramanlar takýmý Invaders'e bir zaman yolculuðu yaparak geri getiriyor. Invaders, Roy Thomas ve Sal Buscema'nýn yarattýklarý ilk olarak Avangers'ýn 71. sayýsýnda Aralýk 1969'da yayýnlanmýþ bi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ice Cube ve 10
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 15 Ağustos 2007 17:53


Ice Cube "10" Filmindeki Yýldýzlardan Biri Olacak


Variety dergisinin haberine göre, Ice Cube'un yapým þirketi CubeVision, Boom! Studios'un, Andy Kuhn ve Keith Giffen tarafýndan hazýrlanan çizgi roman 10'u sinemaya aktarýyor. 2006 Yýlýnda yayýmlanan ve baskýsý tükenen 10 isimli çizgi roman, Battle Royale benzeri bir kâbustan bahsediyor. 10 Kiþi, istemeden de olsa, içlerinden sadece birinin hayatta kalabileceði ölümcül bir yarýþmaya katýlýyor.

Senaryosunu Gustin Nash ve Jesse Cale'in yazacaðý uyarlamada, öykün&u ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Captain America ve Alex Ross'un Dönüþü
Gönderen kurtaran_adam, Salı, 14 Ağustos 2007 11:24

 Wizard World Chicago’dan duyurulan en önemli haberlerden birisi Captain America’nýn dönüþü oldu. Capt. Ýle birlikte Alex Ross da Marvel’e tekrar merhaba diyecek. Yeni seri için kapaklarý çizecek olan Ross ayný zamanda DC’nin Justice serisinde ve Dynamite Entertainment’ýn Superpowers serisinde beraber çalýþtýklarý Jim Krueger ile birlikte taslak yazýmýnda da rol alacak. Dynamic Forces baþkaný  Nick Barucci’nin de katkýda bulunacaðý serinin adý henüz açýklanmasa da Marvel evreni ile devamlýlýk göstereceði biliniyor. Hikayenin

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it