Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar # 2
Gönderen Yunus, Salı, 14 Ağustos 2007 00:57

 Selamlar!

Dün gece on bire kadar fuar alanýnda bulunduðum için, bugün biraz yorgunum. "Söyleþi Gecesi" akþam altý ile dokuz arasýndaydý ama Lynne ve ben genç bir adamý hapse attýrabilmek için, geç saatlere kadar orada beklemek zorunda kaldýk. Kendisini standýmýzdan bir þeyler araklarken yakaladýk. Politikamýz, hýrsýzlarýn hak ettikleri cezayý alabilmeleri için, elimizden geleni yapmaktýr. Hiçbir zaman herhangi birine zarar vermek gibi bir niyetim olmadýðýndan, 30 dolar tutarýndaki bir hýrsýzlýk olayý ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizerler Aranýyor!
Gönderen Yunus, Pazartesi, 13 Ağustos 2007 14:35

 Mail kutumuza düþen bir çizer aranýyor ilanýnda dikkatimizi çeken ilaný verenler ekip arasýnda yer alan Mehmet Sevinç ismi oldu. Resimli roman sakinlerinin yakýndan tanýdýðý ve Forum alanýmýzda genç çizerlerin yer aldýðý Sizin Çizdikleriniz bölümünün fikir babasý olan Mehmet Sevinç'in yer aldýðý Lighthouse oluþumunda yer almak isteyen çizer arkadaþlar için ilaný aþaðýda yayýnlýyoruz;

Lighthouse olarak çesitli projelerde bizimle çalýþacak çizer havuzu oluþturuyoruz. Tanýþmak üzere portfolyonuzu ve kýsa özgeçmiþinizi bekliyoruz.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Senin baban Wolverine’di yavrum
Gönderen Yunus, Pazar, 12 Ağustos 2007 15:48

Geçtiðimiz hafta akþam ilk sezonun final bölümüyle ekranlara veda eden ‘Heroes’ dizisinin baþkarakterlerinin her birinin kökeninde çizgi roman dünyasýnýn süper kahramanlarý var

New York’u alt üst edecek büyük patlama önlenebilecek mi? Sylar’ý durdurmak mümkün olabilecek mi? Peter ölecek mi? Kahramanlar sonunda güçlerini birleþtirip dünyayý kurtarabilecek mi?

Tüm bu kritik sorular, kýsa zamanda fenomen olan televizyon dizisi Heroes’u izleyenlerin aklýný kurcalýyor. Tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de heyecanla izlenen ve saðlam bir izleyici kitlesi yaratan Heroes, ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar # 1
Gönderen Yunus, Cumartesi, 11 Ağustos 2007 00:53

 Mile High Comics firmasýnýn baþkaný Chuck Rozanski bildiriyor...

(Gerçi birkaç hafta önce bildirdi ama iþlerimin yoðunluðu nedeniyle, ben bu metinleri tercüme edene kadar epey bir zaman geçti... Belki de boþuna uðraþýyorum, kimsenin ilgisini çekmeyecek þeyler ama ben gene de yazayým istedim. Sayýn baþkan hiç üþenmedi, beþ gün boyunca, siteye üye olanlara günlük raporlar yolladý.)

2007 San Diego Çizgi Roman Fuarý'ndan Notlar # 1

Selamlar!

Aslýnda bu mektuplar hiç yazýlmayacaktý, diyerek raporuma baþlamak istiyorum. Bu seneki fuarýn planlamasýný yaparken þunu fark ettik, sergilememiz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
DC'de neler oluyor?
Gönderen Yunus, Çarşamba, 08 Ağustos 2007 20:27

 Eart 2'nin Superman'i tekrar hayata dönüyor.
Crisis Infinite on Earths serisinde Earth 2 yok edildikten sonras Earth 2'in Superman'i, Alex Luthor, Lois Lane ve Superboy ile bir boyutta yaþamaya baþlar.
Infinite Crisis serisinde kaldýklarý boyuttan çýkarak Earth 1'e gelirler,devam eden olaylar sonrasýnda Lois ölür, Alex Luthor; Joker tarafýndan Lex'in yardýmýyla öldürülür, Earth 1 ve 2'in Supermanleri oa'yý yok etmeye giden Superboy prime durdurmak için kýzýl bir güneþin altýnda bulunan gezegene giderler bu sýrada Earth 2'in Superman'i Superboy tarafýndan öldürülür. Superboy Earth 1'in Superman'i tarafýndan durdurulur.

...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hahamýn Kedisi Beyaz Perdeye Geliyor
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 08 Ağustos 2007 19:39


Fransýz - Belçika çizgi romanýndaki yeni neslin önemli sanatçýlarýndan Joann Sfar'ýn Le Chat du Rabbin, Hahamýn Kedisi isimli çizgi romaný beyazperdeye uyarlanýyor. Marjene Satrapi'nin yazýp çizdiði Persepolis'in Cannes'da jüri özel ödülünü almasýnýn akabinde festivalde Sfar'ýn söz konusu çizgi romanýn da sinema uyarlamasýnýn yapýlacaðý basýna duyuruldu. Joan Sfarr birkaç arkadaþý ile birlikte kurduðu Autochenille Production isimli þirketle yapýmcýlýðý ve ayný zamanda da yönetmenliði üstlenecek. Ýlk kitabý 2 ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýleride bir gün neler oldu anlatýlýr belki...
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Ağustos 2007 21:14

 Serüven 2007'nin Ekim-Kasým aylarýnda son bir dergi çýkaracaðýný açýkladý sitesinde. Son bir sayý... Bir çizgi roman araþtýrmalarý dergisinin içinde neler olabilirdi ki? Biz de Serüven Çizgi Roman Araþtýrmalarý Dergisi'nin editörü Levent Cantek'e bunu sorduk. Bir de yetinmedik Tam Macera dergisinde ki yazýlarýný da sorduk. Bir de yetinmedik... Sonra fark ettik ki biz aslýnda "Çizgi Roman" konuþulsun derken  nedense dedikodulara da kulaklarýmýzý açmýþýz. Affola... Levent Cantek'le yaptýðýmýz "Ýleride bir gün neler oldu anlatýlýr belki... " adlý röportajý okumak i&ccedi ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it