Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Ken Parker Özel Seri Yeniden Bayilerde!
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Ağustos 2007 20:12

 Norma'nýn Prensi ile baþlayan ve ilk 8 bölümü halihazýrda çýkmýþ bulunan Ken Parker Özel Seri kitaplarý, paketler halinde yeninden bayilerde.

Týpký Rodeo Çizgi Paketi'nde olduðu gibi, bu tekrar-daðýtýmda da tek bir bayide çok sayýda farklý kitabý bulmanýz mümkün olacak, çünkü paketlerde farklý kitaplar var.

Daha çok sayfalý olan ilk kitap, tek baþýna paketlendi. Diðer paketlerde ise, 2 ve 3'ten 6 ve 7'ye kadar olan kitaplar, ardýþýk ikili setler halinde bulunuyor. 8. kitap ise, KP Klasik Seri'den bir kitapla birlikte paketlendi.

Her bir paket 10 YTL... Þimdiye dek bu seriyle tanýþmamýþ okurlarýmýz, tüm kitaplarý bu bayi daðýtýmý ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
WOLVERINE - Lifeblood
Gönderen Yunus, Cuma, 03 Ağustos 2007 22:25

Hugh Matthews tarafýndan yazýlan ve Pocket Star Books firmasý tarafýndan yayýmlanan, 374 sayfa kalýnlýðýndaki roman, Mart 2007'de basýlmýþ.

Arka kapaktaki özetten anlaþýldýðý üzere, 2. Dünya Savaþý gazisi Kanadalý bir fotoðrafçýnýn kendisine gösterdiði görüntülerden etkilenen Logan, geçmiþte, bir Nazi toplama kampýnda esir olduðunu fark eder.

Hatýrladýklarýndan biri de, vücudunun sahip olduðu süratle iyileþme özelliðini Wolfgang von Strucker isimli acýmasýz bilim adamýnýn kazandýrdýðýdýr.

Ancak Logan, yaptýðý deneyler sonucunda yaþam süresini uzatan von Strucker'in hâlâ yaþadýðýný bilmemektedir. Ýlerlemiþ yaþýna raðmen ö ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Flash Gordon Oyun Kartlarý Inworks'ten Çýkacak
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 01 Ağustos 2007 15:25

 ICv2 sitesinin duyumlarýna göre Inkworks þirketi içinde olduðumuz Aðustos ayýnda Sci-Fi Channel'da baþlayacak olan yeni Flash Gordon dizisinin oyun kartlarýný çýkarmak için gerekli anlaþmayý saðladý. Yeni diziden imajlar kullanabilecekleri gibi Alex Raymond'un klasik Flash Gordon çizgi romanlarýndan da yararlanabilecekler. Inkworks, oyun kartlarýný dizinin ilk sezonunundan da yararlanabilecekleri bir þekilde Mayýs 2008 tarihinde çýkarmayý planlýyor.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2007 Eisner Ödülleri
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 01 Ağustos 2007 00:23

 2007 yýlý Eisner Ödülleri 27 Temmuz'da açýklandý. San Diego Comic-Con organizasyonunun bir parçasý olarak düzenlenen ödüllere bu yýl en çok aday gösterilen yayýnevi Fantagraphics'ti. Fantagraphics 3 dalda ödül alýrken, 2007 yýlýný domine eden DC toplam 12 dalda ödül aldý. Dikkat çeken diðer ayrýntýlardan birisi de iki ayrý ödülü birden alan 4 isim Ed Brubaker, Paul Pope, Bill Willingham ve Bob Burden oldu. Pek çok dalda ödüle aday gösterilen mangalardan bu yýl yalnýzca Old Boy, o da zaten Japon kaynaklý çizgi romanlarýn dahil olduðu bir kategoride ödül alabildi.

En Ýyi Kýsa Hikaye ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ahmet Ümit çizgi roman kahramaný oldu
Gönderen Yunus, Salı, 31 Temmuz 2007 11:50

 Türk Edebiyatý'ndaki ününü polisiye roman türünde verdiði eserlerle elde eden yazar Ahmet Ümit'in bu kez kendisi bir polisiye çizgi romanýn kahramaný oldu.

Tam Macera Dergisinin Aðustos sayýsýnda Meþhur Hafiyeler adlý çizgi roman serisinde yayýnlanan öyküde Ümit, bir polis komiseri olarak karmaþýk bir cinayeti araþtýrýyor.

Zekice planlanmýþ bu cinayetin ipuçlarýný Ýstanbul'un arka sokaklarýnda arýyor. Ahmet Ümit'in Ýsmail Gülgeç ile birlikte yaptýðý Komser Nevzat karakterinin maceralarýnýn anlatýldýðý iki çizgi roman kitabý da bulunuyor.

Sabah Gazetesi - 30 Temmuz 2007


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Astonishing X-Men'de Yeni Ekip Bianchi ve Ellis
Gönderen kurtaran_adam, Cumartesi, 28 Temmuz 2007 23:13

 Joss Whedon ve John Cassady'in yazýp çizdiði Astonishing X-Men'de bayrak Warren Ellis ve Simone Bianchi'ye geçiyor. Marvel için daha önce çizdiði Wolverine serisinde oldukça baþarýlý iþ çýkartan Simone Biancbi, Warren Ellis ile çalýþacak olmaktan heyecan duyduðunu belirtti. Ellis'in hikayelerinden Adi Granov'un çizdiði 6 sayýlýk Iron Man'i, Stuart Immonen'in çizdiði Next Wave'i ve tabii ki Transmetropolitan'ý okuduðunu ve takdir ettiðini söylen Bianchi, son 3-4 yýldýr Whedon ve Cassady tarafýndan baþarýyla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Frank Frazetta's Silver Warrior da Image'da
Gönderen kurtaran_adam, Cumartesi, 28 Temmuz 2007 19:10

 Frank Frazetta'nýn Death Dealer isimli ikon haline gelmiþ tablosundan ilham alýnarak yapýlan Frank Frazetta's Death Dealer bu yýl içerisinde Image Comics'ten çýkmýþtý. Çizgi romanýn gördüðü büyük ilgi üzerine Jay Fotos, Nat Jones, Joshua Ortega'dan oluþan ekip ünlü ressamýn Silver Warrior isimli fantastik resmini de çizgi romana uyarlýyor. 4 sayýlýk mini seri olarak çýkacaðý söylenen Silver Warrior'un çizimlerini yapacak Jay Fotos, küçük yaþtan beri Frazetta hayraný olduðunu, Frazetta'yý bir idol olarak kabul ettiðini ve çi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it