Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
TCJ #256 - NAKAZAWA Röportajý
Gönderen kurtaran_adam, Salı, 24 Temmuz 2007 23:08

 

Türkçe'ye kazandýrýlan sayýlý önemli çizgi romanýn arasýnda yer alan Yalýnayak Gen için Tudem'e teþekkür ediyoruz. Serinin tamamýnýn yayýnlanabilmesini ve geniþ bir okur kitlesi ile kucaklaþabilmesini diliyoruz. The Comics Journal'in Kasým 2003 tarihli 256. sayýsýnda yer alan Alan Gleason'un Keiji Nakazawa ile yapmýþ olduðu, internet ortamýndan ulaþýlabilecek röportajýnýn bir kýsmýnýn çevirerek siteye ekledik. Röportaj'da Nakazawa'nýn savaþ, atom bombasý, Japon yönetici sýnýfý ile ilgili görüþleri, Gen'in nasýl doðduðu, diðer çalýþmalarý hakkýnda bilgilere ulaþmak mümkün.


 


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yalýnayak Gen
Gönderen Yunus, Pazartesi, 23 Temmuz 2007 15:10

 Yalýnayak Gen, atom bombasýnýn öncesini, bombanýn atýldýðý günü ve sonrasýný, bir çocuðun gözünden anlatan güçlü, trajik ve otobiyografik bir öyküdür. Duygularýn ve yaþananlarýn dürüstçe ifadesi, dünyanýn dört bir yanýndaki çocuklara ve yetiþkinlere hitap etmektedir. Yalýnayak Gen, savaþýn masum insanlara yaþattýðý acýlarýn bir hatýrlatýcýsý ve korkunç bir acý kaynaðý olan atom bombasýnýn belgesidir. Bu kitap dört bölümlük bir dizinin ilk kitabýdýr.

Gen, 20.yüzyýlýn en büyük vahþetlerinden birine etkili bir biçimde tanýklýk eder. Kendinizi bu olaðanüstü kit ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Morning Uluslararasý Manga Yarýþmasý
Gönderen kurtaran_adam, Pazar, 22 Temmuz 2007 22:52Japonya'nýn Kodansha þehrinde merkezi bulunan, en çok okunan haftalýk manga dergisi "Morning" bu yýl 25. yaþýný dolduruyor. Dergi haftada 500,000 üzeri satýþlarý, Vagabond, Kami-no-shizuku, The Silent Service, GON gibi serilerin ilk yayýnlandýðý medya olmasý ile Japonya'nýn en itibarlý manga dergisi kabul ediliyor. Bu yýl ilkini düzenledikleri uluslararasý manga yarýþmasýný sonuçlarý önümüzdeki ay içerisinde açýklanacak ve sýzan bilgilere göreKuzey Amerikalý bir çizerin birincilik ödülünü alacaðý tahmin ediliyor. Yarýþmanýn birincisi 5000$'lýk ödülün yayýnda dergide eserini ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Orhan Alev Yaþamýný Yitirdi
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 20 Temmuz 2007 23:37Gýrgýr dergisinin gizli kahramanlarýndan, Avni, Dýgýl, Hýbýr dergilerinde çalýþmýþ, Kirpi dergisini kurmuþ mizahçý, karikatürist, Orhan Alev hayata veda etti. 1950 Eskiþehir doðumlu olan Orhan Alev, bir süreden beri akciðer kanseri tedavisi görmekteydi. 15 Temmuz'da Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde vefat eden Alev'in cenazesi 16 Temmuz'da Kartal Merkez Camii'nden kaldýrýldý.

"Her ölüm erken ölümdür" demiþ Cemal Süreya. Söz konusu Orhan Alev gibi mizahçýlar olunca çok daha anlamlý bir söz...

Merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine baþsaðlýðý diliyoruz. ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Koloni 8. yaþýný kutladý.
Gönderen Yunus, Cuma, 20 Temmuz 2007 00:52

 19 Temmuz 2000 yýlýnda kurulan Koloni E-grup dün 8. yaþýný kutladý. Her ne kadar þu anda sessizliðe bürünse de, ara ara yaþanan bu duruma koloni üyeleri alýþmýþ gibi. Koloni E-grup üyelerinden Can Yalçýnkaya doðum gününde atýlan mesajlardan güzel bir derleme yapmýþ. Resimli Roman olarak bizde paylaþmak istedik bu vesile ile Nice hoþ sohbetli yýllar diliyoruz Koloni'ye...

Efendim, fark ettim ki bugün Koloni mail grubunun yedinci (yoksa sekizinci mi?) yasini kutluyoruz. Kutlama olarak Koloni doðum günlerinden çeþitli alýntýlar yapmanýn hös olabileceðini duþundum.

Koloni'ye ilk mesajý Levent abi 19 Temmuz 2000'de atmýþ, deminki: "ooo hoþ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Persepolis ekibinde Sean Penn
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 19 Temmuz 2007 20:59

 Variety, Marjane Satrapi’nin çizgi romaný Persepolis’in animasyon uyarlamasýnýn Ýngilizce dublaj ekibinde Sean Penn ve Iggy Pop’un da görev alacaðýný duyurdu. Penn, Satrapi’nin babasýný seslendirirken Iggy Pop politik aktivist olan amcayý seslendirecek. Ekipteki diðer sanatçýlar ise Gena Rowlands, Catherine Deneuve ve olaylarýn esas kahramanýný seslendiren Deneuve’ün kýzý Chiara Mastrioanni’den oluþuyor.

Animasyon uyarlamasý çizgi romanýnýn da olduðu gibi yazarýn otobiyografisi niteliðinde ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
The Five Killers / Amerikan - Japon Ortak Yapýmý Yeni Anime
Gönderen kurtaran_adam, Çarşamba, 18 Temmuz 2007 23:00

 Anime News Network, “The Five Killers” (Beþ Katil) isimli Gonzo/American ortak yapýmý anime serisini duyurdu. Orijinal hikayesi Afro Samurai’nin yapýmcýsý Eric Calderon’a ait olan yapýmda senaristliði Kingdom Come’dan tanýdýðýmýz Mark Waid, Star Wars Clone Wars, Megas XLR’ýn yazarlýðýný da yapmýþ George Krstic üstlenmiþler. Trinity Blood serisinin yönetmenliðini yapmýþ olan Tomohiro Hirata ise 12 bölümlük serinin pilot bölümünü yönetiyor. The Five Killers gizemli bir katilin saldýrýsýna uðrayan ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it