Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Tenten Kongo'da Yetiþkin Raflarýnda
Gönderen kurtaran_adam, Salı, 17 Temmuz 2007 23:03Hergé'nin ünlü kahramaný Tenten'in "Tenten Kongo'da" isimli kitabý Ýngiltere'de ýrkçý ve sömürgeci içeriði nedeniyle Borders kitabevindeki çocuk reyonundan yetiþkin reyonuna kaldýrýldý. Britanya Irk Eþitliði Komisyonu sözcüsü kitaptaki ýrkçý kliþelerin Afrika kökenli insanlar için oldukça rencide edici olduðunu ve kitabýn yerinin kitabevi raflarý olmadýðýný ancak "modasý geçmiþ, ýrkçý yaðcýlýðýdýr" ibaresiyle müzeye kaldýrýlabileceðini ifade etti. Komisyonun çocuk bölümünde görevli avukat David Enright'ýn her sayfasýnda siyah Afrikalýlar'ýn kah maymuna benzetilerek, kah bey ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Corto 40 yaþýnda
Gönderen kurtaran_adam, Salı, 17 Temmuz 2007 21:35


Hugo Pratt'ýn yarattýðý Corto Maltese geçtiðimiz hafta 40 yaþýna bastý. 10 Temmuz 1967 tarihinde Sgt.Kirk dergisinde yayýnlanan ilk Corto Maltese macerasý Una Ballata del Mare Salato, kahramanýn 40. doðumgünü þerefine Casterman yayýnevi tarafýndan 41 x 32 cm'lik büyük formatta, Ýtalyan çizgi roman eksperi Gianni Brunoro'nun önsözüyle, sert kapaklý, 150 gramlýk özel bir kaðýdýn kullanýldýðý, orijinal 172 çerçevenin korunduðu bir özel sayý olarak yeniden yayýnlandý. Kitap Türkiye'de de "Bir Tuz Denizi ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam macera 4 çýktý
Gönderen Yunus, Salı, 17 Temmuz 2007 14:39

 Tam Macera dergisinin 15 Temmuzda 4. sayýsý olan Temmuz-Aðustos sayýsý bayilerde, bundan böyle her ayýn 15 inde daðýtýma verilecek. Tam macera sitesinde yayýnlanan 4. sayý bilgileri;
"Bu sayýyý Temmuz-Aðustos aylarýný birleþtirerek Yaz Sayýsý olarak 72 sayfa hazýrladýk.

Bu sayýda Kamra’nýn ilk hikayesi sona eriyor. Cinhan yine belalý bir düþmanla karþý karþýya. Kendisinden beklenmedik bir biçimde bu kez aþk için mücadele ediyor. Meþhur Hafiyeler’in bu ayki konuðu ise bir polisiye yazarý: Ahmet Ümit. Ümit bu kez yarattýðý kahramanlardan biri haline geliyor ve bir cinayeti çözüyor. Mazeret-i Cinnayet ise yaþanmýþ bir olaydan ilham alarak ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Marvel'ýn en sanþsýz 5 kahramaný
Gönderen Yunus, Salı, 17 Temmuz 2007 13:53

The Winter Soldier
 Þüphesiz Bucky Barnes'ýn hayatýnýn en önemli noktasý Captain America(Yüzbaþý Amerika)'nýn orjinal arkadaþý olmasýydý.Ama maalesef,bir Nazi olan Baron Zemo bunu bozmaya kararlýydý.Captain America'nýn gizli kimliðinin keþfi ve Nazi Tehditi adýna bir çok görevde bulunan alçak Zemo,Captain Amerika ve Bucky'i yok etme amacýyla uçaklarýna bir patlayýcý yerleþtirdi.Bucky patlayýcýyý etkisiz hale getirmek için uðraþýrken giysisinin kolu bir yere sýkýþtý.Bomba patlayýnca Bucky'nin kolu parçalandý ve Captain ile bir ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Büyülü Rüzgar Fransa'da Esiyor
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 13 Temmuz 2007 21:23

 Gianfranco Manfredi'nin 1997'de yarattýðý karakter, Fransa'da Haziran ayýndan itibaren yeni okurlara yelken açýyor. Mosquito Editions yayýnevinin seçtiði isim ise "Rüzgarýn Ruhu" anlamýnda "L'Esprit du Vent".


Kronolojik sýrayý takip etmeyeceði anlaþýlan Fransýz edisyonunda, yayýnlanan ilk albüm orj. 19 numara, "Þeytanýn Sol Eli". Manfredi'nin yazýp Frisenda'nýn resimlediði bu sayý baþlangýç için hiç de kötü bir seçim sayýlmaz. UBCFumetti sitesinde Ýtalyanlarýn T ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Barefoot Gene ACBD ödülü
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 13 Temmuz 2007 21:12


Fransýz yayýncý Vertige Graphic, Keiji Nakazawa’nýn “Gen d'Hiroshima” çizgi roman serisini tam olarak yayýnlamasýndan dolayý ilk kez verilen “Prix Asie de l’ACBD” ödülüne layýk görüldü. 1984 yýlýnda kurulan ACBD , Fransa’daki 77 saygýn gazeteciden oluþan üyeleriyle her yýl çizgi roman sanatýný teþvik etmek için ödül daðýtýyor.

Keiji Nakazawa’nýn orijinal ismi Hadashi no Gen


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Joann Sfar ve Küçük Prens
Gönderen kurtaran_adam, Perşembe, 12 Temmuz 2007 21:10


Yeni dalga Franco-Belgo çizgi romanýnýn önemli sanatçýlarýndan olan ve bir kült olmuþ Donjon serisi ve ünlü mizah dergisi Charlie-Hebdo için de çizimler yapmýþ Joann Sfar, resmi sitesinde Saint-Exupéry'nin unutulmaz Küçük Prens'inin çizgi
roman adaptasyonuna baþladýðýný açýkladý. L'Association tarafýndan yayýnlanacak çalýþmanýn önümüzdeki yýlbaþýna kadar tamamlanýp satýþa sunulmasý bekleniyor. Sfar sitesinde; Küçük Prens'in kendisine ilham veren ve belki de ölümün ne olduðunu anlamasýný saðlayan bir baþucu kitabý olduðunu, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it