Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Atatürk'ün hayatý çizgi romanda
Gönderen Yunus, Cuma, 06 Temmuz 2007 12:54

Genelkurmay Baþkanlýðý, Atatürk'ün hayatýný çizgi roman olarak hazýrlattý. Ýki ciltlik çizgi roman serisinde, Atatürk'le ilgili bugüne kadar bilinmeyen ve belge niteliði taþýyan bazý bilgiler dikkat çekiyor. Tanesi 10 YTL'den satýþa sunulan çizgi romanlarda Atatürk'ün, Ýnönü ile dargýnlýðý, Mason localarýnýn kapatýlmasý, Þeyh Sait ayaklanmasý, yobazlar tarafýndan baþý kesilen asteðmen Kubilay'la ilgili olaylar, Samsun'a çýkýþ, kongreler tek tek anlatýlýyor. Çizgi anlatýmda, Atatürk'ün gençlik yýllarý býyýklý, ileri yaþlarý býyýksýz haliyle resmediliyor, ancak sigara tiryakiliðine yer verilmiyor. Atatürk'ün sevdiði kadýnlar, Anadolu g ...

Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Martin Mystere Özel Seri bitiyor
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Temmuz 2007 12:50

 Lâl kitap 2003 yýlýnýn nisan ayýnda Martin Mystere'nin daha önce ülkemizde yayýný atlanan maceralarýn yer aldýðý Martin Mystere Özel Seri serisine baþlamýþtý. Gelecek ay yayýnlanacak renkli 53. sayýsý ile bu dizi sonlanmýþ olacak. Ayrýca Özel Seri içinde Ýtalya'da yayýnlanan Almanac ve Maxi dizileri de yayýnlanmýþtý. Martin Mystere Özel Seri dizisi sona ermesine raðmen Lâl kitapAlmanac ve Maxi dizilerinin ileride Ýtalya'da yayýnlanacak sayýlarýný da okumaya bileceðimizi müjdeliyor. Martin Mystere Özel Seri'nin sona ermesi ile Lâl Kitap'tan yapýlan açýklama;

Bu ay, Martin Mystere tutkunlarýný hem sevindirecek hem de üzecek bir haberimiz var... Hatýrla ...


Yorum Yaz(3), Hepsini Oku
Mister No Klasik Maceralar
Gönderen Yunus, Salı, 03 Temmuz 2007 19:20

 Forum alanýmýzda Mister No okurlarýnýn ýsrarla istedikleri ve bunu baþlýklaraçarak dile getirdikleri Mister No Klasik Maceralar çýktý. Lâl Kitap 15 Haziran'dan itibaren 2 aylýk þeklinde yayýnlanya baþladýðý dizi orjinal 1. sayýsýndan baþlayarak içinde 4 sayý bir arada ve 386 sayfa. Mister No Klasik Maceralar 1'de okuyacaðýnýz Mister No'nun ilk serüveni, Tay Yayýnlarý tarafýndan sadece bir kez fasiküller halinde basýldý ve tekrarý hiç yayýnlanmadý. Dolayýsýyla, Ferri çizimli bu serüven hem koleksiyoncular hem de genç okuyucular için büyük önem taþýyor. Diðer yandan üçüncü serüven olan "Son Kangaseyro" (L'ultimo Canga ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 33
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Temmuz 2007 12:30

 Ken Parker'in 33. sayýsý Gazeteci Lady 2 temmuz pazartesi günü çýkýyor....

"Ken Parker'ýn önümüzdeki pazartesiden itibaren Dost, Ýnkýlâp, Remzi gibi kitabevi zincirlerinde ve çizgi roman dükkanlarýnda bulabileceðiniz macerasý, karþýmýza ilginç bir gazeteci çýkartýyor: Geçen kitapta konu edilen Little Big Horn savaþýnýn muzaffer komutaný Oturan Boða ile görüþmek isteyen bir Ýngiliz "leydi", Ken'in kýlavuzluðundan yararlanacak...

Giancarlo Berardi'nin yazýp Giorgio Trevisan'ýn çizdiði Gazeteci Leydi, kahramanýmýzýn edebi tutkularýna dair hoþ muhabbetler de barýndýrmakta.

B ...


Yorum Yaz(5), Hepsini Oku
Damn Nation (Lanetli Ülke)
Gönderen Yunus, Pazar, 01 Temmuz 2007 00:22

 Damn Nation (Lanetli Ülke) her þeyden önce, üzerinde parlak bir figürün bulunduðu simsiyah kapaðý ve alýþageldiðimiz TPB ciltlerinden farklý ebadýyla dikkat çekiyor. Yaklaþýk 15 cm. x 23 cm. (6" x 9") boyutlarýndaki (yani normalden biraz daha küçük) 104 sayfalýk ciltte, ayný isimle yayýmlanmýþ üç sayýlýk maceranýn tamamý mevcut.

Ekim 2005'de, Dark Horse Comics tarafýndan yayýmlanan çizgi roman cildi, Andrew Cosby tarafýndan yazýlmýþ ve Jason Alexander tarafýndan çizilmiþ, renklendirilmiþ.

Dünyanýn en büyük ve en yoðun limanlarýndan biri olan A.B.D.'nin Miami Limaný'nýn beþ mil açýklarýnda, Sahil Gü ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
M. Kutlukhan Perker'den Cairo
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Haziran 2007 16:05

 CAIRO (Kahire), ayný þehirde görev yapan bir gazeteci olan G. Willow Wilson tarafýndan yazýlan ve kapaklarý da dâhil olmak üzere, tamamý M. Kutlukhan Perker tarafýndan çizilen, A.B.D.'de 7 Kasým 2007'de Vertigo etiketiyle yayýmlanacak olan, 160 sayfalýk bir çizgi romandýr.

Antik ve modern Ortadoðu'yu, Vertigo felsefesiyle bir araya getiren Cairo, aksiyon/macera içeriklidir. Mekân olarak, Ortadoðu'nun bu en büyük baþkentinin caddelerini seçen fablda yaþananlar, çalýntý bir nargile, ruhani yeraltý dünyasý ve kaçak bir cin sayesinde birbirini hiç tanýmayan beþ yabancýnýn hayatýný sonsuza dek deðiþtiriyor.

Sihir öðe ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Caveman sergisi uzatýldý
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Haziran 2007 14:29

Amerika'da yaþayan çizgi romancýmýz Tayyar Özkan'ýn Parantez yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan Caveman albümünden sonra 12-30 Haziran tarihleri arasýnda Ortaköy Sanat Galerisinde saat 12:00-19:00 saatleri arasýnda Ýstanbul'da düzenlenen Caveman sergisi yoðun ilgi nedeni ile sergi 15 Temmuz'a kadar uzatýldý.
Sergi ile açýklama;

Tayyar Özken "caveman" sergisi
12 Haziran - 30 Haziran 2007
Kokteyl: 12 Haziran 2007 Salý Saat:19.00 - 20. 30 Galerimiz pazar hariç her gün 12.00 -19.30 saatleri arasý açýktýr.

Adres:
Beþiktaþ Belediyesi Ortakö ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it