Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Baþkomiser Nevzat 2
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Haziran 2007 17:29

 Ahmet Ümit'in yazýp Ýsmail Gülgeç'in çizdiði Baþkomiser Nevzat serisinin ikinci kitabý Tapýnak Fahiþeleri çýktý. Ýlk kitabý Doðan kitap tarafýndan yayýnlanan Komiser Nevzat'ýn ikinci kitabýnýn içindeki erotik öðeler nedeniyle poþet içinde yayýnlanmasý istenmiþ, yazar ve çizeri poþet içinde kitaplarýnýn yayýnlanmasýna karþý çýkmýþ ve bu nedenle albümlerini yayýnevlerini deðiþtirerek yayýnlandýlar. Yetiþkinlere yönelik Komiser Nevzat serisinin ikinci kitabý Tapýnak Fahiþeleri 80 sayfa 16 YTL etiket fiyatý ile Güncel Yayýncýlýk tarafýndan satýþa sunuldu.

Tanýtým yazýsý; "Ge ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
ÖSS'de çizgi roman
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Haziran 2007 21:27

ÖSS Birinci bölüm, Türkçe testi 25. soru:
 
Yüz yýlý aþkýn bir tarihe sahip olan çizgi romanýn sanat olup olmadýðý çoðu Batý ülkesinde tartýþýlmýyor bile. Ülkemizde ise bu sanat kolu, ne yazýk ki okunup atýlan, yoz ürünlerin kaynaðý olarak görülmekte, az okumanýn göstergelerinden biri sayýlmaktadýr. Çocuklarýn okuma alýþkanlýðý edinmesini engellediði düþünülmektedir. Gerçekten de evlerde, okullarda çizgi roman okuyanlarýn uyarýldýðý, ayýplandýðý bir çocukluk dönemini çoðumuz az çok yaþadýk. Oysa okuyanlarýn üzerinde birleþtiði ortak bir nokta, çizgi romanýn bütün seviml ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Invincible!
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Haziran 2007 15:36

Robert Kirkman'ýn yazdýðý, Cory Walker'ýn çizdiði Invincible, 2003 yýlý Ocak ayýndan beri Image Comisc tarafýndan yayýnlanmakta. Klasik Kahraman konseptine taze bir soluk katýyor bu dergide Robert Kirkman. Son derece keyifli ve þaþýrtýcý dönüþleri ile temposunu hiç kaybetmeden DC ve Marvel'ýn aralýksýz olarak süren evren sarsma fýrtýnasýnda okura soluk alýnacak bir sýðýnak sunuyor. Hikayelerin kendini çok ciddiye almadan rahatça en vahþet dolu andan komediye, oradan ise hüzne kayabilmesi çok keyif verici bir okuma deneyimi. Yýllardýr yerinde duran kahraman temasýnýn klasik öðelerini, eðlenceli ve ustaca bir þekilde harmanlanmasý açýsýndan baþarýlý bir seri Invincible, Eðer sizde Invincible merak ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yerdeniz Öyküleri (Tales From Earthsea)
Gönderen Yunus, Cuma, 22 Haziran 2007 12:49

 Yönetmenliði Goro Miyazaki’nin üstlendiði ve Ursula K. LeGuin’in ayný adlý eserinden esinlenen “Yerdeniz Öyküleri – Gedo Senki” adlý animasyon 22 Haziran Cuma (bugün) günü tek kopya ile Beyoðlu ALKAZAR sinemasýnda gösterime giriyor.

Konu: Yerdeniz’de denge bozulmuþtur. Ekinler bozulmakta, hayvanlar ölmektedir. Son olarak insanlarýn diyarýnda ejderhalar belirir. Dünyanýn dengesi alt üst olmaktadýr. Bu yýkýmýn nedenini araþtýrmaya koyulan baþbüyücü Ged, sürgün edilmiþ genç prens Arren’le karþýlaþýr. Arren içine kapanýk sessiz bir genç gib ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgi Roman Bilgi Daðarcýklarý
Gönderen Yunus, Perşembe, 21 Haziran 2007 15:13

 Haftalardýr sol menü altýnda duyursunu yaptýðýmzý Aranýyor ilanýna biz çizgi roman severden daha yanýt geldi. Resimli Roman ailesine sitemizin en büyük eksikliði olan manga ile ilgili yazýlarýný ÇR yazýlarý --> Çizgi Roman Bilgi Daðarcýklarý köþesiyle katkýda bulunacak Reþat Mutlu'nun ilk yazýsý Vagabond.

Manga'nýn diðer çizgi romanlardan farkýný; Japon çizgi romanlarýnýn Amerikan ve Ýtalyan çizgi romanlarýndan ayrýldýklarý ana bir özellik, Japon çizgi romanlarý sonu olan bir film veya roman gibi düþünülebilir. Japon çizgi romanlarýný hazýrlayanlar her zaman için ese ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Biri Bana Anlatsýn'da - Türk Kahramanlarý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 20 Haziran 2007 18:35

 Beyazýt Öztürk’ün Kadir Çöpdemir ile sunduðu sohbet programý “Biri Bana Anlatsýn”da bu hafta “Türk Kahramanlarý” konuþulacak... Beyaz ve Kadir, konuklarý yönetmen Ezel Akay, Nasrettin Hoca Derneði Baþkaný Taner Serin, gölge oyuncusu Hayali Emin Þenyer, Akþehir Belediye Baþkaný Mustafa Balcý ve Suat Yalaz ile hem “Türk kahramanlar”ý enine boyuna tartýþacak, hem de gülüp eðlenecek...

Her ne kadar son yarým yüzyýlda Batý’nýn doðaüstü yeteneklere sahip Superman, Spiderman, Batman gibi kahramanlarýný benimsemi ...


Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Captain America öldü ama ???
Gönderen Erdem Denizliðlu, Çarşamba, 20 Haziran 2007 18:34

Geçtiğimiz aylarda tüm Marvel dergilerini kapsayan Civil War macerasında Amerikan hükümetine muhalif tavır sergilediği için SHIELD tarafından yakalanan Capt. America yani Steve Rogers, Ed Brubaker'ın yazdığı Captain America 25. sayıda yargılanmak üzere götürüldüğü mahkeme binasının girişinde, herkesin gözü önünde vurularak öldürülmüştü. Punisher War Journal 7 sayının kapaklarını gören okurlar Frank Castle'ın nam-ı diğer Punisher'ın Captain America'nın yerine geçeceğini düşünmüştü.Yorum Yaz(1), Hepsini Oku

 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it