Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Kudretli Thor Çarpýcý Bir Dönüþ Yapýyor!
Gönderen Yunus, Salı, 19 Haziran 2007 17:01

 Marvel'in kudretli Þimþek ve Gök Gürültüsü Tanrýsý olarak bilinen Thor Asgard'ý Ragnarok'tan kurtarýrken ortadan kaybolduðunda hayranlarý döneceðinden emindiler ve bu temmuzda dilekleri tamamen yeni bir Thor serisi ile gerçek olmuþ bulunmakta. Ödül sahibi senarist J. Michael Straczinsky'nin (Amazing Spider-Man) baþ senarist olduðu ve yýldýz çizer Oliver Coipel'in (House of M) zengin ve detaylý çizimiyle hayat verdiði bu yeni seri Thor'u Marvel evrenine geri kazandýracak -klon deðil, robot deðil, çünkü bu seferki gerçek olay!

Ragnarok'tan sonra Thor'a ne oldu? Mjolnir olarak bilinen kudretli ç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kuzen Kara yeni sezonda Smallville'de olacak
Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Haziran 2007 11:46

 Yýllardýr bildiðimiz ve son zamanlarda sinema filmiyle de gündeme gelen Superman’in gençlik yýllarýnýn anlatýldýðý yapým, zengin oyuncu kadrosuyla yerini saðlama almýþ durumda. Clark Kent’in (Tom Welling) güçlerini daha yeni yeni kazandýðý dönemlerde geçirdiði komik, eðlenceli, heyecanlý anlarý size yaþatan güzel dizimiz þu anda Amerika’da 6. sezona girecek. Baþarýlý bir grafik çýkartan dizide Clark’ýn ilk aþkýný da görmemiz mümkün. Güzel kýzýmýz Lana (Kristen Kreuk), Clark’ýn ayaklarýný uzun bölümler boyunca birbirine dolayacak. Clark’ýn ailesi rolündeki Jonathan (John Schneider) ve Martha ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
BLACK WIDOW - Homecoming
Gönderen Yunus, Çarşamba, 13 Haziran 2007 23:54

 Oðuz Özteker'in kaleminden 2004 yýlýnda yayýnlanan Black Widow'un ilk altý sayýsýnýn yer aladýðý Brian K. Morgan'ýn yazdýðý, Bill Sienkiewicz (1 ve 6 sayý) ile Goran Parlov (2 ile 6. sayý arasý) resimlediði Homecoming cildi ile ilgili yazý Kahramanlar 2 --> Ciltler bölümünde --> BLACK WIDOW - Homecoming baþlýðýnda yerini aldý. Bu cildin diðer bir ilginçliði ise 2 ve 6 6 saylar arasýný çizen 1967 Hýrvatistan doðumlu Goran Parlov. Çizerin adý size yabancý gelmeyebilir çünkü Ken Parker, Nick Raider, Tex ve Büyülü Rüzgâr'ýn çeþitli sayýlarýný çizmiþ.

...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mister No Bölümümüz güncellendi.
Gönderen Yunus, Pazartesi, 11 Haziran 2007 23:17

Mister No klasik maceralarýn çýkmaya baþladýðý bu günlerde bizde Resimli Roman'da bulunan Mister No kýsmýný yeniledik. Resimli roman okurlarýnýn kendileriyle en çok özdeþleþtirdikleri kahramanlardan biri olan Mister No'nun sitemizde aþaðýdaki bölümlerle anlatmaya çalýþtýk;
Benim Adým Mister No: Batuhan Cantürk'ün kaleminden Mister No
Ortaya Çýkýþý: Sergio Bonelli'nin Mister No karakterini ortaya çýkarýþ hikayesi
Dostlarý: Kýsaca Mister No'nun dostlarý
Kadýnlar: Mister No'nun hayatýnýn vazgeçilmezlerinden bir kaçý
Düþmanlarý: genellikle hasta niyetleri son ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yalnýz kovboy,sinemalarda
Gönderen Yunus, Cumartesi, 09 Haziran 2007 17:00

Vahþi Batý'nýn en hýzlý silah çeken yalnýz kovboyu Red Kit'in yeni beyazperde macerasýna hazýr mýsýnýz? Gölgesinden bile hýzlý silah çeken yalnýz kovboy Red Kit, sadýk beyaz atý Düldül ve sevimli köpeði Rin Tin Tin ile beraber suçlularýn amansýz düþmaný olmaya devam ediyor.
 
 Her türlü kanun kaçaðýnýn ve tabii ki Dalton Kardeþlerin korkulu rüyasý Red Kit, yeni macerasýnda da kötülerin peþini býrakmýyor. Birçok filme ve televizyon serisine konu olan Red Kit yeni macerasý ile kaldýðý yerden devam ediyor. Yönetmenliðini daha önce de Red Kit'in TV serisini çeken Olivier Jean Marie'nin üstlendiði "Go West: A Lucky Luke Adventure" ön&u ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mahmud A. Asrar ile Tam Macera ve..
Gönderen Yunus, Cuma, 08 Haziran 2007 17:44

 Buyrun iþte size içinde biraz Cinhan, biraz Dynamo 5, biraz Ýmage Comics olan ve benim için en önemli tarafý bir Çapa Çizgi Roman grubu çizeri Mahmud A. Asrar ile yaptýðýmýz Tam Macera röportajý;

Mahmud, Tam Macera ile Türkiye'de eksikliðini hissettiðimiz yerli çizgi roman yeniden nefes almaya baþladý. Bundan önce Resimli Roman ve Rodeo Strip dergilerinde de çalýþmalarýný gördüðümüz bir çizer olarak senin Tam Macera çizgi roman dergisi hakkýnda ki düþüncelerini alabilir miyiz?
Tam Macera bence Türkiye’nin bir çizgi roman dergisine ihtiyaç ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tayyar Özken "Caveman" sergisi
Gönderen Yunus, Cuma, 01 Haziran 2007 01:26

Amerika'da yaþayan çizgi romancýmýz Tayyar Özkan'ýn Parantez yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan Caveman albümünden sonra Karikatürcüler derneði Ankara'da Caveman sergisi düzenlemiþlerdi. 12-30 Haziran tarihleri arasýnda Ortaköy Sanat Galerisinde saat 12:00-19:00 saatleri arasýnda Ýstanbul'da Caveman sergisi düzenlenecek. 
Sergi ile açýklama;

Tayyar Özken "caveman" sergisi
12 Haziran - 30 Haziran 2007
Kokteyl: 12 Haziran 2007 Salý Saat:19.00 - 20. 30 Galerimiz pazar hariç her gün 12.00 -19.30 saatleri arasý açýktýr.


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it