Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Ýnsülin emen kötü karakter
Gönderen Yunus, Çarşamba, 30 May 2007 12:18

 Amacý dünyadaki herkese kronik þeker hastalýðý bulaþtýrmak olan Dr. Diyabet hastane penceresinden kaçýyor. Yeþil, daðýnýk saçlý canavar, "Gezegende herkesin acýmý hissetmesini istiyorum. Dünya diyabet hastasý olacak" diyor.
'Dr. Diyabet' adlý çizgi romanýn yaratýcýlarý 13 yaþýndaki Kamaal Washington, diyabet hastasý olan ABD'li bir çocuk. 11 yaþýndaki kardeþi Malcolm'la hazýrladýklarý çizgi romanla hastalýða dikkat çekmeyi ve diyabet hastalarýna güç vermeyi amaçladýklarýný söylüyor. Kamaal, "Hastalýðý siz kontrol edin, hastalýðýn sizi kontrol etmesine izin vermeyin" diyor.

Ü&cc ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera 3. sayý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 28 May 2007 19:44

 Tam Macera dergisinin 3. sayýsý 1 Haziran'da bayilerde yerini alýyor. Çizgi roman severlerin çok yakýndan tanýdýðý 3. sayýnýn kapak çizeri Mahmud A. Asrar ayný zamanda dergi içinde Cinhan'ý çizmekte. Dergi hakkýnda bilgi ve önizleme sayfalarý;

Kamra: Ýntihar Eden Kent, çizgi romanýnda olaylar aydýnlanýyor. Kamra’nýn evreni hakkýnda bilgiler ediniyoruz ve hemen ardýndan aksiyon býraktýðýmýz yerden devam ediyor. Kamra uyanýyor ve gerçekte ne olduðunu gösteriyor.

Cinhan bu sayýda kendini kapaða da taþýyan öyküsünde Urfa’da bi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 32 çýktý
Gönderen Yunus, Cuma, 25 May 2007 14:25

 Ken Parker'in 32. kitabý "Efsane General" çýktý. Rodeo resmi sitesinden yapýlan açýklamada bayii daðýtýmýndaki satýþlar azalýrken, kitapevi ve çizgi roman dükkanlarýndaki satýþlarýn artmasýndan dolayý bayii daðýtýmýna son verdiklerini açýkladýlar. Bayilerde sadece Rodeo Çizgi Roman Paketi gibi uygumalar ile yayýný çýktýktýðý ay deðil daha sonraki aylarda alabileceklerini belirtiyorlar.

Rodeo sitesinden daðýtým ile ilgili yapýlan açýklama ve 32. hitap hakkýndaki bilgiler.;
"Berardi, Mantero, Ambrosini ve Milazzo'nun imzalarýný taþýyan Ken Parker #32 çýktý. Efsane General adlý macerayý ve Ersin Burak dosyasýnýn ikinci b&oum ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Spielberg ve Jackson'dan Tenten filmi
Gönderen Yunus, Pazar, 20 May 2007 14:18

 Belçikalý maceraperest gazeteci Tenten’in köpeði Fýndýk (Milu), Kaptan Haddock, Profesor Turnusol ve Dupont ikizleriyle dünyanýn dört bir yanýna yaptýðý yolculuklar, ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün sahibi olduðu Dreamworks þirketi tarafýndan seri filmler halinde sinemaya aktarýlacak.

Çizgi roman dünyasýnýn en gözde kahramanlarýndan Tenten'in maceralarý ünlü yönetmen Steven Spielberg tarafýndan beyaz perdeye taþýnacak. Belçikalý çizer Herge'nin 78 yýl önce çizdiði “Tenten”, 2009 yýlýnda sinema perdesinde izleyiciyle buluþacak.Ýnternetteki “moviehole” ve “contact music” siteler ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýtalyanlardan fantastik çizgi roman
Gönderen Yunus, Cuma, 18 May 2007 16:39

Beyaz Karýnca - Derinliklerden
“Beyaz Karýnca” (Termite Bianca) in ilk sayýsý okuyucuya yarýsý çöllerle yarýsý sularla kaplý gelecekteki bir dünyayý yansýtýyor. Burasý, hemen her konuda birbirinin tam zýttý olan Geosianolar (kara halký) ve Nautileler (deniz halký) arasýnda vahþi ve ebedi bir savaþýn yaþandýðý bir dünya. Üstüne üstlük, Nautileleri kýrýp geçiren esrarengiz bir genetik hastalýk, iki halkýn ayný köklerden geldikleri düþünüldüðünde büyük ihtimalle Geosianolarý da vurmak üzere. Ýki kutupun ortasýnda ise, amacý her þeyi keþfetmek olan Bianca, kökleri bilinmeyen bir kadýn. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Büyülü Rüzgar 55: Aþk ve Kan
Gönderen Yunus, Perşembe, 17 May 2007 18:01

 Bu ay yayýnlalan Büyülü Rüzgar 56: Altýn Çember Suvarileri sayýsýný alanlarýn heyacaný kaçmasýn diye anlatmak yerine Nisan ayýnda yayýnlanan Büyülü Rüzgar 55: Aþk ve Kan hikayesini Oðuz Özteker'in kaleminden aktarýyoruz. Ayrýca Batuhan Cantürk'ün kaleminde Ýtalya'da Mayýs ayýnda çýkan Magico Vento 110 ve Temmuz ayýnda çýkacak olan Magico Vento 111'in özetlerini okuyabilirsiniz. Büyülü Rüzgar renkli çýkan 100. sayýsý "il crepuscolo degli eroi" macerasýndan sonra iki ayda bir 132 sayfa olarak çýkmaya baþladýðýný hatýrlata ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
300'ün yayýncýlarý ile yapýlan röportaj
Gönderen Yunus, Çarşamba, 16 May 2007 18:12

 Erdem Virlan'ın 300 çizgi romanı yayıncıları Hazel Tulgar ve Ekim Erkurt ile yaptığı söyleşide 13 adet soruyu içtenlikle cevaplayan Drubak Yayıncılık yetkilerilerinin verdiği cevaplar;


1) Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı dallarında eğitimimizi, çeşitli uluslararası sanat organizasyonlarındaki deneyimi ile bir araya getirerek kendi ilgi alanlarımız olan online platformlar, video, grafik, bilgisayar oyunl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it