Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
The Fountain (Kaynak)
Gönderen Yunus, Pazar, 13 May 2007 14:28

 Yönetmenin yýllardýr üstünde çalýþtýðý proje, stüdyo ile anlaþmazlýklar, baþrol oynamasý planlanan Brad Pitt’in ayrýlmasý gibi talihsiz aþamalardan geçti. Bir aþamada senaryosunu çekemeyeceðini düþünen Aronofsky, bizim için þanslý bir þekilde baþka bir mecrayý, 9.sanatý kullanmaya karar verdi. Çizer Kent Williams’la yaptýðý iþbirliðinin sonucu, inanýlmaz renklendirilmiþ, 176 sayfalýk maxi boyutta bir resimli roman Vertigo tarafýndan yayýnlandý.

Konuya gelince, Kaynak, erkeðin sevdiði kadýný kurtarmak için giriþtiði ebedi savaþýmý anlatan bir yolculuk. Destansý yolculuk, 16. Yüzyýl Ýspanya'sýnda bir f ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Spider-Man 4 ve yeni kötüler
Gönderen kurtaran_adam, Cuma, 11 May 2007 22:13

 Spider-Man 3 henüz vizyonda iken seri hakkýnda pek çok spekülatif haber ortalýkta dolaþýyor. Yönetmen Raimi'nin, baþroldeki oyuncularýn devam edip etmeyecekleri, yeni bir ekip içerisinde kimleri yer alacaðý hakkýnda pekçok dedikodu mevcut.

Bunlarla beraber bir baþka merak edilen konu da güçlü bir olasýlýkla çekileceði düþünülen Spider-Man 4 filminde villain' ler, yani kötü adamlar kimler olacak? Spider-Man 3 öncesinde Venom tahmini doðru çýkan FreezeDriedMovies sitesine göre yeni filmde Lizard ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni 'Karaoðlan'ý genç 'Superman' oynayacak
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 May 2007 18:08

 Usta çizer Suat Yalaz; yönetmen Kudret Sabancý ve yapýmcý Erol Avcý'yla 'Karaoðlan'ý beyazperdeye döndürecek: Yeni filmi ABD ile ortak çekeceðiz. Geçmiþte Kartal Tibet'in oynadýðý rolü 'Superman'in gençliðini canlandýran aktör hayata geçirecek.

Yýllar önce SABAH Gazetesi için çizdiði 'Son Osmanlý-Yandým Ali' karakteri, Kenan Ýmirzalýoðlu'nun baþrol oynadýðý bir sinema filmine dönüþmesinin ardýndan Suat Yalaz yine kollarý sývadý. Yalaz, "Yandým Ali'nin devamý geliyor. Ýkinci film için Ýstanbul'da geçecek yeni bir macera yazýy ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
TARKAN ve Sezgin Burak Sergisine DAVETLÝSÝNÝZ
Gönderen Yunus, Perşembe, 10 May 2007 12:04

 Türk Çizgiromaný'nýn Þaheseri TARKAN 40.Yýlýnda Yaratýcýsý Gazeteci-Ressam SEZGÝN BURAK Anýsýna Düzenlenen Saygý Günü ile doðum yeri olan Adapazarý'nda anýlýyor.

15 MAYIS 2007 Salý
Adapazarý Kültür Merkezi

Sergi Açýlýþý: 14:00
*Sinevizyon Gösterimi
*Söyleþi
*TARKAN Film Gösterimi

Konuþmacýlar:
Lale Belkýs (Sinema Sanatçýsý, TARKAN "Mars'ýn Kýlýcý"nda Vandal Kraliçesi rolünde),
Burçak Evren (Sinema Eleþtirmeni),
Faruk Geç (Ressam Akrabasý), Ünsal Toker (Ressam Arkadaþý),< ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Iron Man - Hulk - Fantastic Four kýsa kýsa
Gönderen Yunus, Pazar, 06 May 2007 19:36

 Paramount tarafýndan çekilen ve 2008'de gösterime girecek olan Iron Man filminden fotoðraf yavaþ yavaþ nete düþmeye baþladý. IGN sitesinde yayýnlanan fotoðrafta ilk zýrhýný yapmakta olan Tony Stark görünmekte. Fotoðrafta Tony Stark'ýn göðsündedeki þekil hikayenin çizgi romandaki orjinal hikaye ile paralel gideceðinin ipucunu vermekte. Resmin büyük halini görmek için týklayýn!


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zagor Ýtalya
Gönderen Yunus, Cuma, 04 May 2007 17:20

 Ýtalya'da Mart ayýnda yayýnlanan 500. Renkli sayýdan sonra 3 sayýlýk uzun bir serüven baþlamýþtý. Esrarengiz Vadi, Terör (Korku) Krallýðý, Ölüm Ormaný taþýyan mecaralar hakkýnda kýsa bilgiler;

Zagor 501
Esrarengiz Vadi
(La valle misteriosa)
Yazan: Ade Capone
Çizen: Gallieno Ferri
Kapak: Gallieno Ferri
Konu: Gizemli bir þekilde, sürekli insanlarýn kaybolduðu bir ormanlýk bir vadi vardýr. En son askeri bir konvoy hiç bir iz býrakmadan ortadan yok olur.Willis Kalesi yetkilileri Zagor'dan yardým isterler. Zagor araþtýrmaya baþlar.
Baltalý Ýlah'ýn karþýsýnda, büy ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Spider-man 3 yarýn sinemalarda
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 May 2007 16:49

 Uzun süredir beklenen Spider-man 3 / Örümcek Adam 3 filmi yarýn gösterime giriyor. Örümcek Adam fanatiklerinin sabýrsýzlýkla bekledikleri filmde 3 ayrý düþmaný ile karþýlaþan Spider-man 156 dakikalýk bir þölen sunuyor. 250 milyon dolarlýk dev bir bütçe ile hazýrlanan filmden yapýmcýlarý çok umutlu, filmi izlemeden önce daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanýz yazýyý okumaya devam edin. Yazýnýn sonunda Spider-man 3 filminden ve oyunundan görüntüleri izleyebilirsiniz.

Ayrýca çýkan haberlere göre; devam filmi çekilecek olan Spider-man filminin 4.cüsünün çýkýþ tarihi 2010 olarak ...


Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it