Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Tam Macera 2. sayý çýktý!
Gönderen Yunus, Perşembe, 03 May 2007 15:18

 Ýlk sayýsý Nisan ayýnda yayýnlanan Tam Macera’da maceralar devam ediyor. Her sayýda fantastik, polisiye, tarihi, toplumsal gerçekçi, suç gibi türlerde beþ farklý çizgi romanýn yer aldýðý dergi de bu sayýda son yerli çizgi roman kahramanlarýmýzdan olan Karabasan’ýn da bir macerasý yer alýyor. Bu sayýda; Ýstanbul’da yaþayan Þamanlarýn hikayesini anlatan Kamra: Ýntihar Eden Kent birinci sayýdan kaldýðý yerden devam ediyor. 13.Yüzyýl’da Anadolu’da geçen tarihi-gizem türündeki Cinhan, Altý Baþlý Papa adlý hikayede bu kez “Kutsal Kase” ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sihirbaz Mandrake film oluyor!
Gönderen Yunus, Salı, 01 May 2007 11:40

 Mandrake'nin uzun zamandýr beklenen beyazperde uyarlamasý nihayet bir yönetmen buldu. Lee Falk tarafýndan yaratýlan ve Hearst Comics tarafýndan yayýmlanan Sihirbaz Mandrake'nin filmini Chuck Russell (The Scorpion King, Mask) yönetecek.

Variety dergisinin yaptýðý açýklamaya göre Russell, bu aksiyon, macera filmi için Baldwin Entertainment Group ile sözleþme imzaladý. Rusell'ýn yönettiði diðer filmler, Eraser, Bless the Child, T ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Batman film setinden ilk görüntüler
Gönderen Yunus, Salı, 01 May 2007 11:12

 Batman Baþlýyor ekibi, Yarasa Adam'ýn yeni macerasý için Nisan ayýnda çekimlere baþlandý. Ghotham city þehri çekimleri ilk filmde olduðu gibi yine Chicago’da yapýlýyor. Bir batman fanatiðinin fotoðraf ve gizli çekimlerlerini birleþtiði batman setinden görüntüler yer almakta. Bu þimdiye kadar setten sýzan ilk görüntüler;


The Dark Knight
Produksiyon: Charles Roven, Christopher Nolan, Emma Thomas
Senaryo: Christopher Nolan, David Goyer, Jonathan Nolan
Tür: Aksiyon
Diðer Türler: Macera / Süper kahraman / Suç ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yener ve Taner Duran Röportajý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 30 Nisan 2007 19:03

 21-23 Nisan tarihleri arasýnda ODTÜ'de düzenlenen METUCON rol yapma þenliðinde okura tanýtýlan Setne ve Taþtanrýlar daðýtýma verildi. Biz de fýrsattan istifade edip çizgi romanýn yazarý Yener Duran ve çizeri Taner Duran ile bu ilk çizgi roman kitaplarý üzerine bir söyleþi yapalým istedik. Resimli Roman ve Hayal Saati olarak görevimizi yapalým yazar ve çizeri tanýtalým dedik...

-Ben Yener ve Taner Duran’ýn imzasýný ilk olarak Pied Piper öyküsünde gördüm Rodeo Strip dergisinin 2005 þubat sayýsýnda. Japon animeci Miyazaki ustaya ithaf edilmiþ güzel bir çalýþmaydý. Aslýnda o zamandan ber ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Bir kapaðýn anatomisi
Gönderen Yunus, Cuma, 27 Nisan 2007 11:21

 Þimdiye kadar, gözlerimizi fal taþý gibi büyüten Justice League of America'nýn 7. sayýsýnýn kapaðýný herhalde görmüþsünüzdür. JLA'nýn çeþitli sanatçýlar tarafýndan yýllardýr çizilen en etkileyici kapaklarýndan biri bu olsa gerek. Temel tasarýmý yapansa arkadaþlarýmýzdan biri olan Eric Wight'dýr. Ona bu kapaðýn nasýl ortaya çýktýðýný sorduk, kendisi de bize görüþlerinden bahsetti, eskizlerini bizlerle paylaþtý.......

Newsarama çizgi roman sitesinde yer alan ve Oðuz Özteker tarafýndan çevrilen
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Çizgili Günler 4 Þenliði
Gönderen Yunus, Perşembe, 26 Nisan 2007 10:46

 Ýstanbul Bilgi Üniversitesi (BÝLGÝ) bu sene 4. “Çizgili Günler Þenliði”ne evsahipliði yapýyor. 5-6 Mayýs 2007 tarihleri arasýnda gerçekleþecek olan organizasyonu Sahne ve Gösteri Sanatlarý Yönetimi, Kültür Yönetimi ve Sanat Yönetimi bölümlerinin 1. sýnýf öðrencileri düzenliyor.

Her dönem farklý konu ve teknikleri ele alan þenlik bu yýl, teknolojinin tüm olanaklarýný kullanarak hýzla ilerleyen ve geliþen “Bilgisayar Destekli Animasyon” konusunu ele alýyor. Son dönemlerde ülkemizde, yapýlan filmlerde animasyon kullanýmýnýn artmas ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Setne ve Taþ Tanrýlar Albümü çýktý!
Gönderen Yunus, Pazar, 22 Nisan 2007 14:10

 Kamra Yayýncýlýk'tan Tam Macera çizgi roman dergisinden sonra Yener Duran'ýn yazýp Taner Duran'ýn çizdiði Setne ve Taþ Tanrýlar adlý yerli çizgi roman albümü çýktý. Setne ve Taþ Tanrýlar, yerli çizgi romanda fantastik serüven türünün ilk örneklerinden biri. Gizemli alimler, sessiz þehirler, tekinsiz mekanlar, canavarlar, olaðanüstü gemiler, acýmasýz savaþçýlar, piþmanlýk dolu konuþmalar, özlemler hayal kýrýklýklarý ve apansýz ölümler dolaþýyor sayfalarýnda. Setne, sessiz yoldaþýyla birlikte þehir þehir ruhunun diðer yarýsýný arýyor.

Taner Duran'ýn bir sayfadan diðerine cil ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it