Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Tam Macera METUCON 2007'de
Gönderen Yunus, Cumartesi, 21 Nisan 2007 01:23

 Tam Macera Dergisi çizerleri 21-22-23 nisan tarihlerinde ODTÜ yerleþkesinde düzenlenen METUCON 2007 Rol Yapma Oyunlarý Senliði'nde.

Bu yýl 11. si düzenlenecek olan senlikte açýlacak Kamra Yayýncýlýk standýnda Tam Macera Dergisi çizerleri Ozan Küçükusta ve Mahmud A. Asrar eskiz çalýþmalarý yapacaklar.

Gelecek hafta piyasaya çýkacak Yener Duran'in yazdýðý Taner Duran'in çizdiði Setne ve Taþ Tanrýlar adlý çizgi romanda ilk defa sergilenecek.

Program söyle:
21 Nisan Cumartesi günü Setne ve Tas Tanrýlar'ýn çizeri Taner Duran standa olacak ve eskiz çalýþmalarý yapacak. ...

Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
EsseGesse Magazin 2
Gönderen Yunus, Cuma, 20 Nisan 2007 15:15

Image EsseGesse'nin Türkiye'de 50.yýlý için özel olarak hazýrlanan EsseGesse Magazin'in yayýnýndan sonra Hoz Comics belirli aralýklarla bu yayýný sürdüreceðini belirmiþti. Hoz Comics'in EsseGesse Magazin 2 için yaptýðý açýklama;
EsseGesse Magazin’i, bize yýllarca benzersiz duygular yaþatan EsseGesse üçlüsünü daha yakýndan tanýmak için baþlattýk. Onlarýn çizdiði yolda; Teksas, Tom Miks, Kinowa, Tom Braks ve Kaptan Swing ile geçti tüm çocukluðumuz.
Bugün belki büyüdük ama hala onlarýn peþinde koþuyoruz hiç büyümek istemezcesine...
Neydi bizi onlara baðlayan þey?..
Neydi bu kada ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1
Gönderen Yunus, Çarşamba, 18 Nisan 2007 18:21

 Saint-Exupéry, Marsýk Çizgi Romanlarý Dizisi-1 etiketiyle geçtiðimiz günlerde piyasaya çýktý. Philippe Durant'ýn yazdýðý ve Claude Laverdure'ün çizdiði kitap, Küçük Prens'in yazarý, ayný zamanda bir asker ve Ýkinci Dünya Savaþýnda savaþmýþ bir pilot olan Saint-Exupéry'nin hayat hikayesini anlatýyor. Le Lombard yayýnevinin 22 kitaplýk Biggles dizisinin 19. kitabý. Orijinali 2003 Þubat ayýnda yayýnlanmýþ. Marsýk Yayýncýlýktan çýkan Türkçe baskýnýn çevirisi Eray Canberk'in.

Kimdir?
Saint-Ex, Lyon yakýnlarýnda kýrsal kesimde, soylu bir aileye mensup annesi tarafýndan yeti ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Ankaralý çizerlerden Tam Macera
Gönderen Yunus, Pazar, 15 Nisan 2007 23:00

 "Macera tur operatörlerine býrakýlmayacak kadar ciddi bir iþtir" diyerek yola çýkan Ankaralý "macera tayfasý" fantastik, polisiye, tarihi, toplumsal gerçekçi, suç türlerinde beþ farklý çizgi romandan aylýk dergi yarattý. "Tam Macera," 1 Nisan’da okuyucuyla buluþtu. Yaklaþýk 20 kiþilik yazar-çizer ekibinin iki yýllýk çalýþmayla hazýrladýðý dergide, yerli ve özgün çizgi hikayelerin yaný sýra aktüalite, sinema, müzik, spor gibi konularda yazýlar, illüstrasyonlar yer alýyor. 64 sayfalýk derginin fiyatý 5 YTL.

Çizgi roman 1960 ve 1970’li yýllarda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Leonidas'ýn yiðitleri
Gönderen Yunus, Cumartesi, 14 Nisan 2007 11:37

 Frank Miller'ýn 1998 tarihli çizgi romaný '300' bizde de raflara yerleþirken, eserin beyazperde uyarlamasý sinema salonlarýna çizgi roman ruhu serpiyor

Çizgi roman dünyasýnýn yýldýzlarýndan Frank Miller'ýn (Sin City, Elektra, Daredevil, Ronin), 1962 yapýmý Rudolph Maté filmi '300 Spartalý Kahraman'ý izleyip hikâyeye hayran kalmasýnýn ardýndan 1998'de yazýp çizdiði, ressam Lynn Varley'nin de boyamasýný yaptýðý 300, MÖ 480'de gerçekleþen Termofili Savaþý sýrasýnda Pers Kralý Zerkes'in devasa ordusuna karþý direnen Kral Leonidas'ýn 300 Spartalý savaþçýsýnýn destansý öyküsünü anlatýyor.
Büyük boy ciltli bir alb&u ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Iron Man Filminden ilk fotoðraf
Gönderen Yunus, Perşembe, 12 Nisan 2007 14:34

 Paramount tarafýndan çekilen ve 2008'de gösterime girecek olan Iron Man filminden ilk fotograf IGN sitesinde yayýnlandý. Yönetmenliðini Jon Favreau yaptýðý filmde fotoðraf da görülen kostümden anlaþýlacaðý gibi orjinal ilk kostüme sadýk kalýnarak hazýrlanmýþ. Favreau filmde içinde Iron Man zýrhýnýn geliþiminin evlerinin gözükeceðini daha önce belirtmiþti. Þu ana kadar yapýlan açýklamalar Iron Man zýrhýnýn çizgi roman da yer alan zýrh'ýn þu anda Iron man'in giydiði zýrha çok benzediði þeklinde. (Resimdeki kostümün büyük halini görmek için
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Çizgi roman satýþlarý azaldý ama bilinçli okur sayýsý arttý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 09 Nisan 2007 00:47

 Daha ilkokula baþlamadan "kelimenin tam anlamýyla" okumaya baþladýðý çizgi romanlarla þekillenmeye baþlamýþ Hakan Alpin'in bu tutkusu. Zagor, Kaptan Swing, Tom Braks, Tommiks, Teksas gibi kahramanlar en yakýn arkadaþlarý olmuþ yýllarca. 1986'da Conan'ýn okur sayfalarýndaki bir illüstrasyonu sayesinde, yeni serüvenleri yayýnlanacak olan Yüzbaþý Volkan'ýn çizim ekibine dahil olmasýyla çizgi roman ressamlýðý kariyeri baþlamýþ. 1990'lý yýllarda 9. sanata dair konuþmalar, araþtýrmalar yapmýþ, yazýlarý yayýnlanmýþ çeþitli dergilerde Okurluktan çizerliðe, çizerlikten araþtýrmacýlýða seyreden bir kariyer seyahatnamesinin en önemli dura ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it