Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Nisan Ayý Çizim Düellosu
Gönderen Yunus, Cumartesi, 07 Nisan 2007 18:54

 Forum alanýmýzda amatör çizer ve fanzincilerin buluþma noktasý olan Sizin Çizdikleriniz ve Fanzin Dergiler bölümünde her ay çizim düellosu düzenleniyor. Nisan Ayý Çizim Düellosu konusu ise geçen ay öldürülen Captain America. Captain America'nýn ölümü çizimlerinde ise en az bir tam sayfa çizgi roman sayfasý çizim isteniyor.

Eðer sizde çizimlerinizi geliþtirmek veya çizimlerinizi çizgi roman severler ile paylaþmak istiyorsanýz Resim ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Asterix Vikinglere Karþý
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Nisan 2007 20:54

Asterix Vikinglere Karþý uzun metrajlý çizgi fil 20 Nisan 2007'de gösterime giriyor. Çizgi film hakkýnda detaylý bilgi; 
Hikaye: Galya’nýn en sevdiðimiz köyünde büyük olaylar geliþiyor: Þefin aðabeyi köye gelir, oðlu Kuduriks'i (Justforkix) kardeþine, onu bir erkek ve cesur bir savaþçý yapmak amacýyla teslim eder. Þef de en çok güvendiði iki savaþçýsý, Asteriks ve Hopdediks'e bu görevi verir. Gel gelelim Kuduriks son model arabasýyla, tam bir þehir züppesidir. Ayrýca gölgesinden bile korkmaktadýr.

Bu sýrada Vikingler korkunun ne olduðunu keþfetmek için -korkunun kanatlandýrdýðýný ve insanlarý uçurabildiðini düþünmektedirler- deniz aþýrý ülkelere sefere çýkarlar. Yollarý Asteri ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Asteriks ve Latraviata
Gönderen Yunus, Perşembe, 05 Nisan 2007 12:05

Remzi kitabevi 3,5 yýl aradan sonra Asteriks'in 31. albümü Asteriks ve Latraviata'yý yayýnladý. Böylece Türkiye'de yayýnlanmayan 32. Galya'ya Dönüþ ve 33. Gök Baþýna Yýkýlýr albümleri kaldý. Asteriks ve Latraviata'da Asteriks ve Oburiks´in anne ve babalarýyla da tanýþacaksýnýz.

48 sayfa büyük boy, 1. hamur çizgi romaný 12.50 YTL etiketi ile kitapevlerinde bulabilirsiniz. Konu Asteriks olunca, severlerine; 20 Nisan'da vizyona girecek olan "Asteriks ve Vikingler" filmini kaçýrmayýn deriz.

Konu ile ilgili yorumlarý Asteriks ve Latraviata < ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Çapa Çizgi Roman Grubu Sunar 14
Gönderen Yunus, Çarşamba, 04 Nisan 2007 00:19

Aylýk olarak yayýnlanan tek çizgi roman fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 14. sayýsý aþaðýdaki listede bulunan yerlerde 1-2 gün içerisinde satýþa sunulacak. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda. küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz. 14. sayýda Mahmud Asrar, Yýldýray Çýnar, Hakan Tacal çalýþmalarýný görüyoruz. Ayrýca geri sayým 1 olduðunu hatýrlatmak isteriz.


Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 14, Fiyat: 2,50 YTL, 20 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi
Fanzinin içeriði;

  • # Yazan-Çizen: Yýldýray Çýnar: Son Kahraman
  • # Yazan-Çizen:

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera Zamaný
Gönderen Yunus, Pazartesi, 02 Nisan 2007 15:38

Yaklaþýk 20 kiþilik bir yazar-çizer ekibinin iki yýllýk bir çalýþma sonunda ortaya çýkardýðý Tam Macera Dergisi, yetiþkinlere yönelik yerli ve özgün çizgi romanlar, aktüalite, sinema, müzik, spor vb. konularda yazýlmýþ yazý ve ilüstrasyonlardan oluþuyor. Her sayýda fantastik, polisiye, tarihi, toplumsal gerçekçi, suç gibi türlerde beþ farklý çizgi romanýn yer aldýðý dergi, Nisan ayýnda yayýn hayatýna baþlýyor. Tam Macera aylýk olarak yayýnlanacak.

Tam Macera'da Ne Var?!

Derginin ilk sayýsýnda günümüz Ýstanbul'unda günümüzde yaþayan þamanlarýn hikayesini anlatan Kamra: Ýntihar Eden Kent; 13.Yüzyýl'da Anadolu'da geçen tarihi-gizem türündeki Cinhan: Han Duvarlarý; baþrolünde Charles Bukowsk ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker, Kutsal Tepelerde...
Gönderen Yunus, Cuma, 30 Mart 2007 10:33

Vahþi Batý'nýn aykýrý adamý, Altýn Seri'nin 31. kitabýnda savaþ bezirganlarýna karþý kiþisel bir savaþ veriyor!

Kutsal Tepeler isimli bu mecarada; Gözünü para hýrsý bürümüþ beyazlar, kolay tuzaða düþürülen kýzýlderili kabileleri, altýn arayýcýlarý ve amcasýný arayan, hayatýnýn baharýnda bir kýz... Ýþte bu ortam, klasik tarzda western kurmacalarý için biçilmiþ kaftan!

Breardi, Mantero ve Marraffa'nýn elinden çýkma harika macranýn arkasýnda, Ersin Burak'ýn Gizli Yüz'üne dair dosyanýn ilk bölümünü de bulacaksýnýz...
 

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Üç büyükler Çanakkale’de de destan yazmýþ
Gönderen Yunus, Çarşamba, 28 Mart 2007 17:57

Fenerbahçeli Arif, Beþiktaþlý Kazým ve Galatasaraylý Hasnun Galip sadece sahada deðil, Çanakkale’deki çalýmlarýyla da destan yazmýþlar meðer. “Maç bitti, haydi cepheye” diyen bir neslin tarihe altýn harflerle yazýlmýþ öyküsü çizgi roman oldu.
Futbol maçlarýnda yaþanan þiddet ve nahoþ görüntüler, statlarý bir futbol maçýndan çok savaþ arenasýna dönüþtürüyor. Neticede futbol, bir spor ve eðlence aracý. Peki taraftarlar neyi paylaþamýyor? Statlardan neden nefret, kötülük, negatiflik ve küfür dolu tezahüratlar yükseliyor? Acaba taraftarlar ve futbolcular, kendi takýmlarýnýn tarihlerini, kahramanlýklarýný, Ýstiklal Savaþý’nda vataný savunurken nasýl da devleþtiklerini b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it