Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çizgi roman ansiklopedisi
Gönderen Yunus, Pazartesi, 26 Mart 2007 16:35

Ýnkýlap Kitabevi'nin yayýnladýðý 'Çizgi Roman Ansiklopedisi'nde 20 ülkeden tam 799 yazar, çizer, yayýn ve kahraman yer alýyor. Baþka bir deyiþle 117'si Türk 380 sanatçý ve 120'si Türk 285 kahraman incelenmeyi bekliyor.

Nur topu gibi bir çizgi roman ansiklopedisi

Çizgi roman meraký ilkokulda baþlayan Hakan Alpin'in bu iþe profesyonel olarak adým atýþý; Ali Recan'ýn, Conan'ýn okur sayfalarýnda yayýnlanan çizimleri sayesinde onu fark edip yeni oluþturduðu ekibe çaðýrmasýyla baþlamýþ. Yüzbaþý Volkan' baþlýðýyla adým attýðý kariyeri çeþitli gazetelere, dergilere çizdiði baþlýklarla devam etmiþ. Ulusal bazda yayýnlanan üç büyük gazete hariç hemen hemen hepsinde ve Oðuz Aral'ým sonraki 'Gýr ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Lâl Kitap'tan çocuk kitaplarý
Gönderen Yunus, Cuma, 23 Mart 2007 20:11

Martin Mystere, Zagor, Conan, Mister No, Karaoðlan, Büyülü Rüzgar, Manara, çizgi roman ciltleri derken Lâl kitap küçük çocuklar için Firuzan Gürbüz'ün yazdýðý Erdoðan Oðultekin resimlediði çocuk hikaye kitaplarý yayýnlamaya baþladý.

6 sayýdan oluþan çizgi dizisi 24 sayfa kuþe kaðýda renkli olarak ve 3,5 YTL  fiyatý ile çýktý.

Dizide yer alan kitaplar;
Kabuðundan Kaçan Küçük Bezelye
Penguen Pi ve Yeþil Otlarýn Gizemi
Gökkuþaðý Bisiklet
Muþi Yolculukta
Kim Olduðunu Bilmeyen Kuþ
Armaðan Getiren Martý

...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Just A Pilgrim
Gönderen Yunus, Perşembe, 22 Mart 2007 12:45

Just A Pilgrim (Sadece Bir Hacý) Garth Ennis'in yazdýðý, Carlos Ezquerra'nýn resimlediði toplam dokuz sayýdan oluþan bir seridir. Dizi, Wizard Entertainment'ýn kýsa ömürlü yayýncý þirketi Black Bull tarafýndan basýlmýþtýr. Ýlk beþ sayý 2001 yýlýnda, diðer dört sayý ise 2002'de yayýmlanmýþtýr. Her iki macera da, aylýk olarak basýldýklarý senenin Kasým ayýnda, Just A Pilgrim ve Garden of Eden (Cennet Bahçesi) isimleriyle TPB (cilt) formatýnda piyasaya sürülmüþtür....


Just A Pilgrim adlý çizgi roman Oðuz Özteker'in kaleminden Kahramanlar 2 -> Ciltler bölümü Just A Pilgrim&n ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera 1 Nisan'da çýkýyor
Gönderen Yunus, Çarşamba, 21 Mart 2007 02:38

Uzun süredir yayýn çalýþmalarýný devam ettiren Tam macera çizgi roman dergisi 1 nisanda yayýn hayatýna baþlýyacaðýný açýkladý. Dergi içindeki iddialý çalýþmalardan biri olan Kamra'nýn tanýtým videosunu aþaðýda izleyebilirsiniz.
Kamra; Mart 2005'de Özgür Kurtuluþ tarafýndan yazýlmaya baþlandý. Altay Þamanizmi temel alýnarak oluþturulan öykü, günümüz Ýstanbul’unda geçiyor. Fantastik-kurgu olarak tasarlanan öykü, 5 ana karakterin etrafýnda geliþiyor. Ozan Küçükusta tarafýndan tasarlanan karakterler oluþturulurken, Muhterem Nur, Hüseyin Peyda, Ayhan ýþýk, Yýlmaz Zafer gibi Türk Sinemasý’nýn tanýnan oyuncularý model olarak kullanýldý.Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali Ve Anime Gösterimleri
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Mart 2007 01:50

Bu yýl. 31 Mart - 15 Nisan tarihleri arasýnda tarihleri arasýnsa 26. yapýlacak olan Uluslararasý Ýstanbul Film Festivali'nde T-Box sponsorluðunda Anime olarak adlandýrýlan Japon canlandýrma sinemasýnýn en yetkin temsilcilerinden Hayao Miyazaki’nin Türkiye’de gösterime girmeyen uzun metrajlý dört filmi ve oðlu Goro Miyazaki’nin ilk filmi bu bölümde gösterilecek.

26. Uluslararasý Ýstanbul Film Festivalinde gösterilecek Filmler;

YERDENÝZ ÖYKÜLERÝ (Gedeo Senki)
Yönetmen: Miyazaki Goro
Oyuncular: Okada Junichi, Teshima Aoi, Tanaka Youko, Kagawa Teruyuki, Fubuki Jun, Sugawara Bunta
Japonya, 2006 - 35 mm / Renkli / 115’
Japonca; Ýngilizce ve Türkçe altyazýl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
300 yarýn Sinemalarda
Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Mart 2007 02:36

Frank Miller ve Lynn Varley tarafýndan hazýrlanmýþ olan 300 tam bir çizgi roman klasiði. Herbiri tablo niteliðinde hazýrlanmýþ son derece etkileyici çizimlere ve sade bir anlatým tarzýna sahip. Ama 300'de aktarýlan hikayedeki tarihsel olay gerçek tarih deðil, bu diðer hikayelerinde olduðu gibi Miller’ýn kendi hikaye tarzýna sokarak anlattýðý bir olay. Bu nedenle filmi izlerken gerçek bir tarihsel olay diyerek bakarsak yanýlýrýz. Ülkemizde yarýn gösterime girecek olan 300 ABD'de 9 Mart'ta gösterime girdi ve ilk haftasýnda 70 milyon dolar rekor bir hasýlat yaparak maliyetini karþýladý bile.

300 filmi ile Frank Miller ve Lynn Varley ikilisinin hazýrlamýþ olduðu
Yorum Yaz(3), Hepsini Oku

ÞOK! Serüven kapanýyor!
Gönderen Yunus, Salı, 13 Mart 2007 02:10

Çizgi Roman Araþtýrmalarý Dergisi Serüven çýkaracaðý son sayý ile kapanýyor. Türkiye'de çizgi roman için bir kayýp daha. Serüven dergisi Yayýn Yönetmeni Levent Cantek'in derginin kapanmasý ile ilgili yaptýðý açýklama; ............................................................................................................................................................[QUOTE]Duyanlar olmuþ zaten, aleme duyuralým da tümden bilinsin. Aralýklarla yazarýz, Serüvenciler baþka iþlerden fýrsat buldukça dergi çýkartýrlar deriz. Doðrusu, dergide iþleri tam yoluna koyuyor gibiyken, hayat fena bastýrdý, hep sözünü ettiðimiz son gerçekleþti. Serüven dergis ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it