Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Faerber'in Dosyalarý: Mahmud A. Asrar
Gönderen Yunus, Pazartesi, 12 Mart 2007 18:44

Daha önce söz verdiðim gibi, iki bölümlük söyleþimin devamýyla bu hafta kaþýnýzdayým. Bu sefer, içinde bulunduðumuz hafta içinde Image logosuyla piyasaya çýkacak olan yeni süper kahraman serisi Dynamo 5'in çizeri ve yardýmcý yaratýcýsý Mahmud A. Asrar ile konuþacaðým.

Mahmud'la, Invincible dizisinin çizeri Ryann Ottley sayesinde tanýþtým. Ryann'a yeni bir seri hazýrlamakta olduðumdan bahsetmiþ, yetenekli ve güvenilebilir bir çizere ihtiyacým olduðunu söylemiþ, böyle birini tavsiye edip edemeyeceðini sormuþtum. Bana hemen internetteki bazý sitelerden tanýdýðý Mahmud'u önerdi. Ben de onun çalýþmalarýna alýcý gözüyle bakmaya baþladým ve böylece Mahmud'un çizimlerini ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
TMNT Movie (Teenage Mutant Ninja Turtles)
Gönderen Yunus, Pazar, 11 Mart 2007 14:36

80'li yýllarda çizgi roman olarak ortya çýkan, 90'lý yýllarda 3 filmi ve animasyonlarýyla ortalýðý kasýp kavuran, Teenage Mutant Ninja Turtles yani Ninja Kaplumbaðalar, son yýllarda yeniden yayýnlanmaya baþlayan çizgi romaný ve çizgi filmi tekrar popüler olma yolunda. Ek olarak Teenage Mutant Ninja Turtles'ýn kreatörü Kevin Munroe senarist ve yönetmenliðini üstlendiði Özel Efek (CGI) teknolojisi ile çekilen filmi 23 Mart'ta gösterime giriyor.

Tv spot'larý, teaser ve trailer izlemek için; http://www.movie-list.com/trailers.php?id=tmnt


[QUOTE]Ninja Kaplumbaðalar, düþmanlarý Shredder'ý öldürdükten sonra ayrý yollara sapmýþlardýr. Leonardo bilinmeyen bir yerde inzi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dergiler'de çizgi roman ekleri
Gönderen Yunus, Pazar, 11 Mart 2007 13:53

Doðan Egmont Yayýncýlýk, Ýtalya'da Panini yayýnevi tarafýndan yayýnlanan Marvel Rampage dergisi 2006 Mart ayýndan beri Süper Macera adýyla yayýnlanmaya baþlandý. Bu dergilerin özelliði dergilerde yer alan hikayelerin çocuklar için hazýrlanýyor olmasý.

Süper Macera dergisinin Mart sayýsýnda Ultimate X-men dergisinin 1. sayýsýný A5 ebatlarýnda küçültülerek X-men Baþlangýç Öyküsü adýyla ek olarak verdi. daha önce Arka bahçe yayýncýlýk tarafýndan 14 sayý yayýnlanmýþ olan Ultimate X-men'i artýk Süper Macera ile birlikte mi verilecek bunu zaman gösterecek.

Süper Macera dergisi ile ilgili daha önceden yayýnlanan haberi okumak için
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Red Kit:Pony Express
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Mart 2007 11:20

Yapý Kredi Yayýnlarý, Daltonlar Evleniyor'dan sonra Türkçede daha önce hiç yayýmlanmamýþ bir baþka albüm olan X. Fauche - J. Léturgie yazdýðý, Morris'in çizdiði Pony Express'i yayýmlýyor. Yalnýz Kovboy bu kez Vahþi Batý'da kurulan hýzlý postanýn, her türlü engellemelere raðmen, doðru bir þekilde çalýþabilmesi için uðraþýyor. Pony Express'de Red Kit'in baþ düþmaný Daltonlar deðil, ama çizer Morris, Dalton Kardeþlere saygý duruþunda bulunmayý unutmuyor...

Red Kit Kitaplarý;

1 - Daltonlar Evleniyor
2 - Pony Express

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yüzbaþý Amerika veda etti
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Mart 2007 02:29

Guardian - LONDRA - Katýksýz bir milliyetçi, azýlý bir vatansever ve Nazilerin korkulu düþmaný olarak 'Amerikan emperyal gücünün simgesi' gibi görülen Yüzbaþý Amerika öldü. Yüzbaþý Amerika çizgi romanýnýn yayýmcýsý Marvel Comics'in piyasaya sürdüðü son kitapta, ABD bayraðýndan yapýlma kostümü ve elinden düþürmediði 'Vibranyum kalkanýyla' akýllara kazýnan sarýþýn ve mavi gözlü süper kahraman, bir keskin niþancý tarafýndan yere serildi. Katili ise bir süre aþk iliþkisi yaþadýðý ancak daha sonra 'süper kötü' Dr. Faustus'un kontrolü altýna giren istihbarat ajaný Sharon Carter'dý.

Çelimsizliði yüzünden orduya alýnmayan Steve Rogers ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizgiroman Ansiklopedisi
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Mart 2007 01:27

Darkwood Sakinleri çizgi roman Fanzin dergisinden hatýrlayacaðýmýz Hakan Alpin tarafýndan yazýlan Çizgiroman Ansiklopedisi çýktý. Ýnkilap Yayýnevi tarafýndan basýlan büyük boy, karton kapak, 744 sayfa, renkli ve 45 YTL fiyatla satýlan çizgi roman ansiklopedisinde yazarlar, çizerler, kahramanlar, dergiler hakkýnda bilgiler yer alýyor. Özellikle çizgi romanlarýn Türkiye'deki yayýnlanýþlarý hakkýnda bilgiler ve eski çizgi romanlarý kapak resimleri ile bir çok çizgi roman severin hoþuna gidecektir. Ufak tefek kusurlarý olmasýna raðmen bir ilk olmasý bunlarý görmezden gelmemize yeterli olmaktadýr. Çizgi roman hakkýnda yayýnlanan kitaplarýn sayýsýnýn artmasý en büyük dileðimiz. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dehliz Yeniden!
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Mart 2007 01:13

Çook uzun bir aradan sonra Dehliz fanzin tekrar çizgi roman seveler ile buluþtu. Caner Özdurak'ýn hazýrladýðý tek kiþilik fanzin dergisi Dehliz'de;
Nietzsche'nin Býyýklarý,
Borç,
Ceviz Aðacý,
Bugün, Hayali,
Ezop vs La Fontaine

isimli 5 öykü bulunuyor. 28 sayfa ön ve arka kapaklar renkli içi siyah beyaz olan dergide ayrýca 2 sayfa da eski Dehliz kapaklarý bulunmakta, fiyatý ise 3 YTL.

Daðýtým noktalarý :

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it