Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çapa Çizgi Roman Grubu Sunar 13
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Mart 2007 02:53

Aylýk olarak yayýnlanan tek çizgi roman fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 13. sayýsý aþaðýdaki listede bulunan yerlerde satýþa sunuldu. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda. küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz. 13. sayýda Mahmud Asrar, Yýldýray Çýnar, Hakan Tacal ve Cem Dayýoðlu'nun çalýþmalarýný görüyoruz. Ayrýca geri sayým 2 olduðunu hatýrlatmak isteriz. 

Amerikanýn sayýlý çizgi roman firmalarýndan biri olan Ýmage Comics'ten Çapa Grubu üyelerinden Yýldýray Çýnar çizdiði Noble Causes'ýn 27. sayýsýnýn 28 Þubat'ta çýktýðýný ve Mahmud A. Asrar'ýn çizdið ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Batman: Year One Hundred
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Mart 2007 01:57

Fransýzlar tarafýndan çizgi romanýn Jim Morrison’ý olarak tanýmlanmakta olan Amerikalý çizer Paul Pope, Ýspanyol Jose Villarrubia ile hazýrladýðý; karton kapak formatýnda 4 fasikül olarak geçen yýl yayýnlanan Batman: Year One Hundred isimli çalýþmasýnda; Hikaye, Batman’in ilk görüldüðü yýl 1939’tan tam 100 yýl sonrasýnda, Amerika Birleþik Devletlerinin totoliter rejimle yönetildiði, Federal Güvenlik Bürosuna ait hava araçlarýnýn kýrmýzý ýþýklarýyla Gotham’ýn arka sokaklarýný taradýðý, karanlýk bir gelecekte geçmekte.....

Jim Morrison ve Batman: Year One Hundred adlý hikaye, Erdem Debnizlioðlu'nun kaleminden Kahramanla ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Faerber'in Dosyalarý: Yýldýray Çýnar
Gönderen Yunus, Perşembe, 01 Mart 2007 01:27

Bazýlarýnýz beni Noble Causes'ýn yazarý olarak tanýr. Bazýlarýnýz içinse, The Titans veya New Warriors veya Generation X serilerini mahveden adamým ben...

Fakat bugün, iki bölümlük bir söyleþinin ilkini gerçekleþtiren röportajcý kimliðimle karþýnýzdayým (editörün notu, sakýn ha bu adamýn Newsrama'yý da mahvetmesine izin vermeyin). Birazdan, üç ortak noktasý bulunan, yeni ve þaþýrtýcý iki sanatçýdan biriyle söyleþeceðiz. Her ikisi de Türkiye'de yaþýyor, yýllardýr devam eden bir dostluklarý var ve her ikisi de benim kitaplarým için çizerlik yapýyorlar.

Yýldýray Çýnar, 28 Þubatta çýkacak Noble Causes'ýn 27. sayýsýnda çizmeye baþlýyor. Bu söyleþinin ikinci bölümüne misafir edeceðim M ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Parantez'den Caveman Albümü
Gönderen Yunus, Çarşamba, 28 Şubat 2007 11:55

Parantez yayýnlarý Manara'nýn 9 kitaplýk Guiseppe Bergman serisini tamamladýktan sonra þimdi de dünyaca ünlü Türk çizgi roman çizeri Tayyar Özkan'ýn Caveman albümünü yayýnlayacaðýný duyurdu. Albüm 56 sayfa büyük boy olarak yayýnlanacak fiyatý ise 9.50 YTL olacak.
Dünya’nýn en önemli karikatüristlerinden Sergio Aragones, Tayyar Özkan ve Caveman için þöyle yazýyor,
”Yýllar önce Amerika’da Heavy Metal dergisi okurken diðer öykülerden çok farklý bir çalýþma dikkatimi çekti. Bu Caveman’di. Beni çok etkiledi. Mesaj çok baþarýlýydý. Hikaye anlatýmý açýkRenkli örnek ve net, güçlü çizimlerle bir uyum içindeydi. Tayyar Özkan’ýn çalýþmalarý biraz fazla mizahla þakaya dönüþebilir, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Manfredi'den Büyülü Rüzgar 2007
Gönderen Yunus, Salı, 27 Şubat 2007 19:49

Gianfranco Manfredi; yazar, þarký sözü yazarý, oyuncu ve ayrýca ilk olarak Dardo tarafýndan basýlan “Gordon Link” ile baþlayan ve þu an Büyülü Rüzgar (Macigo Vento)'ýmýzda devam eden kariyeriyle yýllardýr çizgi roman yazarý... (aradaki Nick Raider, Dylan Dog ve Tex çalýþmalarýný unutmadan) Kendisiyle redaksiyonda görüþtük, Büyülü Rüzgar ve þu anda üzerinde çalýþtýðý ve büyük ihtimalle önümüzdeki sonbahar piyasaya çýkacak olan Bonelinin yeni planladýðý bir çizgi roman üzerine iki kelam etme fýrsatýný kaçýrmadýk.

Sergio Bonelli Editore sitesinde yer alan ve
Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Buy My Books (Kitaplarýmý Satýn Al)
Gönderen Yunus, Pazar, 25 Şubat 2007 02:17

(Yýldýray Çýnar'ýn çizdiði Noble Causes dergisi hakkýnda yazar Jay Faerber yazýsý)
Robert Kirkman’dan
Konuk Yazar Jay Faerber’den


Benim adým Jay Faerber ve size Robert Kirkman’ýn bir dahi olduðunu söylemek için buradayým.
Cidden.
Bunu sadece bu hafta köþesini bana açtýðý için minnettarlýðýmý göstermek için mi söylüyorum? Yoksa BUY MY BOOKS (KÝTAPLARIMI SATIN AL) bir köþe yazýsý için gelmiþ geçmiþ en iyi fikir olduðu için mi?

Robert ilk köþe yazýsýnda tanýttýðý çeþitli çizgi romanlarda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
300 Çizgi romaný
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Şubat 2007 02:57

Dünyanýn en büyük ordusu, birlik olamamýþ ve umudunu yitirmiþ topraklarý ele geçirmeye kararlý milyonlarca askeriyle taaruza geçmiþ...Tarihi deðiþtirecek bir hezimetin önündeki tek engel, kýyý þeridini karaya baðlayan dar bir geçit ve bu geçidi son nefeslerine kadar savunacak üç yüz asker...

Drubak Medya tarafýndan yayýma hazýrlanan 300, Türkiye’de çýkmýþ en etkileyici çizgi roman adisyonuyla okuyucularýný hak ettikleri ile buluþturuyor.

Mart 2007’de..

Çizgi romanlarla ilgili bilgileri çok yakýnda hazýrlýklarý devam etmekte olan www.300cizgiroman.com adresinden öðrenebilirsiniz

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it