Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Tam Macera Yola Çýkýyor
Gönderen Yunus, Cumartesi, 24 Şubat 2007 02:51

Tam Macera bahar aylarýnda satýþa sunulmak üzere çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Derginin ilk sayýsýnda çizgi romanlarýn yaný sýra spor, sinema, aktualite, müzik, kültür konularýnda yazý ve illüstrasyonlar yer alacak. 64 sayfa olmasý planlanan derginin 40 sayfadan fazlasý çizgi romanlardan oluþuyor. Her sayfasý okunacak bir dergi hazýrlýðý yapýlýyor. Ýlk sayýda, 5 ayrý çizerden 5 farklý özgün çizgi roman sunuluyor. Bunlar: Kamra, Cinhan, Meþhur Hafiyeler: Charles Bukowski, Deliler Kulübü: Obez ve Deli Gücük olacak.Çizgi romanlarla ilgili bilgileri  güncellenen  [B] www.tammacera.com[/B] adresinden öðrenebilirsiniz.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Hitman (Tetikçi)
Gönderen Yunus, Çarşamba, 21 Şubat 2007 12:47

Oðuz Özteker'in kaleminden Hitman, Kahramanlar 2 bölümümüzde yerini aldý.

Hitman (Tetikçi) DC Comics tarafýndan her biri ortalama 22 sayfa yayýmlanmýþ olan, 60 sayýlýk bir seridir. Aylýk altmýþ sayý basýlan dizinin þimdilik sadece ilk 28 sayýsý, 5 cilt (TPB) þeklinde piyasaya sürülmüþtür. Gösterilen ilgiye raðmen, henüz ikinci baskýlarý yapýlmadýðýndan günümüzde, özellikle ilk üç cildi bulabilmek güçtür. Serinin tüm öyküleri Garth Ennis tarafýndan yazýlmýþ olup, John McCrea tarafýndan çizilmiþtir.

Hitman, oldukça kanlý sahneler ve kara mizah öðeleri içeren, ayný zamanda duygusal ve romantik bir çizgi romandýr.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arrivederci Jerry Drake
Gönderen Yunus, Salı, 20 Şubat 2007 23:29

Baþarýlarla dolu 30 yýlý aþkýn bir süreden sonra, Mister No’nun yayýnýna son veriliyor, Ocak 2007’den itibaren artýk okuyucularýyla buluþamayacak… en azýndan bahar dönemi Speciale sayýsýna kadar! Yýllardýr Mister No’nun küratörlüðünü yapan Michele Masiero olan biteni bizlere 379 no.lu son sayýnýn kapak içinde þöyle açýklýyor:

 

 

......

.......


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku

Spawn Manga: Shadows of Spawn
Gönderen Yunus, Cumartesi, 17 Şubat 2007 19:10

Spawn Manga, 3 ciltten oluþuyor..Serinin devam edip etmeyeceði belli deðil, ancak bana göre etmeyecek, nedenini ilerleyen satýrlarda okursunuz..

Evvela, bunun ilk manga tecrübem olduðunu belirteyim..Çünkü öyküyü, çizimleri deðerlendirirken, referans alabileceðim baþka mangalar yok..Ýlk tecrübe dedim de, beni ilk þaþýrtan olay, kitabýn tersten gitmesi oldu..Yani sayfa düzeni, konuþma balonlarý vs. hep saðdan sola dizayn edilmiþ, bunun sebebi elbette ki orijinalinin Japonca olmasý ve Japonlarýn ters insanlar olmasý..Bense kitap elime geçtiðinde yýllarýn alýþkanlýðýyla düzünden(bize göre düz) açtým, ve karþýmda bu tarafýn kitabýn sonu olduðunu ve alýþýlmýþýn dýþýnda tersten okumamý belirten bir sayfa buldum..Ayrýca ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Renk Devrimi
Gönderen Yunus, Cuma, 16 Şubat 2007 19:32

“Vay canına, hala arkamdalar mı?”
Tex Willer’ın at sürmesi 1948 yılında böyle başladı. Bugün, neredeyse 60 yıllık sürekli bir başarıdan sonra, "la Repubblica" ve "L’espresso", Sergio Bonelli Editore ortaklığıyla, Tex tutkunları için müthiş bir sürpriz sunuyor: “Renkli Klasik Maceralar Dizisi” (Collezione Storica a colori)! Vahşi batının en ünlü kahramanının artık klasik olmuş ilk maceraları ilk defa tamamen renkli 50 büyük boy cilt olarak, Claudio Villa tarafından özel olarak yapılmış daha önce basılmamış kapaklarla, eleştirmen Luca Raffaelli’nin makale ve yorumlarıyla ve Sergio Bonelli’nin edit&ou ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Fatemate Önizleme
Gönderen Yunus, Perşembe, 15 Şubat 2007 01:33

Arkabahçe tarafýndan ilk kez yayýnlanacak Türk - Bulgar ortak yapýmý çizgi roman fantastik konu ve yazarlýðýný Kerim Sakýzlý ve çizerlerimi Donço Donçev yaptýðý FATEMATE ile ilgili bilgileri daha önce vermiþtik þimdi ise Önizleme sayfalarý ile FATEMATE resimliroman.net'te;
...........................................................................................


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zagor 500. sayý
Gönderen Yunus, Salı, 13 Şubat 2007 20:52

Zagor, çok az miktarda çizgi romanýn ulaþabileceði bir baþarý olan -hele þimdiki halini almadan öncesinde, Baltalý Ýlah’ýn maceralarýnýn 50li ve 60lý yýllarýn klasik bant halinde çýktýðý düþünüldüðünde- 500. sayýsýný renkli bir albümle kutluyor. Zagor 46 senedir, tam olarak Haziran 1961’den beri bayilerde yerini alýyor. Ýtalya’da hiçbir çizgi roman kahramaný (diðer ülkeler için de sýra dýþý bir durum olsa gerek) 1948’den beri at süren Tex Willer’ýn yanýna yaklaþamamýþtý.

Zagor’un maceralarý tam Guinnessliktir. Aylýk seride 500 albüm ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it