Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Rodeo Kitap'tan son haberler
Gönderen Yunus, Pazartesi, 12 Şubat 2007 16:10

Ersin Burak'ýn klasik çalýþmasý Çanakkale Geçilmez pek yakýnda bayilerde olacak. Ancak, hepsi bu deðil... Mart ayýnda, usta çizgi romancýyla ilgili bir dosyanýn da yayýnýna baþlanacak:

Rodeo'nun organizasyonuyla gerçekleþen özel bir çalýþmanýn öyküsü, Ken Parker'ýn 31, 32 ve 33 numaralý kitaplarýnda orijinal imajlar eþliðinde yer alacak:

Ersin Burak, Ýtalyan Sergio Bonelli Editore'nin yeni serisi Volto Nascosto (Gizli Yüz) için düzenli olarak çalýþan sanatçýlardan biri. Temelleri 15 ay kadar önce atýlmýþ bu çalýþmadaki editoryal süreçleri, Ken Parker kitaplarýnda üç bölüm halinde sunacaðýmýz belgesel nitelikli dosyada bulacaksýnýz.

Burak'ýn Volto Nascosto'daki süregiden ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tam Macera illüstratör arýyor
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Şubat 2007 20:43

Bahar aylarýnda (hangi ay olduðu henüz kesinleþmiþ deðil) yayýn hayatýna baþlayacaðýný duyuran Tam Macera ekibi deviantart sitesinde bulunan bölümünden yaptýðý açýklamada illüstratör aradýðýný duyurmuþ; . Tam Macera çizgi roman aðýrlýklý bir dergi olmakla birlikte illüstrasyonlara da yer vereceðiz. Belirlenmiþ konularda illüstrasyon yapmaya yetenekli ve istekli kiþilerle tanýþmak istiyoruz. Bizimle aþaðýdaki mail adresinden baðlantýya geçebilirsiniz.

info@kamra.com.tr


Resimli Roman sitesi olarak uzun bir hazýrlýk dönemi sonunda çýkacak olan Tam Macera dergisinin çizgi roman severleri mem ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Arkabahçe'nin Dönüþü olabilir mi?
Gönderen Yunus, Cumartesi, 10 Şubat 2007 20:09

Arkabahçe yerli bir çizgi roman ile okuyucusunun karþýsýnda bu kez. Aslýnda tam yerli demekte hata sanýrým Türk-Bulgar ortak yapýmý bir çizgi roman ve ilk kez Arkabahçe tarafýndan yayýnlanýyor. . Arkabahçe hatýrlarsanýz yerli çizgi romancýlara çaðrýda bulunmuþ ve hazýr eserleri var ise yayýnlayabileceðini söylemiþti. Ýnþallah bundan sonrada yerli çizgi romanlarý görme imkanýmýz olur. 

Çizgi roman için kýsaca bilgi vermek gerekirse; ismi FATEMATE (Öyküyü hazýrlayanlar Kader Arkadaþý yerine Fatemate'i tercih etmiþler.), konusu fantastik, Kerim Sakýzlý'nýn yazdýðý öyküyü Donço Donçev çizmiþ, 88 sayfa ve renkli yayýnlanacak derginin formatýna kýsaca ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Borgia II: Ýktidar ve Ensest çýktý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Şubat 2007 16:44

Marmara Çizgi Jodorowsky'in yazdýðý ve Milo Manara'nýn çizdiði 3 ciltlik Borgia serisinin 2. cildini bugün çýktý. 3. cildin çýkmasý için ise Fransa'da yayýnlanmasýný beklemek zorundayýz.
52 sayfa, renkli 17,50 YTL, 18+ cinsellik ve þiddet içerir uyarýsý ile çýkan Borgia II: Ýktidar ve Ensest cildi konusunda yayýnevinin vermiþ olduðu özet;

"1500’ler Roma’sýnda tarihe “Ateist Papa” olarak geçti Rodrigo Borgia… Ve bu sürece, özellikle, entrikalarla dolu çarpýk yaþamlarý ile; kýzý Lucrezia Borgia, oðlu Cesar Borgia da oldukça “önemli katkýlarda” bulundular…
Ýktidar hýrsýnýn insanlarý nerelere sürükleyebileceðine, ne kadar alçaltabileceðine dair; Manara̵ ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Gino D'Antonio’ nun Kaybý
Gönderen Yunus, Çarşamba, 07 Şubat 2007 16:31

Gino D'Antonio (Milano,16.3.1927- 24.12.2006), Ýtalyan çizgi romanýnýn tarihi figürlerinden biri 24 aralýk 2006’da Milano’da vefat etti. 1947’de baþlamýþ olan uzun kariyerinde hem senarist, hem de çizer olarak imzasý 40'lý ve 50'li yýllar arasýnda tarihi “Il Vittorioso” ve “Pecos Bill” gibi dergilerde yer aldý. 50'lerin ortasýnda ve devam eden on yýl boyunca D’Antonio Ýngiliz Fleetway ile, ayný anda da þimdinin Sergio Bonelli Editore’si olan Casa editrice Audace ile çalýþtý. 1967 yýlýnda burada, en iyi eseri denebilecek olan, Amerikan cephe günlerinin Ýrlandalý göçmen bir aile olan McDonald'larýn gözünden anlatýldýðý -ki ailenin iliþkileri 1800 lerin Amerika'sýndaki tarihi olaylarl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
EsseGesse Teksas 26
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Şubat 2007 16:41

Bu aslýnda bir veda yazýsý ama, sizlerle tanýþýklýðýmýzýn 50. yýlýnda belki de ilk kez karþýlýklý sohbet edeceðiz... Bugüne kadar hep karelerin içinde kötülerin karþýsýnda, iyilerin yanýnda oldum... Hep haksýzlýða karþý bir mücadele içindeydim... Zaman zaman þansým, çoðunlukla da Tanrý vergisi gücüm yardým etti bana...
Ýtalya’dan EsseGesse üçlüsü annem babam olmuþ... Ýlk olarak 1955 yýlýnda bana hayat vermiþler siyah-beyaz kareler içinde... Amerika’da doðmuþ büyümüþüm... Adýmý Il Grande Blek koymuþlar... Türkiye’ye ilk olarak 1955 yýlýnýn Kasým ayýnda gelmiþim... O kadar kýsa sürede sizlerle bütünleþmiþim ki, abilerim bana Çelik Blek Teksas demiþler...

Türkiye’deki ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
“Yalnýz kovboy” geri döndü!..
Gönderen Yunus, Cumartesi, 03 Şubat 2007 15:57

Red Kit'in son macerasý Daltonlar Evleniyor Yapý Kredi Yayýnlarýn'da... Yaratýcýsý Morris'in ölümünden sonra iki yetenek, Achdé ve Gerra, efsaneyi sürdürme kararý aldý ve böylelikle Daltonlar Evleniyor ortaya çýktý. Bu son macerada Daltonlar, bir yandan asýlmak ve evlenmek tehlikesiyle karþý karþýyayken, diðer yandan amansýz düþmanlarý Red Kit'le de mücadele etmek zorunda kalýyor… Red Kit, Düldül, Rintintin, Joe, William, Jack ve Avarel...
Daltonlar Evleniyor, Fransa'dan sonra dünyada ilk kez Türkiye'de yayýmlanýyor.
YKY, dünyanýn en sevilen çizgi romanlarýndan biri olan Red Kit'i yayýmlamayý sürdürecek.

Eray Canberk'in çevirdiði 48 sayfa renkli olarak yayýnlanan Daltonlar Evlen ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it