Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Dynamo 5 blog açýldý
Gönderen Yunus, Salı, 23 Ocak 2007 11:46

Image Comics'ten Mart 2007'de çýkacak olan Dynamo 5; çizer Mahmud A. Asrar yazar Jay Faerber ile beraber kreatörlüðünü yaptýðý aylýk olarak çýkacak olan yeni bir süper kahraman dergisi haberini vermiþtik.

Site Dynamo 5 dergisinin yaratýcý ekibi tarafýndan okuyuculara dergiyi ve içeriðini tanýtmak, yaratým aþamalarýnýn perde arkasýný göstermek ve okuyucular ile iletiþim kurabilmek amacýyla açýldý. Bunlarýn yaný sýra sitede ekip biyografileri, indirilebilir içerik ve röportajlar bulunuyor.
Site adresiwww.dynamo5.com ve Ýngilizce olarak yayýnlanýyor.

Dynamo 5 konusu; [QUOTE] Dünyanýn tanýdýðý en büyük süper kahr ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 12
Gönderen Yunus, Cuma, 19 Ocak 2007 14:13

Aylýk olarak yayýnlanan tek çizgi roman fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 12. sayýsý aþaðýdaki listede bulunan yerlerde  satýþa sunuldu.  Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda. küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz. 12. sayýda Mahmud Asrar, Yýldýray Çýnar, Hakan Tacal ve Cem Dayýoðlu'nun çalýþmalarýný görüyoruz. Ayrýca geri sayým sona erdikten sonra çapa dan süprizlerle karþýlaþabiliriz.

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 12, Fiyat: 2,50 YTL, 32 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi
Fanzinin içeriði;

  • # Yazan-Çizen: Yýldýray Çýnar: Aysel ve G ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Yandým Ali, Karaoðlan'ýn kardeþi gibi
Gönderen Yunus, Perşembe, 18 Ocak 2007 00:15

Yandým Ali, yerli çizgi roman kahramanlarý Karaoðlan, Tarkan, Malkoçoðlu ve Kara Murat'ýn izinden gidiyor. Týpký onlar gibi yakýþýklý, vatan söz konusu olunca ölümü göze alabiliyor, iyi dövüþüyor. Tabii bunlar tesadüf deðil. Çünkü 'Yandým Ali'nin çizeri, 'Karaoðlan Altaylardan Gelen Yiðit'le yerli çizgi romanlarý sinemaya uyarlama furyasýný baþlatan Suat Yalaz

Kadýnlarýn baþýný döndürecek kadar yakýþýklý ve tabii haliyle çapkýn. Maceraperest bir havasý var. Ama kiþisel zevkleri için öyle boþu boþuna serüvenlere atýlma gibi bir durumu yok. Adalet duygusu geliþmiþ, tam bir görev adamý. Özellikle vatan millet söz konusu olunca ölüme gidecek kadar gözü kara. Bir düzine adamý tek baþýna pataklayabili ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Yeni Serüven 4 (10) çýktý!
Gönderen Yunus, Çarşamba, 17 Ocak 2007 19:42

Serüven 4 (10). sayý çýktý. Derginin içeriði ve serven resmi sitesinden yapýlan açýklama;

Yeni sayýmýz çýktý. Büyük bir terslik olmazsa Ocak 17’den itibaren büyük þehirlerde çizgi roman satan seçkin kitapevlerinden dergimize ulaþýlabilecek. Serüven’in yeni sayýsýnýn kapaðý Taner Duran’a ait. Bu sayýmýzda Giardino’dan Grangé’a, Serüven’e özel röportaj veren Manfredi’den Zagor’un genç senaryocusu Burattini’ye, Dylan Dog’tan Hisardaki Vampir’e, Yücel Köksal’dan Ragýp Derin’e, Sururi’den Savaþ Dinçel’e, Crepy’den Avni’ye varýncaya kadar çizgi romaný farklý yazý, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Harley Quinn'in Dönüþü
Gönderen Yunus, Çarşamba, 17 Ocak 2007 19:20

90'li yýllara damgasýný vurmuþ olan Batman çizgi dizisinin bir numaralý yazarý uzun zamandýr Batman: Detective Comics serisinin satýþlarýnýn yükselmesine sebep olan yazarý konumunda. Nisan ayýnda 831.sayýyla birlikte Dini'nin çizgi film için yaratýp da çizgi roman dünyasýna transfer edilen Harley Quinn'in yer aldýðý büyük bir hikaye baþlýyor. Batman, uzun zaman sonra düþmanýyla ilgili yeni gerçekleri öðreneceðe benziyor.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Serüven 4 çýkýyor!
Gönderen Yunus, Pazar, 14 Ocak 2007 13:45

Yeni Serüven 4, salý günü Ankara, Çarþamba'dan itibaren diðer þehirlerimizde, çizgi roman satýlan hemen her yerde bulabilirsiniz.. Yeni Serüven 4 (10) kapaðý, Taner Duran'a ait.
Bu sayýnýn ana konusu Korku çizgi romaný olacak.
Yeni Serüven 4 içinde;
Manfredi'nin özel röportajý,
Korku çizgi romanlarý dosyasý,
Giardino, Hugo Pratt, Burattini, Yücel Köksal, Grangé, Derib, Ambrossini, Boselli röportajlarý;
Nazým Hikmet, Watchmen ve Kunuri çizgi romanlarý,
Lamia Karali'nin kaleminden çizerlik geçmiþi ve Moskova günleri,
Yeþilçamdaki çizgi roman uyarlamalarý;
Dick Tracy, Dylan Dog, Magico Vento, Hisardaki Vampir, From Hell, Avni'deki çizgi romanlar ve daha bir çok ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Asteriks ve Vikingler
Gönderen Mathias Bones , Cumartesi, 13 Ocak 2007 11:59

Galyalý Asteriks, Asteriks ve Kleopatra, Asteriks ve On Ýki Görev, Asteriks Sezar'a Karþý, Asteriks Britanya'da, Asteriks ve Büyük Savaþ ve Asteriks Amerika'da adlý yedi uzun metrajlý çizgi filmden sonra sekizinci uzun metrajlý asteriks çizgi filmi olan Asteriks ve Vikingler, 2006 yýlýnýn Kasým ayýnda Fransa'da gösterime girdi.

DVD'si de piyasaya sunulan film, Fransýz - Danimarka ortak yapýmý. Ayrýca Ýngilizce versiyonu Fransýzca versiyonunun üzerine dublaj olarak yapýlmayýp, film her iki dilde de hazýrlanmýþ.

Asterix DVDlerini Türkçe'ye kazandýran Umut Sanat - Palermo DVD'nin Türkçe versiyonunu gündemine almýþ mýdýr bilinmez; ancak DVDsini ele geçirmiþken, çizgi film hakkýndaki görüþlerimi paylaþayým ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it