Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Asteriks ve Vikingler
Gönderen Mathias Bones , Cumartesi, 13 Ocak 2007 11:59

Galyalý Asteriks, Asteriks ve Kleopatra, Asteriks ve On Ýki Görev, Asteriks Sezar'a Karþý, Asteriks Britanya'da, Asteriks ve Büyük Savaþ ve Asteriks Amerika'da adlý yedi uzun metrajlý çizgi filmden sonra sekizinci uzun metrajlý asteriks çizgi filmi olan Asteriks ve Vikingler, 2006 yýlýnýn Kasým ayýnda Fransa'da gösterime girdi.

DVD'si de piyasaya sunulan film, Fransýz - Danimarka ortak yapýmý. Ayrýca Ýngilizce versiyonu Fransýzca versiyonunun üzerine dublaj olarak yapýlmayýp, film her iki dilde de hazýrlanmýþ.

Asterix DVDlerini Türkçe'ye kazandýran Umut Sanat - Palermo DVD'nin Türkçe versiyonunu gündemine almýþ mýdýr bilinmez; ancak DVDsini ele geçirmiþken, çizgi film hakkýndaki görüþlerimi paylaþayým ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Manara'ya veda vakti
Gönderen Yunus, Cuma, 12 Ocak 2007 13:09

Ýtalyan çizgi romanýnýn zirveye taþýyan Milo Manara'nýn Giuseppe Bergman'ýn macelarýný konu alan serisi Giuseppe Bergman'ýn Odysseia adlý kitapla sona eriyor. Venedikli bir ressamken Fransýz yayýncýlar tarafýndan keþfedilip sonra da þöhreti Amerika'ya taþýyan Manara seksüaliteye kafayý takmýþ bir çizer gibi görünse de okurunu bambaþka bir dünyaya taþýyamayý her zaman baþaran bir isim. Hatta Hikmet Temel Akarsu, Manara hakkýnda Radikal kitap da kaleme aldýðý yazýsýnda onun için "Manara, Fellini'nin deðil, Yeni Dalga'nýn etkisinde hikâyelerini anlatmýþtýr. Godard, Rivette, Chabrol, Resnais, Malle, Truffaut gibi yönetmenlerin filmlerini izleyenler bunu hemen anlayabilirler. Venedikli Üstat bile buna dair ipuçlarý ile doludur" yorumunda ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 30: Evim, Güzel Evim
Gönderen karlýova, Pazartesi, 08 Ocak 2007 20:24

Ken Parker’ýn destansý yolculuðunda, köþe taþý maceralarýndan biri þu anda bayilerde. Bu macerayý düzgün bir çeviri, aslýna saygýlý, kaliteli bir biçimde okuyabildiðimiz için þanslýyýz. Emeði geçenlere, buradan teþekkürler.

Ivo Milazzo’nun bir söyleþi esnasýnda Lily ve Avcý ve Adah ile birlikte en sevdiði maceralar arasýnda bu kitabý saymasýnýn nedeni, öne çýkan insan unsuru. Eve dönüþ temasýnýn iþlendiði albümde, çok farklý yollara sapmýþ iki çoçukluk arkadaþýnýn, Ken ve Dick’in son bir kez düþmanlarýna karþý omuz omuza vermesini izliyoruz. Ýki farklý evde, geçmiþin gölgeleri ve tatlý anýlarýný yansýtan, ebeveynlerin çocuklarýyla ve kendi aralarýndaki diyaloglar çok güçlü, duygular ell ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Giuseppe Bergman serisi tamamlanýyor.
Gönderen Yunus, Pazar, 07 Ocak 2007 17:26

Parantez Yayýnevi yayýnladýðý Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn 9. sayýsý yarýn çýkýyor. Milo Manara'nýn eseri olan Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý dizisi toplam 9 albümden oluþmakta bu yarýn çýkacak kitap ile seri tamamlanmýþ olacak. Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn sersinin 9. kitabýnda yer alan Giuseppe Bergman'ýn Odysseia'sý adlý macera 64 sayfa ve kitapevlerinde 9.50 YTL fiyatla bulabilirsiniz.

Konusu ise þöyle;
"Bir deniz kazasýnýn kurbaný olan GUISEPPE BERGMAN’ý ölmek üzereyken bir tekne kurtarýr.
Teknede genç ve güzel bir kadýn kaptan, genç bir kýz ve kendinin ULYSSES olduðunu iddia eden bir adam vardýr.
Ünlü ef ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Türk sinemasýnda Kovboy Filmi
Gönderen Yunus, Cumartesi, 06 Ocak 2007 12:34

-''KAHRAMAN ÞERÝF'' ADLI FÝLMÝN ÇEKÝMLERÝNE TEMMUZ AYINDA ABD'DE BAÞLANACAÐI BÝLDÝRÝLDÝ

Son yýllarda ataða geçerek korku, gerilim, bilim kurgu gibi deðiþik türlerde baþarýlý yapýmlara imza atan Türk Sinemasý, þimdi de bir kovboy filmine hazýrlanýyor.

Yapým þirketi Ýstanbul Mass Media'dan yapýlan yazýlý açýklamada, ''Kahraman Þerif'' adýný taþýyacak Türk kovboy filminin çekimlerine Temmuz ayýnda baþlanacaðý belirtildi.

Yýllar önce Hürriyet Gazetesinde Murat Bardakçý'nýn kaleme aldýðý Türkiye ve Amerika arasýndaki ilk askeri antlaþmanýn anlatýldýðý tarih yazýsýnýn, bu filmin
ilham kaynaðý olduðu ifade edilen açýklamada, daha sonra yapýlan araþtýrmalarla olduk ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Rodeo 'dan Yeni Yýl þenliði
Gönderen Yunus, Perşembe, 04 Ocak 2007 13:15

Rodeo Kitap 2007'ye çizgi roman severleri mutlu edecek 3 hediyeler ile girdi. 4 Ocak itibari ile Rodeo'dan Ken Parker 30, Rodeo Çizgi Roman Paketi 4 ve 2007 Rodeo Takvimi çýkmýþ bulunuyor. Ýsterseniz bu hediyeler hakkýndaki bilgilere kýsaca deðinelim.

Ken Parker Altýn Seri 30:
Ken Parker Altýn Seri'nin "tam ortasýnda" yer alan 30 numaralý kitabýn ismi, Evim, Güzel Evim... Ken'in anne ve babasýyla tanýþacaðýmýz bu çok özel maceranýn yazarý Giancarlo Berardi, çizeri ve kapak resmi Ivo Milazzo'dan, çevirisi Ay Barka'dan.

2007 Rodeo Takvimi:
Rodeo'nun kahramanlarý 2007'yi muhteþem bir takvimle selamlýyor; Ken Parker ve Dylan Dog baþta olmak üzere çok sayýda çizgi karakter, yerli çizgi romancýlarýn yorumlarýyla 2007 RODEO T ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Fransýz çizgi roman Türkiye’yi tanýtýyor
Gönderen Yunus, Perşembe, 04 Ocak 2007 13:12

Ünlü Fransýz çizgi romancý Michel Vaillant yeni kitabýnda Paris-Dakar rallisinin bir etabýný Anadolu üzerinden geçirdi. Türkiye ve rakýyý tanýttý

Fransýz çizgi roman yazarý Michel Vaillant, Paris-Dakar yarýþlarýnýn organizatörü Rene Metge’in Türkiye’de yapýlan “Rallye d’Orient” rallisinin 4. etabýna, yarýþmacý olarak katýlarak çizgi roman kitabý yaptý. “Cehennemde pistin dýþýnda” isimli çizgi romanda, rallinin Türkiye ayaðý Ankara’dan baþlayarak Sivas-Erzurum-Ürgüp ve Kapadokya’ya kadar uzanýyor. Romanda, yarýþ sýrasýnda yola aniden çýkan Mete adlý bir Türk çocuðuna çarparak yaralayan yarýþçý Vaillant, çocuða yardým ediyor. Türk pilot Jason Tahinc ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it