Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Mighty Avengers
Gönderen Burak Korkmaz, Perşembe, 04 Ocak 2007 12:19

Civil War, pek yakýnda sona ererken savaþ sonrasý Marvel Evreni pek çok sürprize, dolayýsýyla pek çok yeni dergiye gebe. Bunlardan belki de en önemlisi süper star Frank Cho tarafýndan çizilecek olan seri Mighty Avengers, ayný zamanda West Coast Avengers'dan sonra yayýmlanan ikinci aylýk Avengers dergisi olmasý bakýmýndan da önem taþýyor. Keza þimdiye dek Avengers Franchise'ý, Marvel Comics için ne X-Men ne de Spider-Man dergileri ile boy ölçüþebilecek durumda deðildi.

Marvel, Civil War ile birlikte bir noktada Avengers'ý ve üyelerini Marvel Evreni'nin gözdeleri haline getirme çabasý içinde. Mighty Avengers dahilinde Iron Man, Ms. Marvel, Wasp, Black Widow, Sentry, Wonder Man ve Ares


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dr. Fate Geri Dönüyor.
Gönderen Burak Korkmaz, Perşembe, 04 Ocak 2007 11:51

Marvel Evreni için Dr. Strange nasýl büyünün efendisiyse, DC Evreni için de Dr. Fate ayný görevi üstlenen önemli bir karakterdir. Fate miðferinin son taþýyýcýsý Infinite Crisis'e kadar Hector Hall idi. DC'nin ''legacy'' kahramanlarýndan biri olan Dr. Fate, çizgiromanýn altýn çaðýndan günümüze dek farklý karakterlerde can buldu.

Ocak ayýnda ise öncesinde 52'de baþlamýþ olan yeni Dr. Fate arayýþý, çeþitli tek sayýlik serilerle DC Evreni'nde fýrtýna koparacaða benziyor. Sargon The Sorcerer, Black Alice, Detective Chimp, Ibis the Invincible ve Zauriel adýný taþýyan dergiler, kimisi oldukça yeni, kiminin orjini ise Altýn Çað'a dayanan pek çok karakterin Dr. Fate olma mücadelesini i ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Amazonlar Saldýrýyor!
Gönderen Burak Korkmaz, Pazartesi, 01 Ocak 2007 17:12

Infinite Crisis'in üzerinden neredeyse bir yýl geçtikten sonra DC Evreni nisan ayýnda ''Amazons Attack'' adýndaki yeni bir mini-seriyle çalkalanmaya hazýrlanýyor.
6 sayýlýk mini seri hala Catwoman yazmakta olan Will Pfeifer tarafýndan kaleme alýnacak.

Pfeifer'a göre Infinite Crisis sýrasýnda dünyayý terk eden Amazonlar intikamlarýný almak için geri dönmek zorundalar. Wonder Woman serisinin 6. sayýsýyla itibaren bayraðý Allan Heinberg'den devralacak olan Jodi Picoult'un iþbirliðiyle tasarlanan mini seri Wonder Woman'ýn dýþýnda, Artemis, Donna Troy, Wonder Girl ve Catwoman gibi karakterleri de barýndýran önemli projelerden biri.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yeni Fantastik Dörtlü
Gönderen Burak Korkmaz, Pazartesi, 01 Ocak 2007 17:10

Civil War, Fantastik Dörtlü için tam anlamýyla bir çöküþ oldu. Reed ve Susan'in politik görüþlerindeki farklýlýklar Susan'in Kaptan Amerika ile birlikte rezistansa katýlmasýna sebep olurken: Reed en baþýndan beri Tony'nin bir numaralý destekçisiydi. Ben Grimm ise duygusal bir karar vererek ülkeyi terk etti.

Pek yakýnda sonuçlanacak olan Civil War Fantastik Dörtlü için ayný zamanda yeni bir baþlangýç anlamýna geliyor. Mart ayýndan itibaren Dwayne McDuffie tarafýndan yazýlacak olan seride Susan ve Reed'in yerine Marvel'in en yeni çiftlerinden birini: Black Panther ve Storm'u göreceðiz.

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
2006 Yýlýnda Comics
Gönderen Suedehead, Pazartesi, 01 Ocak 2007 15:29

Selamlar ! Yýl sonu deðerlendirmemize hoþ geldiniz. 2007' ye saatler kala , ne zorum varsa , '' geçen sene neler okudum '' diye kendi kendimi sorgulamam akabinde yazmak ihtiyacý hissettiðim bu gereksiz yazýmdan umarým zevk alýrsýnýz.

2006 yýlý. Wow ! Çok hareketli. Yýl; DC Comics' in dev projesi '' Infinite Crisis '' ile baþladý desek yeri olur. 2002 yýlýndan beri tuðlalarý dizen Dc, '' Infinite Crisis '' sayesinde , özellikle ticari anlamda , büyük baþarýlar kazandý. 2005 yýlýnda Marvel faciasý '' House Of M '' ' e göre oldukça baþarýlý bir çizgide ilerleyen hikaye, hýzlý, eðlenceli ve þaþýrtýcý. Krizin hemen sonrasýnda '' One Year Later '' ile ne kadar sistemli ilerlediðini gösteren, 52 gibi haftalýk bir seri ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Erotik kitap skandalý (?!)
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Aralık 2006 23:03

25 Aralýk Pazartesi günü Sakarya Ýl Kütüphanesinde açlýþý yapýlan Çizgi Roman Kitaplýðý ile ilgili bugün çýkan haberler çizgi roman severleri þaþýrttý.

Salý günü Adapazarý Gazetesi; yetiþkinlere yönelik basýlmýþ büyük usta Enki Bilal albümlerinden birinin içindeki bir sayfalýk seviþme sahnesini kitaplýðýn önünde açan çocuðun resmini de kullanarak "Kütüphanede porno" haberi yapýyor.Bu haberin ardýndan ulusal gazetelerden Milliyet gazetesi;
[QUOTE]Halk kütüphanesinde erotik çizgi roman

Adapazarý Ýl Halk Kütüphanesi'nde önceki gün açýlýþý yapýlan Türkiye'nin ilk "Çizgi Roman Kitaplýðý"ndaki bazý kitaplar, içeriklerinde erotik ve abartýlý s ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 11
Gönderen Yunus, Perşembe, 28 Aralık 2006 00:29

Aylýk olarak yayýnlanan tek çizgi roman fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 11. sayýsý Gerekli Þeyler'de satýþa sunuldu. Hafta sonu diðer çizgi roman satýþ noktalarýnda satýþa sunulacak. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda. küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz. 10. sayýda Mahmud Asrar ve Yýldýray Çýnar çalýþmalarý yer alýrken bu sayýda Önder Kýlavuz ve Hakan Tacal'ýn çalýþmalarýný görüyoruz.

Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 11, Fiyat: 2,50 YTL, 28 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi
Fanzinin içeriði;

  • # Yazan-Çizen: Önder Kýlavuz: Arg ...

Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it