Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Fantastic Four 2 ilk fragman
Gönderen Yunus, Çarşamba, 27 Aralık 2006 19:04

15.06.2007'de ABD de gösterime girecek olan Fantastic Four'un 2. filmi Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer'ýn fragmaný yayýnlandý. Bu fragmanda görülen Silver Surfer ile Alev arasýndaki kovalamaca sahneleri özel efeklerle ile hazýrlanmýþ. Bu filmde Sýlver Surfer CGI olarak tasarlanmýþ.

Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer filminin ilk fragmaný yayýnlandý. Fragmanýný izlemek için týklayýn!

Film ile ilgli yorum ve haberleri forumda bulunan Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer ba ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Efsane geri döndü
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Aralık 2006 02:58

Yeni Red Kit albümü "Daltonlar Evleniyor", Fransa'dan sonra ilk kez Türkiye'de yayýmlanýyor

Yapý Kredi Yayýnlarý (YKY), Frankfurt Kitap Fuarý'ndan Red Kit'le döndü... Efsanevi serinin Fransýz yayýncýsý Dargaud ile görüþen Yapý Kredi Yayýnlarý Genel Yayýn Yönetmeni Raþit Çavaþ, "Daltonlar Evleniyor" isimli albümün Ocak 2007'de yayýmlanacaðýnýn müjdesini verdi. Albümün yayýmlanmasýndan hemen önce ücretsiz olarak "Daltonlar Evleniyor" broþürlerini piyasaya çýkaracak olan YKY, 70 parçadan oluþan serinin tamamýný da yayýmlamayý amaçlýyor. YKY, yýl boyunca 6 albüm yayýmlayacak.

Ölüm mü, evlilik mi?
Memleketi Fransa'da piyasaya bir ay önce çýkan "Daltonlar Evleniyor", Fransa'dan sonra ilk kez Türkiye'de ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sandman 1 -Yeniden-
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Aralık 2006 20:19

Arka Bahçe'nin ilk sayýsý tükenen Sandman 1 Düþ Müziði cildinin yeni kapak düzenlemesi ile 2. baskýsýný yaptý. Sandman 1 Aralýk ayý sonunda raflarda yerini alacak.

...Sabahlarý uyandýðmýzda gözlerimizdeki çapaklarýn sahibi Sandman'dir. Uykuya dalmadan önce gelir ve rüya görmemiz için gözlerimize büyülü bir kum serper. Uyanýþa doðru o büyülü zerrecikler çapaklaþýr...

'90'lara damgasýný vuran ve yýllar boyunca yeni sayýlarý merakla beklenen Sandman'in bir kült olmasýnýn arkasýnda birçok neden var. Çizgi roman dünyasýnýn en çok aranýlan çizerleri ve hikayeleri ile film dünyasýný peþinden koþturan Neil Gaiman'ýn birlikte yarattýklarý destansý çiz ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
The Lone Ranger (Maskeli Süvari)
Gönderen Yunus, Perşembe, 21 Aralık 2006 02:32

Western konulu ÇR'larýn comics'te yükseliþi devam ediyor. Önce Loveless, sonra Jonah Hex, Scalped derken þimdi de Lone Ranger.

1933'te George W. Trendle tarafýndan radyo piyesi için yaratýlan Lone Ranger geri döndü. Karakterin uzun bir sinema ve televizyon kariyeri var. 1981'de giþede çok da baþarý getirmeyen The Legend of the Lone Ranger filminin ardýndan televizyon dizileri ve çizgi filmlerle sýnýrlý kalýnmýþ.

En son 2003 yýlýnda Warner Bros tarafýndan çekilen ve 2 saatlik plot bölümle sýnýrlý tutulan bir Lone Ranger dizisi var. 1936'dan 1956'ya kadar tam 18 adet Lone Ranger romaný yazýlmýþ. Lone Ranger'ýn çizgi roman sayfalarýndaki macerasý ise 1948'de baþlamýþ. Gümüþ kurþunlar kullanan karakterin Dell Yayýnevi tara ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
‘Tom ve Jerry’ babalarýný kaybetti
Gönderen Yunus, Çarşamba, 20 Aralık 2006 00:34

William Hanna ile birlikte ‘Tom ve Jerry’, ‘Ayý Yogi’, ‘Taþ Devri’ gibi sevimli çizgi dizi karakterlerini yaratan Joseph Barbera, 95 yaþýnda yaþama veda etti.

Barbera ve Hanna’nýn birlikte kurduklarý Hanna-Barbera Prodüksiyon, ‘Scooby-Doo’ ve ‘Þirinler’ gibi 100’den fazla çizgi film ve animasyon ile ün salmýþtýr. Hanna-Barbera ortaklýðý altmýþ yýldan fazla sürdü. Bu ikili, animasyonlarýnda renkli ve sevimli karakterleri kullanarak kendilerine özgü bir çizgi film stili geliþtirdiler. Popüler kültürden de oldukça etkilendiler. Bu çizgi filmler, farklý espri anlayýþlarý ve öyküsel anlatým dilleri ile televizyonun ilk ‘canlandýrýlmýþ’ programlarýydý.


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Sakarya Ýl Halk Kütüphanesi'nde Çizgi Roman Kitaplýðý
Gönderen Yunus, Cumartesi, 16 Aralık 2006 15:46

Çizgi Roman Okurlarý Platformu ve Toplum Gönüllüleri Vakfý'nýn birlikte organize ettiði ve Sakarya Ýl Kütüphanesi'de görevli çizgi roman sever Þener Yelkenci'ninde katkýlarý ile "Benim Kütüphanem Projesi" çerçevesinde Sakarya Ýl Halk Kütüphanesi'nde Çizgi Roman Kitaplýðý çeþitli etkinliklerle 25 Aralýk'ta açýlýyor. Duyuru metni:

ÇÝZGÝ ROMAN KAHRAMANLARININ KÜTÜPHANELERE YOLCULUÐU BAÞLIYOR

Toplum Gönüllüleri Vakfý’nýn (TOG) Türkiye genelinde sürdürdüðü Benim Kütüphanem Projesi’ne Çizgi Roman Okurlarý Platformu’ndan (ÇROP) Ýþbirliði.
Çizgi Roman Okurlarý Platformu (ÇROP) üyeleri; çocuklarýn, ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mahmud A. Asrar'da Image Comics'te
Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Aralık 2006 16:45

Çizerlerimiz yurt dýþýnda çizgi roman devleri ile çalýþmaya baþlýyor. Image Comics'ten mart 2007'de yayýnlanacak Dynamo 5; çizer Mahmud A. Asrar yazar Jay Faerber ile beraber kreatörlüðünü yaptýðý aylýk olarak çýkacak olan yeni bir süper kahraman dergisi. Çapa dergilerindeki hikaye ve çizimleri, 3 sayý çýkan Resimli Roman dergisinde Melek ve Rodeo Strip dergisindeki Pýrýl Kýz karakterleri ile çizgi roman severler tarafýndan yakýndan tanýnan Mahmud A. Asrar Digital Webbing adlý firmadaki çalýþmalarý ile adýný Amerikan çizgi roman severlere duyurmaya baþlamýþtý. Ýnanýyoruz ki, Image Comics yayýnlarýndan çýkacak olan Dynamo 5 adýnýn kalýcý ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it