Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Mahmud A. Asrar'da Image Comics'te
Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Aralık 2006 16:45

Çizerlerimiz yurt dýþýnda çizgi roman devleri ile çalýþmaya baþlýyor. Image Comics'ten mart 2007'de yayýnlanacak Dynamo 5; çizer Mahmud A. Asrar yazar Jay Faerber ile beraber kreatörlüðünü yaptýðý aylýk olarak çýkacak olan yeni bir süper kahraman dergisi. Çapa dergilerindeki hikaye ve çizimleri, 3 sayý çýkan Resimli Roman dergisinde Melek ve Rodeo Strip dergisindeki Pýrýl Kýz karakterleri ile çizgi roman severler tarafýndan yakýndan tanýnan Mahmud A. Asrar Digital Webbing adlý firmadaki çalýþmalarý ile adýný Amerikan çizgi roman severlere duyurmaya baþlamýþtý. Ýnanýyoruz ki, Image Comics yayýnlarýndan çýkacak olan Dynamo 5 adýnýn kalýcý ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Klan fanzin 8
Gönderen Yunus, Perşembe, 14 Aralık 2006 14:36

Klan Çizgi Rýman Fanzin 8. sayý çýktý. Dergi içinde Emir bey, Kýlýçkýran, Kelebek, Danos kýzlarý, 1000000 14 Þubat çizgi romanlarý bulunuyor. Ön kapak resmi mehmet Sevinç'e arka kapak resmi ise Hakan Tacal'a ait, 40 sayfalýk derginin fiyatý 3 YTL. Aþaðýda ön izleme sayfalarýnda resimlerin üstününe týklayarak büyük hallerini görebilirsiniz.

Ýçindekiler;

  • Kapak: Mehmet Sevinç
  • Arka Kapak: Hakan Tacal
  • # Yazan: Hakan Tacal Çizen: Selim Kurt: Kýlýçkýran
  • # Yazan-Çizen: Bülent Sarýlar: Kelebek 2.Bölüm
  • # Yazan-Çizen: Hakan Tacal: Emir Bey 3. Bölüm
  • # Yazan-Çizen: Gök ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
The Portent
Gönderen Erdem Denizlioðlu, Perşembe, 14 Aralık 2006 12:21

Ýsveçli illüstratör Peter Bergting'in epik çizgi romaný The Portent'ýn hikayesi, güçlerini kontrol edemeyen, yanlýþ tercihleri nedeniyle bir kahraman olmaktan oldukça uzak, çevresinde olup bitenlere ve insanlara karþý kayýtsýz Milo'nun üzerine kurulu. Aslýnda Fantastik edebiyat okurlarýnýn yabancýsý olmadýðý, son derece kliþe bir öyküyle karþý karþýyayýz. Kendini tanýma aþamasýnda olan genç bir adam, Dünyayý deðiþime uðratan þeytani güçler... Ancak Bergting, bu klasik hikayeyi farklý bir biçimde yorumlamýþ. Derginin bütününe baktýðýnýz vakit, (karakter tasarýmlarý, silahlar, mekanlar, öykü vb.) birbiriyle oldukça uyumsuz gibi gözüken Ýskandinav Mitlerinin ve Antik Çin'e ait öðelerin ustalýkla harmanlanýp okura sunuldunuld ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Kostümsüz Kahraman
Gönderen Yunus, Pazar, 10 Aralık 2006 14:09

Belki "Smallville"in final bölümünün nasýl sonlanacaðýný tahmin edebiliyoruz, ama o noktaya varana kadar yazarlarýn nasýl bir yel izleyeceði meçhul. Efsaneyi daha iyi tanýmak adýna bu heyecanlý takipte nerede olduðumuzu bilmekte fayda var.

Superman olmak pek çok çocuðun oyununa dahil olmuþ, hayallerini süslemiþtir. Yabancýsý olduðu bir ülkeye hatta gezegene gelip, kültürünü özümseyen, kendini geliþtirip insanlar için faydalý kýlan bir kahraman. Suçlulara karþý savaþ veren, muhtaca yardým eli uzatan kendisi gibi güçlü ve sarsýlmaz bir e,tik ve adalet anlayýþýna sahip bir kahraman. Çizgi roman okuyucusu olmasanýz ve filmlerini izlememiþ olsanýz da efsane hakkýnda herkesin bildiði ortak bilgilere sahipsin ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mister No Speciale 16
Gönderen Batuhan Cantürk, Cumartesi, 09 Aralık 2006 13:38

Mister No veda ediyor! haberimizde Bonelli'nin Aralýk ayýnda Guido Nolitta yazdýðý Stefano Di Vitto ve Roberto Diso çizeceði Una Nuova Vita adlý macera ile Mister No'nun yayýnýna son verileceði belirtmiþtik.
Fakat Mister No severlere bu sefer sevindirici bir haberimiz var. Senaryosunu Mignacco, çizimlerini Busticchi/ Paesani yaptýðý Mister No Specile serisinin 16. sayýsý mayýs 2007'de çýkýyor. Böylece Oðlak/Maceraperest Çizgiler dörtlüyü (13-14-15-16) tamamlayarak 5. Efsanevi maceralar (dobiþko) albümünü yayýnlayabilir.

Sergio Bonelli Sitesinde Masiero, bu satýrlarý yazmak gerçekten zor diye ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Je Suis Legion (I am Legion)
Gönderen karlýova, Cumartesi, 09 Aralık 2006 02:23

Humanoids Associés sitesinde yer alan bir habere göre, serinin Fransa'da Ocak'ta yayýnlanan 2. albümü "Vlad" için yapýlan multimedya tanýtým, "Palais de la BD" kuruluþu tarafýndan yýlýn en iyi albüm tanýtým çalýþmasý seçildi. Aþaðýdaki linke týklayýp eðlenceli birkaç dakika geçirebilirsiniz. Baþtaki karakter tanýtýmlarý biraz uzun ve yazýlar Fransýzca ama sonuna dek bekleyin, deðecek.

Tanýtýmý görmek için linke týkladýðýnýzda açýlan pencerede sol yukarýda "Bande Annonce" baþlýðýna týklayýp flash tanýtýmýn yüklenmesini beklemek lazým.

Fransýz senarist Fabien Nury ve Amerikalý çizer John Cassaday'in (Planetary ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tex 58-59-60
Gönderen Oðuz Özteker, Cuma, 08 Aralık 2006 01:58

BüyütTex 58 - Kale Yolunda
Tex 59 - Mescaleros
Tex 60 - Kanýnýn Son Damlasýna Kadar

Yazan: Mauro Boselli
Çizen: Jose Ortiz
Çeviren: Ay Barka

Üç sayý süren maceranýn tamamlanmasýyla birlikte, ilk defa Ocak 2002'de yayýmlanan bu serinin tam beþ yýldýr düzenli olarak devam ettiðini ve iki binli yýllarda yayýmlanan en uzun dizi olduðunu görüyoruz. Bugün itibariyle, kütüphanelerimizde, 60 sayýlýk bir Tex dizisi bulunuyor.

Maceranýn çizimleri, taramalarý ile ünlü Ortiz'e ait. Bence, siyah ve tonlarýnýn aðýrlýklý olduðu, bol gölgeli bu çizimler Tex'e ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it