Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Hoz Comics'ten Yeni Yýl kampanyasý
Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Aralık 2006 22:06

Hoz Comics'ten Yeni Yýl kampanyasý;
 
Yeni yýl yaklaþýyor... Çok yakýnda herkes annesine, babasýna, abisine, kardeþine, dayýsýna, amcasýna hediye almanýn telaþýna düþecek...
Oysa siz... Hiç bu telaþý yaþamayacaksýnýz...
Dünyanýn en güzel hediyesi kuþkusuz kitap...

Hele bu kitap yýllarca bizleri büyüten, küçücükken gizli gizli gizli okuduðumuz, mahalle aralarýnda, sinema önlerinde arkadaþlarýmýzla takas ettiðimiz, üzerinde para kaydýrdýðýmýz bir çizgi roman ise... Bunun keyfi çok daha fazla olur kuþkusuz... Bizi bir anda yýllar öncesine, çocukluðumuza geri götüren hep o çizgi romanlar deðil mi? Ýþte yaklaþan yeni yýla özel olarak Hozcomics dünün küçüklerini bugünün büyüklerini daha da çok se ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çocuk edebiyatý ve çizgi roman
Gönderen Yunus, Pazar, 03 Aralık 2006 16:22

%100 yerli üretim çizgi roman SELEN Uçanabalýk Yayýnlarý tarafýndan basýlmýþtý. Eseri Aysel Gürmen kendi öykülerinden çizgi romana uyarladý Uður Köse çizdi. Aralýk ayý içerisinde "Çocuk edebiyatý ve çizgi roman" konulu panelde konuþma yapacak olan Aysel Gürmen þunlarý söylüyor:

Bir bölümünde de çizgi romana olan tepkileri komik bir biçimde anlatacaðým ve çizgi romanýn keyifli biþey olduðunu bir sanat olduðunu , korkulacak biþey olmadýðýný yine eðlenceli bir bicimde anlatacaðým. Selen'in çizgi romanýný göstereceðim. ne kadar hevesle yapýldýðýný üstüne atlanacaðýný düþündüðümüzü ama nasýl bir tepkiyle karþýlaþtýðýmýzý anlatacaðým...

Baþka þeyler de konuþacaðým tabii ki de... ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
FABLES
Gönderen Gotham Knights, Cuma, 01 Aralık 2006 12:41

Yazarý: Bill Willingham
Çok çok da uzun olmayan bir zaman önce Kýzýlay'da takýlýrken acaba Fables 1. cildi alsam mý yoksa almasam mý diye düþünen bir adam varmýþ... ve rasgele Dost kitapevine girip þöyle bir alt katýna bakmýþ, birde ne görsün Fables 1. cilt arada derede rafýn birinde duruyor.Bunun ilahi ( :roll: ) bir iþaret olduðunu düþünen adam, hemen almýþ cildi ve güzelce bir okumuþ, ama muradýna erememiþ çünkü 2. 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. cildi de istiyormuþ.... :P

Willingham'ýn Eisner ödüllü serisi Fables, 1. cildinden gördüðüm kadarýyla çok yüksek potansiyellere sahip bir seri. (ki ileride o potansiyeli gösterip Eisner'ýný da almýþ zaten :) ) Vertigo tarafýndan yayýnlanmakta olan bu ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog #20 ve Ken Parker #29
Gönderen Yunus, Cuma, 01 Aralık 2006 02:10

Ken Dylan Dog #20 ve Ken Parker #29 bayilerdeki yerini aldý.

Ken Parker Altýn Seri 29 - Muhteþem Silahþör adlý macerada Ken Parker Vahþi Batý'nýn 'gerçek' efsanelerinden Wild Bill Hickok'u aðýrlýyor.
Silahýna davranmakta 'en hýzlý' olanýn her geçen gün yeni bir rakiple karþýlaþtýðý, yeni kurulmuþ kasabalarda bile mezar taþlarýnýn hýzla arttýðý bir dönem... Efsane olmak için, bir baþka efsaneyi öldürmek gerekiyor... halk, sokak ortasýndaki düellolara da, efsaneler dinlemeye de bayýlýyor... Peki ya, bu gerçekliðin aykýrý adamý Ken? Bir 'unvan' düellosu söz konusu olduðunda, o kimin tarafýnda yer alacak?
Cevap, Muhteþem Silahþör'de...
...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Yýldýray Çýnar Image Comics'te
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Kasım 2006 23:36

Karabasan ve Çapa Fanzin dergilerinde yakýndan tanýdýðýmýz Yýldýray Çýnar Ýmage Comics'e sürekli çizmeye baþladý. jay faerber'in yazarlýlýðýný yaptýðý Noble Causes dergisinin þubat 2007'de çýkacak 27. sayýsýndan itibaren derginin çizerliðini üstlenecek. Dergide yer alacak ve Ýmage Comics forumunda da yayýnlanan 3 sayfas ön izleme bölümümüzde yer alýyor.

Ayrýca bu hafta ABD'de çýkan Digital Webbing Presents 31. sayýnýn çizer yine Yýldýray Çýnar. Bu dergide yer alan örnek çizimleri aþaðýda ön izleme bölümümüzde yer alýyor. Bunun yanýnda aylýk olarak yayýnlanan Çapa Çizgiroman Grubu Sunar'da da Son Kahraman adlý hikayeyi yazýp resimlemekte. Doðrusu bu kadar enerjiyi nasýl bulduðunu merak ettiðimiz ve yaptýðý ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Dedektif Nik
Gönderen Yunus, Pazartesi, 27 Kasım 2006 23:08

Dedektif Nik'in az þiddet, bol centilmenlik içeren maceralarý Birkaç kuþaðýn takip ettiði, tüm dünyada 50 yýldan uzun süre yayýmlanan Dedektif Nik'in sekiz "soluk kesen" macerasý kitap haline geldi Yýl 1946. Çizer Alex Raymond II. Dünya Savaþý'ndan henüz dönmüþtür. Daha önce Flash Gordon (bizde bilindiði adýyla Baytekin), Secret Agent X-9 (Gizli Ajan X-9) gibi çizgi romanlar ortaya çýkarmýþ ve baþarýlý olmuþ bir isimdir. Ama artýk yeni bir þeyler yapmak ister. Ve dedektif Rip Kirby'yi yaratýr. Rip Kirby hemen ünlenir. Bu salon beyefendisi tavýrlý dedektif, Raymond'u kariyerinin zirvesine taþýr. Raymond 1949'da, alanýnýn en prestijli ödülü olarak kabul edilen Reuben'i alýr. Ve bu çizgi roman 1999'da Rip emekliliðini ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çizer Dave COCKRUM'u kaybettik
Gönderen Erdem Denizlioðlu, Pazartesi, 27 Kasım 2006 22:18

Türkiye'de X-Men Klasik Maceralar adý altýnda yayýnlanan Uncanny X-Men çizerlerinden Dave Cockrum Pazar akþamý 63 yaþýnda yaþama gözlerini yumdu. Uzun süredir diyabetik hastasý olan Cockrum þeker hastalýðýyla beraber ortaya çýkan saðlýk problemleri yaþamaktaydý. 11 Kasým 1943, Oregon doðumlu çizer çizgi romanlarla erken yaþlarda tanýþmýþ. Bir söyleþide çocukluðunda favori çizgi romanlarýnýn Fawcett Comics'in Captain Marvel'i (DC'deki adýyla Shazam), Quality Comics yayýnevinin Blackhawk'ý olduðunu söylemiþ. Cockrum ilk olarak Vampirella'nýn yayýncýsý Warren Publishing'de çalýþmýþ. Kýsa bir süre çizer Murphy Anderson'ýn asistanlýðýný yapan çizer o dönemde < ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it