Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Çizer Dave COCKRUM'u kaybettik
Gönderen Erdem Denizlioðlu, Pazartesi, 27 Kasım 2006 22:18

Türkiye'de X-Men Klasik Maceralar adý altýnda yayýnlanan Uncanny X-Men çizerlerinden Dave Cockrum Pazar akþamý 63 yaþýnda yaþama gözlerini yumdu. Uzun süredir diyabetik hastasý olan Cockrum þeker hastalýðýyla beraber ortaya çýkan saðlýk problemleri yaþamaktaydý. 11 Kasým 1943, Oregon doðumlu çizer çizgi romanlarla erken yaþlarda tanýþmýþ. Bir söyleþide çocukluðunda favori çizgi romanlarýnýn Fawcett Comics'in Captain Marvel'i (DC'deki adýyla Shazam), Quality Comics yayýnevinin Blackhawk'ý olduðunu söylemiþ. Cockrum ilk olarak Vampirella'nýn yayýncýsý Warren Publishing'de çalýþmýþ. Kýsa bir süre çizer Murphy Anderson'ýn asistanlýðýný yapan çizer o dönemde < ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Serüven'e abonelik baþladý.
Gönderen Yunus, Cumartesi, 25 Kasım 2006 17:36(...) Ona aþýk olacak ya da ondan nefret edecek bir noktaya henüz ulaþmýþ deðilim, bu bir sempati ve dostluk iliþkisi. Hayatýmýn þu döneminde kendimi Corto Maltese ile beraber kalmak zorundaymýþým gibi hissediyorum. Ýrlanda’ya geliyorum ve Corto Maltese burada; Danakil’e gidiyorum, Corto Maltese orada; Venedik’e gidiyorum....Nereye gitsem orada ve Corto Maltese’nin yaptýklarýndan baþka bir þey yapamýyorum.

Serüven'in 10 Ocak'ta çýkacak olan sayýsýnda ölümünden önce yapýlmýþ son röportajlarýndan biriyle Pratt yer alacak. Ayrýca Yeni Serüven dergisine ulaþamamaktan þikayetçi bir çok çizgi roman sever için Serüven Ekibi Abonelik sistemi oluþturdu. Yeni Serüven'e abonelik koþullarý ile ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Büyülü Rüzgar: 50
Gönderen Oðuz Özteker, Cuma, 24 Kasım 2006 14:38

BüyütÇamur
Yazan: Gianfranco Manfredi
Çizen: Bruno Ramella

Açýlýþ bölümünde, köpeði Þimþek ile koþu yarýþý yapan Kýzýlderili delikanlýsý Çamur'un hikâyesi bu.

Kabilesi tarafýndan þehre gidip orada küçük hýrsýzlýklar yapmakla suçlanan Çamur'un asýl amacý ninesi Kiraz Çekirdeði'ni ufak tefek hediyelerle mutlu edebilmektir. Bu sebeple, sahtekâr bahisçi Sonny'nin düzenlediði koþu müsabakalarýna katýlýr.

Ýlk olarak Çamur'un Ýsveçli Gunnar ile yaptýðý yarýþý izliyoruz... Gerçekten heyecanlý ve görülmeye deðer olan bu kareler, sadece çizgilerle nelerin anlatabildiðine dair güzel bir örnek... ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 10
Gönderen Yunus, Perşembe, 23 Kasım 2006 23:46

Aylýk olarak yayýnlanan tek çizgi roman fanzini Çapa Çizgiroman Grubu Sunar 10. sayý çizgi roman satýþ noktalarýnda satýþa sunuldu. Dergiden ön izleme sayfalarý aþaðýda. küçük resimlerin üstüne týklayarak büyük hallerini görebilirseiniz, ayrýca kapak resminin büyük halini görmek için saðdaki kapak resmine týklamanýz yeterli. Çapa Çizgiroman Grubu Sunar , Sayý 10, Fiyat: 2,50 YTL, 20 sayfa.+ kapak, siyah beyaz fotokopi fanzinin içeriði;

  • # Yazan-Çizen: Yýldýray Çýnar: Son Kahraman
  • # Yazan-Çizen: Mahmud Asrar:Vaþak
...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
KARÝKATÜR VE EÐÝTÝM GÜNLERÝ
Gönderen Yunus, Perşembe, 16 Kasım 2006 20:52

Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði ve Ýzmir Büyükþehir Belediyesi-Ýzfaþ iþbirliði ile düzenlenen Karikatür ve Eðitim Günleri etkinliðimiz 18-19 kasým 2006 tarihlerinde Ýzmir Fuar alaný içinde 1 nolu Hol toplantý salonunda (Fuar Basmane Kapýsý) gerçekleþtirilecektir. Günümüz eðitim sistemindeki yeni arayýþlardan biri de karikatürün derslerde bir araç olarak kullanýlmasýdýr. Ezbersiz eðitimin geliþmesindeki en ilgi çekici ve etkileyici unsurlardan biridir karikatür.Yapýlan araþtýrmalara göre günümüz gençliðinin en çok okuduðu, üzerinde konuþup tartýþtýðý yayýnlarýn baþýnda mizah dergileri gelmektedir. Gençlerin bu ilgisini derse yöneltebilmek için öðretmenin ele alacaðý konuyu sýnýfta karikatür ile anlatmasýnýn daha etkili olacaðý düþünülmekte ve bu konudaki arayýþ ve uygulamaya yönelik giriþimler ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Tex Büyük Albüm 15
Gönderen Oðuz Özteker, Pazartesi, 13 Kasım 2006 11:55

Bu kitabýn birçok özelliði var; ama bence, Tex'in ülkemizde, kaliteli ve kalýn bir beyaz kâðýt üzerine ilk defa renkli olarak basýlmasý en önemlisi... Böylece, kimi zaman bulutsuz bir gökyüzü gibi umut veren, bazen de çeliðin sertliðini anýmsatan gözlerindeki maviliði kolayca fark edebiliyorsunuz.

Diðer taraftan, renkli kareler, Vahþi Batý'nýn çetin doðal koþullarýný daha büyük bir hayranlýkla izlememize neden oluyor. Daðlarý, ovalarý, yeþillikleri, gündoðumunu, günbatýmýný, gökyüzünün gece görüntülerini, yaðan yaðmuru ve hatta silahlardan tüten dumanlarý bile renkli görmek, son derece keyifli...

Þayet, cildin arka ka ...


Yorum Yaz(2), Hepsini Oku
Arka Bahçe ve Marmara Çizgi daha ucuz!
Gönderen Yunus, Pazar, 12 Kasım 2006 19:32

Arka Bahçe ve Marmara Çizgi çizgi romanlarýna ve Fantastik Kurgu kitaplarýna   daha ucuza sahip olabileceksiniz.
www.frpnet.net adresindeki Ýndirimli kitap satýþý sayesinde  Sandman, V for Vendetta, Sin City, Constantine, XIII ve Enki Bilal gibi çizgi romanlarýn yaný sýra Yüzüklerin Efendisi, Unutulmuþ Diyarlar, Ejderha Mýzraðý, Ravenloft ve Zaman Çarký gibi bir çok seriyi resmi satýþ fiyatlarýndan %20-%40 indirimlerle almanýz artýk mümkün.
Artýk Fantastik Kurgu kitaplarýna daha ucuza ve daha kolayca ulaþabileceksiniz. Fiyat listelerini ve kitap alým þartlarýný görmek için


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it