Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Giuseppe Bergman 8: Yýldýzlarý Görmek
Gönderen Yunus, Cumartesi, 11 Kasım 2006 15:41

Parantez Yayýnevi yayýnladýðý Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn 8. sayýsý çýktý. Milo Manara'nýn eseri olan Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý dizisi toplam 9 albümden oluþmakta. Parantez yayýnlarýnýn seriyi bitirmesine sadece bir kitap kaldý. 9. sayýyý yayýnladýktan sonra Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý dizisini tamamlamýþ olacak. Giuseppe Bergman'ýn Maceralarý'nýn 8'deki Yýldýzlarý Görmek adlý macera 60 sayfa ve kitapevlerinde 9.50YTL fiyatla bulabilirsiniz.

Konusu ise þöyle;
"Oyunlarla yaþayan bir genç kýz? Sanat tarihi kitabýndaki resimleri gerçek olarak kabul edip onlarý yaþayan bir genç kýz? Bu oyun sonun ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
XIII Cilt 1: Kara Güneþin Günü
Gönderen Oðuz Özteker, Çarşamba, 08 Kasım 2006 10:53

Robert Ludlum'un, ülkemizde ilk defa Altýn Yayýnlar tarafýndan, "Ürperti" ismiyle basýlan daha sonra "Geçmiþi Olmayan Adam" baþlýðýyla yeni baskýsý yapýlan kitabýný okuyanlar, Matt Damon'un baþrol oynadýðý ayný adlý filmi veya 1988 yýlýnda Roger Young tarafýndan yönetilen (baþrollerini Donald Moffat ve Jaclyn Smith'in oynadýðý) televizyon dizisini izleyenler bilirler; XIII, bu kitaptan esinlenerek hazýrlanmýþ bir çizgi roman serisidir.

Sahil kenarýndaki iki katlý evlerinde yaþayan Sally ve Abe yetmiþli yaþlarýndaki bir çifttir. Kayalýklarýn üzerinde oltasýyla balýk tutan Abe öðle yemeði vaktinde yanýna gelen ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ýzmir'de Çizgi Roman Belgeseli Gösterimi
Gönderen Yunus, Pazartesi, 06 Kasım 2006 15:44

Türkiye'de bir ilk, geçen yýl yapýlan Çizgi Roman ile ilgili belgesel filminin 7. Uluslararasý izmir Kýsa Film festivali içinde 8 Kasým çarþamba saat 19 da Fransýz Kültür merkezinde gösterimi var. Tüm çizgi roman seveler davetlidir. ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Mister No veda ediyor!
Gönderen Yunus, Pazar, 05 Kasım 2006 14:01

Mister No'nun Ýtalya'da satýþlarýnýn 20-25 bin aralýðýnda kilitlenmesi nedeni ile Mister No kapanacak söylentileri bir süredir çýkmaktaydý. Bir çok Mister No hayraný bunun söylentilerin gerçekleþmeyeceðini umut ederken Bonelli'den Aralýk ayýnda Guido Nolitta yazdýðý Stefano Di Vitto ve Roberto Diso çizeceði Una nuova vita adlý macera ile Mister No'nun yayýnýna son verileceði açýklandý. Ayrýca baþka bir yayýnevinden de Mister No'nun devam etmeyeceðini de belirtti.

Bonelli'nin satýþlar 30 binin altýna düþtüðünde yayýný kapatmak gibi katý bir kuralý var. (Ayný kural Ken Parker, Nick Raider gibi çizgi romanlarda da uygulanmýþ ve kapatýlmýþtý.) N ...


Yorum Yaz(1), Hepsini Oku
Dedektif Nik
Gönderen Yunus, Cumartesi, 04 Kasım 2006 15:14

Genellikle Çocuk kitaplarý yayýnlayan Marsýk yayýncýlýk, çizgi roman dünyasýna Horozþekeri Çizgi Kitaplar Çizgiroman Arþiv Dizisi'yle adým atýyor. Ýlk kitabý ise 285 sayfalýk Dedektif Nik (Rip Kirby) albümünde John Prentice tarafýndan çizilen 8 polisiye öyküsü yer alýyor.

Dedektif Nik (Rip Kirby) ile baþlattýðý seriye, Mandrake, Kýzýlmaske (Phantom) ve Baytekin (Flash Gordon) ile sürdürecek. Batýda yaygýn þekilde yayýnlanan Hommage (sanatçýya saygý) albümlerini ülkemizde yayýnladýðý için tebrik etmek gerekiyor.

Kýsaca Dedektif Nik (Rip Kirby)'den bahsetmek gerekirse;

[QUOTE]Dünyanýn en sevilen çizgi roman kahramanlarýndan biri olan ve 50 yýldýr Türk okurlarýnýn da Hürriyet Ga ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Ken Parker 28 yakýnda!
Gönderen Yunus, Pazar, 29 Ekim 2006 18:31

Rodeo'dan Ken Parker ve Dylan Dog'un yeni sayýlarý hakkýnda yaptýðý açýklama;
"Bayram tatilinden kýsa bir süre sonra, 28. kitabý bayiinizde bulabileceksiniz...


Vahþi Batý'nýn aykýrý adamý, Oliver Price Vakasý ile pek yakýnda karþýnýza çýkacak. Ken Parker Altýn Seri'nin 28 numaralý bu kitabýný, Dylan Dog Klasik Seri'nin çift maceralý 20. kitabý izleyecek. Her iki yayýnla ilgili açýklamalara, önümüzdeki hafta Resmi Rodeo sitemizde  yer ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
DC'den yeni bir seri, SCALPED
Gönderen Yunus, Cumartesi, 28 Ekim 2006 21:35

SCALPED #1
Yazan: Jason Aaron, Çizen: R.M. Guéra, Kapak: Jock.
32 sayfa, $2.99, 3 Ocak'ta çýkýyor.

Scalped'in konusunu kýsaca özetlemek gerekirse; ana karakter kýzýlderililere ayrýlmýþ bölgedeki fakirlikten kaçýyor. Yýllar sonra döndüðünde, yeni kurulan kumarhane dýþýnda bir þeyin deðiþmediðini, yerlilerin uyuþturucu ve suç bataðýna saplandýklarýný görür. Eski Kýzýlderili haklarý savunucusu kabile reisi, mafya reisi olmuþtur. Kahramanýmýz avanta'dan payýný almayý mý seçecek yoksa Kýzýlderili gururunu geri getirmeye mi çalýþacaktýr?

Badland manzaralarý, sex, kumar, çatýþma, mafya, kiralýk katiller...
Kara bir seri için tüm öðeler güzelce eklenmiþ gibi. Bakalým sonuç da ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it