Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Kýsa Kýsa...
Gönderen Yunus, Pazar, 24 Eylül 2006 13:35

Marmara Çizgi, Arka Bahçe ve Lâl Kitap'tan kýsa kýsa haberler;

Ülkemizde Frankofon alanýnda bir numara olma yolunda olan Marmara Çizgi tarafýndan yayýnlanacaðý duyurulan XIII kýsa bir süre sonra baskýya verilecek. Þu anda son düzeltmeleri yapýlan XIII dizisinin ilk kitabý kýsa üsre içinde çizgi roman sevlerin ellerinde olacak. Son haberleri yine buradan alabilirsiniz.

Amerikan çizgi romanlarýn ülkemizdeki en büyük yayýncýsý Arka Bahçe yayýncýlýk uzun süren sessizliðini Sandman ile bozdu. Uzun süredir beklenen yeni Sandman cildi Sandman 6: Fabllar ve Yansýmalar baskýya verildi. Haftaya çizgi roman severlerle buluþacak.

Bir çok Bonelli kahramanýný yayýnlayan Lâl Kitap tarafýndan yayýnlanan Martin Myster ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
WildStorm Yeniden
Gönderen Yunus, Cumartesi, 23 Eylül 2006 21:56

Ýlk baþta Ýmage Comics bünyesindeyken Jim Lee tarafýndan Dc Comics'e satýlan WildStorm yeni yaratýcý ekiplerle eski serilerini tekrar çýkarmaya hazýrlanýyor ;

The Authority: 1999 yýlýnda yazar Warren Ellis ve çizer Bryan Hitch'in olay yaratan serisi Authority, Ekim ayýnda yeni bir ekiple yeniden yayýnlanmaya baþlayacak. Grant Morrisson ve Gene Ha'nýn hazýrlayacaðý seri þimdiden kapsama alanýma girdi. Merakla bekliyor(uz)um.


Gen 13 : 90'larýn ünlü serisi dönüyor. Hemde pek sevdiðim, kadýn yazar ekolünün tartýþýlmaz en iyisi Gail Simone ve yükselen çizer Talent Caldwell (Superman: Godfall) tarafýndan.

The Midnighter: Gart Ennis'in karanlýk zihni bu sefer anlaþýlmaz kahraman Midnighter'ý yoruml ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Le Fleau des Dieux (Tanrýlarýn Gazabý - Atilla)
Gönderen Yunus, Pazartesi, 18 Eylül 2006 22:35

Roma Ýmparatorluðu ve Hunlar arasýnda tarihteki çatýþmanýn, gelecekte ve uzayda geçen bir adaptasyonu. Galaktik Roma Ýmparatorluðu Orbis, 1000 yýldýr hükmü altýndaki yýldýz sistemlerinde barýþ ve düzeni korumaktadýr. Barýþ Hunlarýn Aquincum sistemine saldýrmalarýyla son bulur. Mitolojik ve tarihsel unsurlarýn harmanlandýðý, entrika ve romansýn da senaryoyu tamamladýðý 6 albümlük bir seri.

Senaryo Valerie Mangin, çizimler ise genç Yugoslav Aleksa Gajic'ten. Ozellikle uzay gemisi, mimari yapýlar, heykellerdeki baþarýlý yorumlarý dikkati çekerken, kimi okurlar desenleri çok statik bulmuþ. Biraz comics çizimlerini, özellikle Ross'u andýrýyor gibi geldi bana. ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Borgia 1
Gönderen Yunus, Çarşamba, 13 Eylül 2006 13:55

Daha önce duyurusunu yaptýðýmýz Marmara Çizgi'nin 3 ciltlik Borgia serisinin ilk cildi olan Papa Ýçin Kan 18 Eylül'de çizgi roman seveler ile buluþuyor. 52 sayfa renkli 18+ cinsellik ve þiddet içerir uyarýsý ile çýkacak olan Jodorowsky Alejandro ve Milo Manara ikilisinin Borgia Papa Ýçin Kan cildi konusunda yayýnevinin vermiþ olduðu özet;

"Roma, Artýk kutsal bir þehir deðil; dini, ahlaký kalmamýþ bir kaos ortamý. Borgia ailesi, tarihin hem ilk mafyasý ve de onlarýn en ustasý…"
Papalýk seçimleri sýrasýnda yaþanan entrikalarý konu alan kitap yayýnl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Zahiri 2
Gönderen Yunus, Perşembe, 07 Eylül 2006 09:58

Zahiri'nin 2. sayýsý dolu dolu, tam 48 sayfa olarak satýþ noktalarýndaki yerini aldý. Zahiri evreni karakterlerinden; Cemre, Genç Türk ve Sahir'in maceralarýný bu sayýmýzda okuyabilirsiniz. Ayrýca Kurtçuklar kaldýðý yerden maceraya devam ediyor. Yunus Çengel ve Ahmet Hamdi Yüksel keyifli yazýlarýyla sizlerle. Dergimiz bu sayýdan itibaren 2 aylýk periyotla yayýmlanacak.


................................................................................
Ýçindekiler;
  • Genç Türk - Emrah Çýldýr
  • Kurtçuklar - Önder Özkayýt
  • Sahir - Melih Yýlma ...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
All Star Batgirl
Gönderen Yunus, Çarşamba, 06 Eylül 2006 16:15

Dc Comics çizgi roman sevenlerin neþesine neþe katacak yeni All Star serisini açýkladý:All Star Batgirl.
Geoff Johns'un (Ýnfinite Crisis,Teen Titans...) yazýp, JG Jones'un (Wanted) çizeceði seri 2007'de görücüye çýkacak ve Barbara Gordon odaklý olacak.Peki bu All Star serisi de nedir ?

All Star serisi Marvel'ýn karakterleri yeniden revize edip,ünlü ekiplere hazýrlattýðý Ultimate serilerine geçikmiþ bir nazire.

Þu anda piyasada iki adet All Star serisi var ; All Star Superman ve All Star Batman and Robin The Boy Wonder. 3. seri All Star Wonder Woman ise yolda..

Frank Miller ve Jim Lee'nin hazýrladýðý All Star Batman büyük bir hayal kýrýklýðý olsa da All Star Superman bir müthiþ tefrika. Nasýl çizgi roman yazýlýrmý ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
GIUSEPPE BERGMAN 7. Kitap
Gönderen Yunus, Pazartesi, 04 Eylül 2006 11:54

Parantez yayýnevinin baþlattýðý Manara rüzgarý sürüyor. Milo Manara'nýn Öfke Zamaný GIUSEPPE BERGMAN 7. Kitap Kali'nin Dikenleri çýktý. Bildiðiniz gibi Guiseppe Bergman serisinin ardýndan Lâl Kitap'tan Güliver ve Lucius'un Dönüþümü çýkmýþ, Marmara Çizgi'de Milo Manara ve Jodorowsky'nin birlikte hazýrladýðý Borgia'yý yayýnlayacaðýný duyurmuþtu. 2 ayda bir yayýnlanan dizinin 7. kitabý 56 sayfa ve 9,50 YTL.


Hikaye;
"Kara Kali, korkunç, acýmasýz Kali bana aþýk olduðunda ben çok gençtim… Beni kaçýrdý ve bu kaleye hapsetti…Kali'nin olmadýðý bir gün, buradan bir prens geçti… Delicesine seviþtik onunla… Bu unutulmaz aþk saatlerini anlatmaya gücüm yetecek mi bi ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it