Resimli Roman Forum

 
Çizgi Roman Haberleri
Kaldýrýlan kaldýrýmlarýn
Gönderen Yunus, Cumartesi, 02 Eylül 2006 09:31

Ýstanbul Sanat Araþtýrmalarý Derneði tarafýndan yayýnlanan Kaldýrým Destaný adlý 6 sayýlýk resimli roman'ýn 4. sayýsý çýktý. 19.08.2006 tarihli Bir Gün gazetesinde Evrim Altuð tarafýndan kaldýrým Destaný ile ilgili hazýrlanan haber metni;

Beyoðlu Ýstiklâl Caddesi'nin 'gâvur mah-Çin iþi' kaldýrýmlarýnýn kaldýrýlýp, yerine Türk malý granit küp bloklarýn eþe dosta ilanlarla döþenmeye çalýþýldýðý, muhalefete kabil parti liderlerinin 'Türkiye'de azýnlýk mazýnlýk diye bir þeyin olmadýðýný' ýsrarla vurguladýðý þu son dönemde, yüzlerce aktör ve aktrisin, onlarca rejisörün altýnda sessizce yýðýlý onbinlerce figürandan biri de, 'Amatör Kahýrkeþ Sanat Uzmaný' Masist Gül'dü.

Hayatýný Yeþilçam'daki ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Dylan Dog #19
Gönderen Yunus, Cuma, 01 Eylül 2006 08:50

Önce cinnet geçirip, sonra antik Mýsýr'ýn büyülü gerçekliðine dalacaðýz...

Dylan dog #19, her ikisi de Claudio Chiaverotti tarafýndan yazýlmýþ, son derece etkileyici ve þaþýrtýcý maceralarý buluþturuyor.

Giovanni Freghieri'nin çizdiði Cinnet, gerçek güzelliðin anlamýný ve bedelini sorgulatacak, enfes bir gerilim...

Karanlýk ve Goblin gibi maceralardan tanýdýðýmýz Pietro Dall'Agnol ise, Seth'in Çocuklarý isimli tarikatýn marifetlerini çarpýcý bir görsellikle yorumluyor:
Dylan Dog 54
Orjinal adý: Delirium
Konu ve senaryo: Claudio Chiaverotti
Çizen: Giovanni Freghieri
Kapak: Angelo Stano
Çeviri: Murat Mýhçýoðl ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Volkan'ýn Yayýncýsýndan Güzel Haber!
Gönderen Yunus, Perşembe, 31 Ağustos 2006 15:57

Yüzbaþý Volkan Bütün maceralar serisinin yayýncýsý Merlin Yayýnlarý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Yüzbaþý Volkan'ýn yeni maceralarýnýn çizimine baþlandý. Senaryosunu Ahmet Sekendiz'in yazdýðý, çizimlerini ise genç nesil çizerlerden Emir Çiftçi'nin yaptýðý Yüzbaþý Volkan Yeni Maceralar Dizisin'de 30 yýllýk Volkan geleneðine baðlý kalýnarak, güncel olaylar ele alýnacak.

Volkan Yeni Maceralar Dizisi, klasik Volkan'da olduðu gibi siyah beyaz ve fumetti boy yayýnlanacak. Yayýn tarihi henüz duyurulmadý.

Emir Çiftçi'nin çizdiði Volkan pin-up'ýnýn büyük halini görmek için týklayýn!

...

Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Klan 7: Kabusname
Gönderen Yunus, Pazar, 27 Ağustos 2006 21:04

Klan çizgi roman fanzini ekibi 7. sayýsýný 1 Eylül’de çýkýyor. Klan 7. sayýsýnýn konusu korku ve bu sayýnýn adý “KABUSNAME ÖZEL SAYISI”  Klan ekibi Türkiye'de oldukça az örneði bulunan Türk iþi korku yapmaya karar vermiþler. Ýnsanlarý çizgilerle arasýnda sokarak korkutabilmek zor bir iþ olsa gerek ama kalan ekibi bu konuda iddialý. Kabusname özel sayýsý az sayýda basýlacak ve sadece çizgi roman satýþ dükkanlarýndan temim edilebilecek. Klan ekibinden Gökhan Çelikok kýsaca  Kabusname'yi anlatmýþ; 


[QUOTE] KABUSNAME
Kabusname, kiþinin kendi korkularýndan doðan hikayelerden oluþmaktadýr. Herkesin kabus adý verilen; Gördüðü, b ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Infinite Crisis'i anlamak için
Gönderen Yunus, Cuma, 25 Ağustos 2006 12:16

DC evreninde Crisis olayý yaklaþýk 3 yýldýr devam ediyor. Crisis DC evreni çr'larýnda devam ettiðinden bu saatten sonra a tonla para harcamaya niyetiniz yoksa %100 takip edebilmene imkan yok, fakat aþaðýdaki TPB (Ciltleri)'leri sýrasýyla okursanýz Crisis'in ana hatlarýný takip edebilirsiniz:

Superman & Batman Vol. 1: Public Enemies
Ýllahi okumak þart deðil ama Lex Luthor'un ABD baþkanlýðýný kaybediþi bu hikayede iþleniyor ve finali Crisis'in baþlangýcýna iþaret etmekte.

Identity Crisis
DC'de Crisis serilerinin aslen baþlamasý, JLA üyelerinden birinin eþinin öldürülmesi ile çok uzun süredir saklanan, tüm JLA camiasýný ve birbirlerine karþý olan güvenlerini sarsan bir sýr ortaya çýkýyor, kah ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Marvel: Ultimate Alliance
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Ağustos 2006 23:33

Kasým ayýnda satýþa çýkacak Marvel: Ultimate Alliance bugüne kadar ki en fazla karakteri içeren süper-kahraman tabanlý oyun olacak. 20'den fazla seçilebilen karakter ile takýmlar oluþturacak oyuncular 140'dan fazla Marvel karakterini içeren dev bir hikayenin içine dalacaklar. Hikaye olarak 80'lerdeki Secret Wars ile son dönemlerde yayýnlanan Secret War'ýn yanýsýra çizgi romanlardaki diðer çeþitli hikayelerin kurgusundan oluþacak senaryo oyuncularýn seçimlerine göre deðiþimlere uðrayarak oyuncularýn yaptýklarý bu seçimlerin Marvel evrenini nasýl etkileyeceði deðiþken final demosunda gözükecekmiþ. Genel olarak X-Men: Legends'ý andýran oyun hakkýnda detaylý bilgi isteyenler için oyunun resmi sitesinin linki:
http://www.marvelultimateallia ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
Western
Gönderen Yunus, Perşembe, 24 Ağustos 2006 16:52

Yine bir "one shot" yani tek albüm. Çizimler, daha önce baþka bir serisine baktýðýmýz Polonyalý Rosinski'den. Bu defa senaryo daha saðlam, zira BD'nin bir diðer kalesi Van Hamme'dan (XIII). Albüm kapaðýna bir önceki forum galeri kýsmýnda Kurtaran_adam tarafýndan yer verilmiþti.

1858, Wyoming. Batýnýn en büyük sýðýr yetiþtiricilerinden birinin 4 yaþýndaki oðlu Eddie Van Deer Sioux'lar tarafýndan kaçýrýlýr. Kardeþi öldükten sonra çiftliði devralan amcasý Ambrosius çocuðu bulana büyük bir ödül vaad eder. Yýllar geçer. Genç maceracý Jess Chisum kardeþini kayýp çocuk olarak ortaya atar. Ancak hesaplamadýðý, amcanýn çocuðu öldürmek için aradýðýdýr. Çatýþma ...


Yorum Yaz(0), Hepsini Oku
 

MKPortal ©2003-2008 mkportal.it